Màster Universitari en Enginyeria de Telecomunicació / Telecommunication Engineering

Màster professionalitzador dins l’àmbit de les enginyeries

Informació general

Fira virtual de màsters, postgraus i doctorats UAB

Sessions informatives amb les direccions i coordinacions de cada programa, del 22 al 26 de maig. Inscripcions obertes!

 • Màster Universitari UAB
 • Crèdits: 90 ECTS
 • Inici de curs 12/09/2023
 • Inici de la preinscripció 13/01/2023
  Veure el calendari
 • Places: 40 places
 • Preu: 18,46€ per crèdit (estudiants UE o residents). Curs 2022-2023.
  66€ per crèdit (estudiants no UE no residents). Curs 2023-2024.

 • Idioma: Anglès (100%)
 • Modalitat: Presencial
 • Centre docent: Escola d'Enginyeria

El màster en Enginyeria de Telecomunicacions és un màster professionalitzador que habilita per a l’exercici de la professió d’enginyer de Telecomunicacions tal com especifica el Ministeri en l’Ordre CIN/355/2009, de 9 de febrer (BOE núm. 44, 20 de febrer), concretament en l’apartat 4.2:
 
«Apartado 4.2 Condiciones de acceso al Máster: 
»4.2.1 Podrá acceder al Master que habilita para el ejercicio de la profesión de Ingeniero de Telecomunicación, quien haya adquirido previamente las competencias que se recogen en el apartado 3 de la Orden Ministerial por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de Telecomunicación y su formación estar de acuerdo con la que se establece en el apartado 5 de la antes citada Orden Ministerial. 
»4.2.2 Asimismo, se permitirá el acceso al máster cuando, el título de grado del interesado, acredite haber cursado el módulo de formación básica y el módulo común a la rama, aún no cubriendo un bloque completo del módulo de tecnología específica y sí 48 créditos de los ofertados en el conjunto de los bloques de dicho módulo de un título de grado que habilite para el ejercicio de Ingeniero Técnico de Telecomunicación, de acuerdo con la referida Orden Ministerial. 
»4.2.3 Igualmente, podrán acceder a este Máster quienes estén en posesión de cualquier título de grado sin perjuicio de que en este caso se establezcan los complementos de formación previa que se estimen necesarios. 
Los apartados anteriores se entenderán, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 17.2 y en la disposición adicional cuarta del real decreto 1393/2007, de 29 de octubre.»

Sortides professionals

Les àrees tecnològiques en les quals els enginyers de telecomunicació desenvolupen fonamentalment la seva professió són:
 • Gestió, planificació i operació de xarxes i serveis de telecomunicació
 • Disseny, operació i gestió de serveis d'informació (proveïdors de serveis i aplicacions, Internet, intranet)
 • Disseny d'equipament de telecomunicacions i de posicionament
 • Infraestructura de telecomunicació, construcció o desplegament de xarxes de telecomunicació (cable, fibra, ràdio)
 • Enginyeria electrònica
 • Enginyeria telemàtica
 • Enginyeria del programari (software)
 • Control de sistemes i processos. Automatització industrial
 • Producció de continguts audiovisuals
 • Gestió, planificació i operació en àrees no especificades anteriorment (recursos humans, direcció financera, etc.)
 • Consultoria (tecnològica, estratègica, etc.)
 • Ensenyament
 • Recerca
Recomanem als alumnes amb estudis de fora de l’Espai Europeu d’Educació Superior sense la titulació d’accés al màster homologada que us poseu  en contacte amb el Col·legi Professional corresponent per conèixer els requisits necessaris per exercir professionalment a l’estat espanyol.

Pràctiques

Qualitat

Segell d'AQU Catalunya del Màster Oficial - Enginyeria de Telecomunicació / Telecommunication Engineering Accedir a l'apartat de El màster en xifres

Més informació