Màster Universitari en Fisioteràpia en pediatria

Professionals formats, especialitzats i dotats de les competències adients perquè siguin reconeguts dins els equips multidisciplinaris d’atenció a la infància

Admissió Màster Oficial - Fisioteràpia en pediatria

Accés

Per accedir a aquest màster es requereix estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o d'un altre expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior o extracomunitari que faculti al país expenedor del títol per a l'accés als ensenyaments de màster.

Requisits d'admissió

Títol de graduat o diplomat en Fisioteràpia o equivalent.

Criteris de selecció

En el cas que el nombre d’inscrits superi el de places ofertades, l’adjudicació de les places es farà d’acord amb els següents criteris de prelació:
  1. Expedient acadèmic (50 %). La nota mitjana de l’expedient acadèmic representarà el 50 %.
  2. Experiència professional en l’àmbit de la fisioteràpia en pediatria (40 %). La puntuació es pondera amb 0,5 punts per cada any d’experiència professional en aquest camp, fins a un màxim de 10 punts. El candidat haurà d’acreditar l’experiència laboral mitjançant certificats expedits per les empreses en les quals hagi prestat els seus serveis o clients directes, i el resum de la seva vida laboral expedit pel Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social.
  3. Acreditació de llengües nivell B1 (anglès o francès) (10 %).