Màster oficial en Auditoria de Comptes i Comptabilitat

Formació específica en l’àmbit de la comptabilitat, la relació comptabilitat-fiscalitat empresarial i l’auditoria de comptes que permet completar la formació obligatòria en comptabilitat i auditoria.

Admissió Màster Oficial - Auditoria de Comptes i Comptabilitat

Accés

Per accedir a aquest màster es requereix estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o d'un altre expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior o extracomunitari que faculti al país expenedor del títol per a l'accés als ensenyaments de màster.

Requisits d'admissió

Per accedir al màster cal tenir una titulació universitària i disposar de coneixements bàsics en comptabilitat espanyola, dret mercantil espanyol, tributació espanyola i matèries financeres aplicades a l’empresa.

Poden accedir al màster les persones que disposin d’un títol de llicenciatura o grau en Administració i Direcció d’Empreses, o Comptabilitat i Finances, d’un grau doble dels anteriors amb Dret, d’un grau en Màrqueting o de títols equivalents (obtinguts en universitats espanyoles).

També poden accedir-hi persones llicenciades o graduades en Economia, Turisme, Dret i Relacions Laborals, o equivalents (títols obtinguts en universitats espanyoles). L’alumnat procedent d’aquestes titulacions ha d’acreditar una experiència professional en l’àmbit comptable o en auditoria de mínim un any i es valorarà, en cada cas, la necessitat de cursar complements de formació.

Els estudiants amb títols d’Administració i Direcció d’Empreses, Comptabilitat i Finances, o equivalents, cursats en altres països han de fer complements de formació en comptabilitat i dret mercantil espanyols.

Per accedir al programa és necessari acreditar un nivell suficient de llengua espanyola (mínim B2). S’entén que es compleix aquest requisit quan la titulació d’origen s’ha cursat en una universitat espanyola o de països americans de parla hispana.

Criteris de selecció

En el procediment de selecció de les candidatures (màx. 5 punts) s’apliquen els criteris de valoració següents:

  • Expedient acadèmic: es valora d’acord amb la normativa de baremació d’expedients acadèmics de la UAB (fins a 3 punts). El càlcul dels 3 punts es du a terme de la manera següent: X = 3 × (nota mitjana sobre 5) / 5
  • Experiència professional: es valora l’experiència professional en l’àmbit de la comptabilitat i l’auditoria (fins a 1 punt): - Experiència professional d’entre sis mesos i un any: 0,6 punts. - Experiència professional superior a un any: 1 punt.
  • El contingut d’una carta de presentació (0,5 punts).
  • Una carta de recomanació d’un professor universitari d’àmbit professional (0,5 punts).

Complements de formació

Els complements de formació que han de cursar els alumnes procedents de les titulacions esmentades anteriorment són:

a) L’alumnat procedent d’altres països amb títols d’Administració i Direcció d’Empreses, Comptabilitat i Finances, o equivalents, per fer aquest màster han de cursar els complements de formació següents (12 crèdits ECTS):

  • Comptabilitat Financera II (del grau en Comptabilitat i Finances de la UAB) (6 crèdits ECTS)
  • Introducció al Dret (del grau en Comptabilitat i Finances de la UAB) (6 crèdits ECTS)

En aquest cas es tracta d’alumnat amb estudis d’Administració d’Empreses, Comptabilitat i Finances, etc., que té uns amplis coneixements de comptabilitat general i d’economia i finances empresarials. Tanmateix, no té coneixements de comptabilitat espanyola ni de dret mercantil i societari espanyol. Amb aquestes matèries l’alumnat podrà adquirir els coneixements en comptabilitat espanyola, dret mercantil espanyol i dret societari que li permetran seguir amb garanties el programa.

b) L’alumnat que procedeixi de l’àmbit d’Economia, Turisme, Dret, Relacions Laborals o equivalents (12 crèdits ECTS) amb titulació obtinguda en universitats espanyoles i que s’hagi valorat que necessita complements de formació ha de cursar:

  • Comptabilitat Financera II (del grau en Comptabilitat i Finances de la UAB) (6 crèdits ECTS)
  • Mètodes de Valoració Financera I (del grau en Comptabilitat i Finances de la UAB) (6 crèdits ECTS)

L’alumnat procedent d’aquestes titulacions disposa de coneixements de dret mercantil i societari espanyol. Tanmateix, és possible que no disposi de coneixements suficients de normativa bàsica espanyola en comptabilitat ni de matemàtiques financeres aplicades a l’empresa. Amb aquestes matèries l’alumnat podrà adquirir els coneixements de comptabilitat espanyola i de matemàtiques financeres aplicades a l’empresa que li permetran cursar el programa amb prou garanties.

L’organització dels complements formatius es fa a través de l’Escola FUABFormació en col·laboració amb la Universitat Autònoma de Barcelona mitjançant assignatures del grau en Comptabilitat i Finances.

Aquestes assignatures es duen a terme durant el primer semestre del màster. L’horari permet que l’alumnat que hagi de cursar complements de formació ho pugui fer simultàniament durant el primer semestre del màster, compatibilitzant perfectament, i sense cap tipus d’encavalcament, l’estudi dels complements formatius amb les matèries pròpies del màster.