Accés

Per accedir a aquest màster es requereix estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o d'un altre expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior o extracomunitari que faculti al país expenedor del títol per a l'accés als ensenyaments de màster.

Requisits d'admissió

Podran accedir al màster els titulats universitaris de totes les branques de coneixement que acreditin documentalment un mínim de dos anys en l'exercici professional o la docència en l'àmbit dels arxius, la informació i la gestió documental.

Es consideren com a documents acreditatius d'experiència professional dels contractes de treball, certificats o altres documents en els quals consti de manera inequívoca el desenvolupament de tasques relacionades amb la docència o l'exercici professional en el camp de la gestió documental i l'arxivística i permetin el còmput de temps de com a mínim dos anys.

Criteris de selecció

En el cas que el nombre d'inscrits superi el de places oferides, l'adjudicació de places es farà d'acord als següents criteris de prelació:
  • Expedient acadèmic - 60% 
  • Currículum - 30% 
  • Carta de presentació - 5% 
  • Entrevista als inscrits - 5%

Complements de formació

No es requereixen complements de formació per a aquesta titulació.

Si tens dubtes o vols més informació pots omplir el formulari següent: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició

Web del màster http://www.uab.cat/arxivistica-gestio-documents/