Màster Universitari en Enginyeria de Telecomunicació / Telecommunication Engineering

Màster professionalitzador dins l’àmbit de les enginyeries

Pla d'estudis Màster Oficial - Enginyeria de Telecomunicació / Telecommunication Engineering

Fira virtual de màsters, postgraus i doctorats UAB

Sessions informatives amb les direccions i coordinacions de cada programa, del 22 al 26 de maig. Inscripcions obertes!

Guies docents dels mòduls

Descripció del màster

El pla d'estudis del Màster en Enginyeria de Telecomunicació, de perfil professional, serà de 90 ECTS (30 +30 +30) a realitzar en 3 semestres.
 
Durant el primer any acadèmic (2 semestres), l'estudiant haurà de cursar els 60 ECTS obligatoris (10 mòduls), mentre que en l'últim semestre haurà de cursar els 18 ECTS optatius, i realitzar el Treball de Fi de Màster amb una càrrega de 12 ECTS obligatoris .

Inici de curs

12/09/2023

Horaris

Als màsters oficials de la UAB majoritàriament es realitzen les classes presencials en horari de tarda, a partir de les 15 hores, de dilluns i divendres. Segons el semestre poden ser tots els dies de la setmana o només alguns. Normalment, s'estableixen els horaris semestrals intentant que les classes estiguin concentrades en dos o tres dies a la setmana

Estructura del pla d'estudis

Caràcter Crèdits
Obligatoris 60
Optatius 18
Treball de fi de màster 12
TOTAL 90

 

Denominació de l'assignatura Crèdits Caràcter
Primer curs    
Antenes Planes per a Sistemes sense Fil 6 OB
Circuits i Sistemes Integrats per a Comunicacions 6 OB
Disseny Avançat de Circuits de Comunicacions 6 OB
Disseny de Sistemes de Comunicacions 6 OB
Disseny de Sistemes Integrats Heterogenis 6 OB
Disseny de Sistemes Integrats per a Processament Digital 6 OB
Processament Estadístic de Senyal 6 OB
Projectes de Telecomunicació 6 OB
Xarxes Avançades i Seguretat 6 OB
Xarxes Lineals 6 OB
Segon curs    
Treball de Fi de Màster 12 OB
Integració de Xarxes de Sensors sense Fil: Solucions de Maquinari 6 OT*
Plataformes per a la Integració de Sistemes de Navegació i Posicionament 6 OT*
Pràctiques Professionals I 9 OT*
Pràctiques Professionals II 9 OT*
Processament en Array 6 OT*
Sensors i Actuadors Orientats a les Tecnologies de la Informació i la Comunicació 6 OT*
Sistemes d'Identificació per Radiofreqüència (RFID) 6 OT*
Xarxes sense Fil de Baix Consum 6 OT*

* Optatius, s'han de cursar 18 crèdits

OB: Obligatoris
OT: Optatius