Màster Universitari en Arqueologia Prehistòrica

La UAB ofereix l’únic màster especialitzat en Arqueologia prehistòrica a Espanya. Prioritza la formació pràctica i interdisciplinar, i la integració en equips de recerca d’excel·lència

Admissió Màster Oficial - Arqueologia Prehistòrica

Accés

Per accedir a aquest màster es requereix estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o d'un altre expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior o extracomunitari que faculti al país expenedor del títol per a l'accés als ensenyaments de màster.

Requisits d'admissió

Els àmbits investigador i laboral de l’arqueologia prehistòrica es caracteritzen per la interdisciplinarietat. Professionals de procedències diferents col·laboren en projectes coordinats des d’iniciatives liderades per professionals de l’arqueologia. Actualment, la titulació de grau en Arqueologia es limita a un reduït nombre d’universitats espanyoles (UAB, Universitat de Barcelona, Universitat Complutense, Universitat de Granada); tanmateix, la formació en arqueologia i, en particular, en arqueologia prehistòrica, es troba present en nombrosos plans d’estudis de graus emmarcats en la categoria general d’art i humanitats. Per aquest motiu, aquest màster ha estat dissenyat per donar resposta a les necessitats d’un alumnat amb una certa diversitat formativa.

Dins d’aquesta obertura pel que fa a la procedència de l’alumnat, poden accedir al màster les persones llicenciades o graduades en:

 1. Arqueologia i equivalents. L’alumnat amb una formació especialitzada en Arqueologia en principi presenta un currículum preparat per avançar en la formació sense requerir mesures complementàries.
 2. Història, Història de l’Art, Ciències de l’Antiguitat, Humanitats i equivalents. L’alumnat que disposi d’una titulació en algun d’aquests àmbits pot tenir un bagatge formatiu similar al del punt anterior. En funció dels currículums presentats i l’absència de coneixements previs en matèries clau, aquest alumnat hauria de cursar crèdits de formació complementària (complements de formació), a proposta de la comissió de docència de la titulació.
 3. Sociologia, Antropologia, Estudis Socioculturals de Gènere, Biologia, Biologia Ambiental, Bioquímica i equivalents. L’alumnat que disposi d’una titulació en aquests àmbits no té, molt probablement, els coneixements imprescindibles per aconseguir un aprofitament satisfactori de les matèries sobre arqueologia prehistòrica. Sempre en funció dels currículums presentats, aquest alumnat hauria de cursar crèdits de formació complementària, a proposta de la comissió de docència de la titulació.

Criteris de selecció

1. Expedient acadèmic (fins a un 70 %). Segons els requisits específics d’admissió, el barem de titulacions es regeix per la ponderació següent:

Grup de titulacions Expedient acadèmic Ponderació
1. Arqueologia i similars Excel·lent-Matrícula d'honor 70%
Notable 65%
Aprovat 60%
2. Història, Història de l'Art, Ciències de l'Antiguitat, Humanitats i equivalents   
    
Excel·lent-Matrícula d'honor 55%
Notable 50%
Aprovat 45%
3. Sociologia, Antropologia, Estudios Socioculturals de Gènere, Biologia, Biologia Ambiental, Bioquímica i equivalents Excel·lent-Matrícula d'honor 50%
Notable 45%
Aprovat 40%

2. Participació en projectes de recerca o en iniciatives de difusió de resultats vinculades amb aquests projectes o altres d’entitat similar (fins a un 20 %). S’han d’aportar els certificats oficials que documentin aquesta participació.

3. Participació en activitats acadèmiques addicionals relacionades amb l’àmbit de l’arqueologia prehistòrica: seminaris, congressos, recerques, publicacions i comunicacions en fòrums acadèmics (fins a un 10 %). Totes les participacions i publicacions s’han de justificar amb una còpia del certificat de participació o bé de la publicació mateixa. Per cada participació o publicació degudament justificada l’aspirant rebrà un 2,5 %, fins a un màxim d’un 10 %

.

Complements de formació

La comissió de docència del màster analitzarà individualment els estudis previs de les persones admeses i establirà la necessitat o no de cursar complements formatius. En cas que no es tingui una titulació de les indicades en l’admissió i la comissió de docència ho estimi convenient, s’hauran de cursar fins a un màxim de 18 crèdits en complements de formació.

Totes les matèries per a la formació complementària corresponen a assignatures que formen part del pla d’estudis del grau en Arqueologia de la UAB.

• Complements de formació per al grup de titulacions 1. En principi, no serien necessaris.

• Complements de formació per al grup de titulacions 2:

 • Introducció a l’Arqueologia. Codi 100720 (6 crèdits ECTS).
 • Prehistòria. Codi 100719 (6 crèdits ECTS).
 • Gestió i Difusió de l’Arqueologia. Codi 100743 (6 crèdits ECTS).
 • Corrents Teòrics en Arqueologia. Codi 100725 (6 crèdits ECTS).

• Complements de formació per al grup de titulacions 3:

 • Introducció a l’Arqueologia. Codi 100720 (6 crèdits ECTS).
 • Prehistòria. Codi 100719 (6 crèdits ECTS).
 • Arqueologia Prehistòrica. Codi 100740 (6 crèdits ECTS).
 • Gestió i Difusió de l’Arqueologia. Codi 100743 (6 crèdits ECTS).
 • Teoria Social, Econòmica i Política en Arqueologia. Codi 100724 (6 crèdits ECTS).
 • Corrents Teòrics en Arqueologia. Codi 100725 (6 crèdits ECTS).
 • Arqueologia Quantitativa. Codi 100715 (6 crèdits ECTS).