Màster Universitari en Enginyeria de Telecomunicació / Telecommunication Engineering

Màster professionalitzador dins l’àmbit de les enginyeries

Pla d'estudis Màster Oficial - Enginyeria de Telecomunicació / Telecommunication Engineering

Fira virtual de màsters, postgraus i doctorats UAB

Sessions informatives amb les direccions i coordinacions de cada programa, del 22 al 26 de maig. Inscripcions obertes!

Perfil d'ingrés

El perfil d'ingrés al Màster requereix una formació prèvia en àmbits relatius a les ciències tecnològiques o experimentals, en particular de les telecomunicacions, així com de coneixements suficients d'anglès (nivell B1 del Marc Europeu Comú de referència per a les llengües del Consell d'Europa).

Competències bàsiques

 • Tenir coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

Competències específiques

De gestió tecnològica de projectes de telecomunicació:
 • Capacitat per a la integració de tecnologies i sistemes propis de l'Enginyeria de Telecomunicació, amb caràcter generalista, i en contextos més amplis i multidisciplinaris com per exemple en bioenginyeria, conversió fotovoltaica, nanotecnologia, telemedicina.
 • Capacitat per a l'elaboració, direcció, coordinació, i gestió tècnica i econòmica de projectes sobre: ​​sistemes, xarxes, infraestructures i serveis de telecomunicació, incloent la supervisió i coordinació dels projectes parcials de la seva obra annexa, infraestructures comunes de telecomunicació en edificis o nuclis residencials, incloent els projectes sobre la llar digital, infraestructures de telecomunicació en transport i medi ambient, amb les seves corresponents instal·lacions de subministrament d'energia i avaluació de les emissions electromagnètiques i compatibilitat electromagnètica.
De tecnologies de telecomunicació:
 • Capacitat per aplicar mètodes de la teoria de la informació, la modulació adaptativa i codificació de canal, així com tècniques avançades de processament digital de senyal als sistemes de comunicacions i audiovisuals.
 • Capacitat per desenvolupar sistemes de radiocomunicacions: disseny d'antenes, equips i subsistemes, modelatge de canals, càlcul de enllaços i planificació.
 • Capacitat per implementar sistemes per cable, línia, satèl · lit en entorns de comunicacions fixes i mòbils.
 • Capacitat per dissenyar i dimensionar xarxes de transport, difusió i distribució de senyals multimèdia.
 • Capacitat per dissenyar sistemes de radionavegació i de posicionament, així com els sistemes radar.
 • Capacitat per modelar, dissenyar, implantar, gestionar, operar, administrar i mantenir xarxes, serveis i continguts.
 • Capacitat per realitzar la planificació, presa de decisions i empaquetament de xarxes, serveis i aplicacions considerant la qualitat de servei, els costos directes i d'operació, el pla d'implantació, supervisió, els procediments de seguretat, l'escalat i el manteniment, així com gestionar i assegurar la qualitat en el procés de desenvolupament.
 • Capacitat de comprendre i saber aplicar el funcionament i organització d'Internet, les tecnologies i protocols d'Internet de nova generació, els models de components, programari intermediari i serveis.
 • Capacitat per resoldre la convergència, interoperabilitat i disseny de xarxes heterogènies amb xarxes locals, d'accés i troncals, així com la integració de serveis de telefonia, dades, televisió i interactius.
 • Capacitat per dissenyar i fabricar circuits integrats. Coneixement dels llenguatges de descripció maquinari per circuits d'alta complexitat.
 • Capacitat per utilitzar dispositius lògics programables, així com per dissenyar sistemes electrònics avançats, tant analògics com digitals.
 • Capacitat per dissenyar components de comunicacions com ara encaminadors, commutadors, concentradors, emissors i receptors en diferents bandes
 • Capacitat per aplicar coneixements avançats de fotònica i optoelectrònica, així com electrònica d'alta freqüència
 • Capacitat per desenvolupar instrumentació electrònica, així com transductors, actuadors i sensors.

De treball de fi de màster:
 • Realització, presentació i defensa, un cop obtinguts tots els crèdits del pla d'estudis, d'un exercici original a realitzar individualment davant d'un tribunal universitari, consistent en un projecte integral d'Enginyeria de Telecomunicació de caire professional en el que es sintetitzin les competències adquirides en les ensenyaments.

Competències transversals

 • Demostrar esperit innovador, creatiu i emprenedor.
 • Capacitat de treballar en equips interdisciplinaris.
 • Capacitat de raonament crític i pensament sistemàtic, com a mitjans per tenir l'oportunitat de ser originals en la generació, desenvolupament i/o aplicació d'idees en un context d'investigació o professional.
 • Respecte i promoció dels drets humans, els principis democràtics, els principis d'igualtat entre dones i homes, de solidaritat, d'accessibilitat universal i disseny per a tots, de prevenció de riscos laborals, de protecció del medi ambient i de foment de la cultura de la pau.
 • Mantenir una activitat proactiva i dinàmica respecte a la millora contínua.