Màster oficial en Política Social, Treball i Benestar

Una formació interdisciplinària i de qualitat en polítiques socials i de benestar, amb perspectiva comparada. Hi trobaràs les eines clau per treballar en aquest camp

Màster Oficial - Política Social, Treball i Benestar

Accés

Per accedir a aquest màster es requereix estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o d'un altre expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior o extracomunitari que faculti al país expenedor del títol per a l'accés als ensenyaments de màster.

Requisits d'admissió

Per accedir al màster és necessari estar en possessió del títol universitari oficial espanyol o d'un altre expedit per una institució d'educació superior pertanyent a un altre Estat integrant de l'EEES o de tercers països que capaciti  per a l'accés ensenyaments de màster.

Criteris de selecció

En el cas que el nombre d'inscrits superi el de places ofertes, l'adjudicació de places es farà d'acord als següents criteris de prelació:
  • Expedient acadèmic (50%).
  • Estudis previs en Sociologia, Ciència Política, Antropologia, Relacions Laborals, Dret o equivalents (20%)
  • Experiència professional (Currículum) (10%)
  • Nivell d'anglès igual o superior al nivell B2 del Marc Europeu comú de Referència per a les llengües del Consell d'Europa (10%)
  • Carta de motivació (10%)