Màster Universitari en Arqueologia Prehistòrica

La UAB ofereix l’únic màster especialitzat en Arqueologia prehistòrica a Espanya. Prioritza la formació pràctica i interdisciplinar, i la integració en equips de recerca d’excel·lència

Pla d'estudis Màster Oficial - Arqueologia Prehistòrica

Perfil d'ingrés

El títol de Màster en Arqueologia prehistòrica s'adreça preferentment a persones graduades en Arqueologia i, en general, en disciplines englobades en l'àmbit d'Art i Humanitats. També es contempla l'admissió de titulats superiors procedents de l'àmbit de les Ciències Socials i de les Ciències de la Vida amb interessos en aplicacions arqueològiques.

Competències bàsiques

 • Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • Que l'alumnat sàpiga aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • Que l'alumnat sigui capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Que l'alumnat pugui transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que l'alumnat tingui les habilitats d'aprenentatge que li permeti continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit.

Competències específiques

 • Reconèixer els reptes actuals en l’àmbit d’estudi de l’arqueologia prehistòrica.
 • Reconèixer i utilitzar els conceptes teòrics i metodològics apropiats per al disseny, la planificació i l’execució de projectes sobre jaciments i materials arqueològics de cronologia prehistòrica.
 • Dissenyar projectes de recerca sobre jaciments i materials arqueològics de cronologia prehistòrica.
 • Analitzar i extreure informació científica rellevant de materials arqueològics i dels resultats obtinguts en anàlisis científiques especialitzades.
 • Combinar resultats procedents de diferents programes d’anàlisis especialitzades, identificant eventuals contradiccions i elaborant síntesis conclusives.
 • Comunicar els resultats de projectes d’arqueologia prehistòrica en diferents contextos socials i audiències, especialitzades i no especialitzades.
 • Gestionar projectes de recerca en arqueologia prehistòrica.

Competències transversals

 • Analitzar críticament una problemàtica científica determinada a partir d’evidències i documentació específiques.
 • Gestionar i desenvolupar aportacions originals en el marc de la recerca teòrica i/o de l’aplicació pràctica.
 • Demostrar habilitats de rigor, responsabilitat i qualitat en el treball científic i divulgatiu.
 • Reconèixer i valorar les conseqüències socials del treball propi, tenint en compte la diversitat característica de les comunitats humanes en qüestions de gènere, identitat i multiculturalitat.
 • Treballar tant de manera individual com en equips de caràcter interdisciplinari.