Accés

Per accedir a aquest màster es requereix estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o d'un altre expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior o extracomunitari que faculti al país expenedor del títol per a l'accés als ensenyaments de màster.

Requisits d'admissió

Els estudiants hauran d'estar en possessió d'una titulació universitària oficial, o equivalent, en algun dels àmbits següents:
  • Ciències Socials i Jurídiques (Relacions Laborals, Dret, Economia, Ciències Empresarials, Ciències del Treball, Administració i Direcció d'Empresa, Psicologia, Sociologia o similars)
  • Altres àmbits similars als relacionats

Criteris de selecció

1. Expedient acadèmic: 50 %.
2. Vinculació de la titulació d'origen als continguts del màster (Relacions Laborals i Dret): 20 %.
3. Vinculació del perfil del currículum professional: 20 %.
4. Carta de la persona candidata en la qual expressi la motivació personal per cursar el màster: 10 %.
 
La comissió del màster pot entrevistar la persona interessada per tal de valorar els criteris de selecció.

Complements de formació:

Depenent de la formació prèvia que tinguin, els estudiants poden necessitar cursar complements de formació en els àmbits de regulació jurídica de les relacions laborals i de la seguretat social. La comissió d'admissió n'analitza els estudis previs i estableix la necessitat de cursar determinats complements formatius.

Si tens dubtes o vols més informació pots omplir el formulari següent: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició

Web del màster http://www.uab.cat/departament/dret-public-ciencies-historicojuridiques/