Màster oficial en Recerca i Intervenció Psicosocial

Vols incidir en el benestar social i oferir serveis a persones en risc d'exclusió? Investigacions empíricament fonamentades i intervencions que promouen la transformació social

Admissió Màster Oficial - Recerca i Intervenció Psicosocial

Accés

Per accedir a aquest màster es requereix estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o d'un altre expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior o extracomunitari que faculti al país expenedor del títol per a l'accés als ensenyaments de màster.

Requisits d'admissió

Els estudiants hauran d'estar en possessió d'una titulació oficial de grau, o equivalent, en alguns dels àmbits següents:
  • Ciències Socials (Psicologia Social, Sociologia, Ciències Polítiques, Ciències del Treball, Relacions Laborals, Treball Social, Antropologia, o similars).
  • Ciències de la Salut (Psicologia, Logopèdia o similars)
  • Ciències de l'Educació (Pedagogia, Psicopedagogia o similars)
  • Art i Humanitats (Història, Geografia, Humanitats o similars)
  • Altres àmbits similars als relacionats

Criteris de selecció

En cas que el nombre d’inscrits superi el de places ofertes, l’adjudicació es farà d’acord als següents criteris de prelació:
 
  • Expedient acadèmic (30%)
  • Curriculum, amb especial atenció a l’experiència professional i de recerca, a les possibles beques obtingudes i publicacions realitzades (40%)
  • Carta personal dirigida a la Coordinació del màster on s’expliquin les raons per les quals s’ha triat, assenyalant els vincles que existeixen entre aquest i la seva trajectòria professional o de recerca amb les línies d’investigació i intervenció que es desenvolupen al màster (20%)
  • Acreditació del coneixement de l’anglès amb el nivell B1 del Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües del Consell d’Europa (10%)