Màster Universitari en Enginyeria de Telecomunicació / Telecommunication Engineering

Màster professionalitzador dins l’àmbit de les enginyeries

Pla d'estudis Màster Oficial - Enginyeria de Telecomunicació / Telecommunication Engineering

Guies docents dels mòduls

Descripció del màster

El pla d'estudis del Màster en Enginyeria de Telecomunicació, de perfil professional, serà de 90 ECTS (30 +30 +30) a realitzar en 3 semestres.
 
Durant el primer any acadèmic (2 semestres), l'estudiant haurà de cursar els 60 ECTS obligatoris (10 mòduls), mentre que en l'últim semestre haurà de cursar els 18 ECTS optatius, i realitzar el Treball de Fi de Màster amb una càrrega de 12 ECTS obligatoris .

Inici de curs

09/09/2024

Horaris

Als màsters oficials de la UAB majoritàriament es realitzen les classes presencials en horari de tarda, a partir de les 15 hores, de dilluns i divendres. Segons el semestre poden ser tots els dies de la setmana o només alguns. Normalment, s'estableixen els horaris semestrals intentant que les classes estiguin concentrades en dos o tres dies a la setmana

Estructura del pla d'estudis

Caràcter Crèdits
Obligatoris 60
Optatius 18
Treball de fi de màster 12
TOTAL 90

 

Denominació de l'assignatura Crèdits Caràcter
Primer curs    
Antenes Planes per a Sistemes sense Fil 6 OB
Circuits i Sistemes Integrats per a Comunicacions 6 OB
Disseny Avançat de Circuits de Comunicacions 6 OB
Disseny de Sistemes de Comunicacions 6 OB
Disseny de Sistemes Integrats Heterogenis 6 OB
Disseny de Sistemes Integrats per a Processament Digital 6 OB
Processament Estadístic de Senyal 6 OB
Projectes de Telecomunicació 6 OB
Xarxes Avançades i Seguretat 6 OB
Xarxes Lineals 6 OB
Segon curs    
Treball de Fi de Màster 12 OB
Integració de Xarxes de Sensors sense Fil: Solucions de Maquinari 6 OT*
Plataformes per a la Integració de Sistemes de Navegació i Posicionament 6 OT*
Pràctiques Professionals I 9 OT*
Pràctiques Professionals II 9 OT*
Processament en Array 6 OT*
Sensors i Actuadors Orientats a les Tecnologies de la Informació i la Comunicació 6 OT*
Sistemes d'Identificació per Radiofreqüència (RFID) 6 OT*
Xarxes sense Fil de Baix Consum 6 OT*

* Optatius, s'han de cursar 18 crèdits

OB: Obligatoris
OT: Optatius