Màster Oficial - Francès Llengua Estrangera i Diversitat Lingüística

Presentació

Aquest màster és biennal i no obrirà la preinscripció per al curs 2019-2020.

El màster que es proposa aborda les problemàtiques de l'ensenyament-aprenentatge del francès llengua estrangera, el contacte de llengües, els processos de mediació lingüística i l'optimització de la comunicació exolingüe, àmbits en què el Departament de Filologia Francesa i Romànica de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) té un reconegut prestigi, no sols en l'àmbit nacional sinó també internacional.

La formació rebuda capacitarà l'estudiant per exercir com a professional de la mediació lingüística en FLE, camp que inclou com a part nuclear l'ensenyament però que el transcendeix i que requereix no sols un excel·lent coneixement de la llengua instrumental, sinó també sòlids referents culturals, referents que òbviament van més enllà de les fronteres de la França continental per endinsar-se en el que s'anomena la Francofonia, que s'estén pels cinc continents i té una implantació particularment destacada als nombrosos països africans on el francès és llengua cooficial destacada.

En la seva vessant investigadora, el Màster pretén formar futurs doctorands en llengua i cultura francesa, que podrien completar la seva formació, ja sigui mitjançant el mateix programa de doctorat en Llengües i Cultures Romàniques de la UAB, ja sigui en programes afins d'altres Universitats (europees o extraeuropees).

Díptic informatiu


Coordinació:
Rossend Arqués

Presentation

Le Master proposé aborde les problématiques de l’enseignement-apprentissage du français langue étrangère, le contact des langues, les processus de médiation linguistique et l’optimisation de la communicaction exolingue, domaines dans lesquels le Département de Philologie Française et Romane de l’Université Autonome de Barcelone (UAB) est reconnu non seulement sur le plan national mais aussi sur le plan international.

La formation reçue permettra à l’étudiant de travailler en tant que professionnel de la médiation linguistique en FLE, domaine qui inclut l’enseignement mais qui va au-delà, requérant non seulement une parfaite connaissance de la langue instrumentale mais également de solides référents culturels, qui dépassent, bien sûr,  les frontières de l’Hexagone pour tenir compte de la Francophonie qui s’étend sur les cinq continents et qui est particulièrement active dans les pays africains où le français est une des langues officielles.

Pour ce qui concerne la recherche, le Master prétend former les futurs doctorants en langue et culture françaises qui peuvent compléter la formation soit à partir du programme de doctorat en Langues et Cultures Romanes de l’UAB, soit à partir de programmes similaires d’autres universités européennes voire même hors de l’espace européen. 

Dépliant informatif

Coordination:
Rossend Arqués

Horaris

Màster Oficial UAB

25 places
Crèdits: 60 ECTS
Inici de la preinscripció 12/01/2018
Veure el calendari
Preinscripció tancada
Preu: 46,11€ per crèdit (estudiants UE o residents). Curs 2019-2020.
66€ per crèdit (estudiants no UE no residents). Curs 2019-2020.
Centre: Facultat de Filosofia i Lletres
https://www.uab.cat/lletres/
Idioma:Francès (90%), Castellà (5%) i Català (5%)
Universitat coordinadora:Universitat Autònoma de Barcelona

Si tens dubtes o vols més informació pots omplir el formulari següent: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició