Màster Universitari en Enginyeria de Telecomunicació / Telecommunication Engineering

Màster professionalitzador dins l’àmbit de les enginyeries

Admissió Màster Oficial - Enginyeria de Telecomunicació / Telecommunication Engineering

Accés

Per accedir a aquest màster es requereix estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o d'un altre expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior o extracomunitari que faculti al país expenedor del títol per a l'accés als ensenyaments de màster.

Requisits d'admissió

L'accés al títol de Màster d'Enginyeria de Telecomunicació descrit en aquesta documentació es farà d'acord amb les condicions d'accés especificades en l'Ordre Ministerial CIN/355/2009:
  • Podrà accedir al Màster que habilita per l'exercici de la professió d'Enginyer de Telecomunicació, qui hagi adquirit prèviament les competències que es recullen en l'apartat 3 de l'Ordre Ministerial per la qual s'estableixen els requisits per a la verificació dels títols universitaris oficials que habilitin per a l'exercici de la professió d'Enginyer Tècnic de Telecomunicació i la seva formació estar d'acord amb la que s'estableix en l'apartat 5 de la citada Ordre Ministerial.
  • Així mateix, es permetrà l'accés al màster quan, el títol de grau de l'interessat, acrediti haver cursat el mòdul de formació bàsica i el mòdul comú a la branca, encara no es cobreixi un bloc complet del mòdul de tecnologia específica i si 48 crèdits dels oferits en el conjunt dels blocs de l'esmentat mòdul d'un títol de grau que habiliti per a l'exercici d'Enginyer Tècnic de Telecomunicació, d'acord amb l'esmentada Ordre Ministerial.
  • Igualment, podrà accedir a aquest Màster qui estigui en possessió de qualsevol títol d'enginyeria, llicenciatura o grau sense perjudici que en aquest cas s'estableixin els complements de formació prèvia que es considerin necessaris.
  • Un altre requisit que caldrà acreditar documentalment és el coneixement suficient de la llengua anglesa. Caldrà acreditar estar en possessió del nivell B1 del Marc Europeu Comú de referència per a les llengües del Consell d'Europa.

Criteris de selecció

En el cas que el nombre d'inscrits superi el de places ofertes, l'adjudicació de places es farà d'acord amb els següents criteris de prelació:

  • L'expedient acadèmic de l'estudiant (80%).
  • Nivell de coneixement de llengua anglesa B2 o superior (20%). En el cas de no disposar de certificat acreditatiu del nivell de la llengua, s’avaluarà el nivell del candidat mitjançant una entrevista personal o telefònica.

Complements de formació

Tindran accés directe al Màster d'Enginyeria de Telecomunicació (sense complements de formació) els estudiants que acreditin posseir una de les següents titulacions:
  • Graus que habilitin per a l'exercici professional d'Enginyer Tècnic de Telecomunicació, regulats per l'ordre ministerial CIN/352/2009.
  • Un altre grau que, acreditant haver cursat el mòdul de formació bàsica i el mòdul comú a la branca, encara no es cobreixi un bloc complet del mòdul de tecnologia específica i si 48 crèdits dels oferits en el conjunt dels blocs de l'esmentat mòdul d'un títol de grau, habiliti per a l'exercici d'Enginyer Tècnic de Telecomunicació, d'acord amb l'Ordre Ministerial CIN/352/2009.
  • Enginyeria de Telecomunicació
  • Enginyeria Tècnica de Telecomunicació, especialitat en So i Imatge, en Telemàtica, en Sistemes de Telecomunicació, i en Sistemes Electrònics.