Màster Universitari en Traducció i estudis interculturals

Vols ser un professional o un investigador en el camp de la Traducció, la Mediació Lingüística, la Traductologia i els Estudis Interculturals?

Admissió Màster Oficial - Traducció i estudis interculturals

Accés

Per accedir a aquest màster es requereix estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o d'un altre expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior o extracomunitari que faculti al país expenedor del títol per a l'accés als ensenyaments de màster.

Requisits d'admissió

Per cursar el màster, l’estudiant haurà d’acreditar un nivell d’espanyol equivalent al diploma DELE C1 a través de la presentació d'un certificat reconegut per l'Asociación de Centros de lenguas en la Enseñanza Superior (ACLES, https://acles.es/es/216-tablas-de-certificados-reconocidos-por-acle, apartat “Normativa y Tablas de certificados reconocidos por ACLES). Respecte a les llengües estrangeres, en l’especialitat en Traducció i Mediació Intercultural, l’estudiant haurà d’acreditar els nivells C1 o HSK 5 per a les combinacions lingüístiques anglès-espanyol i xinès-espanyol, respectivament.
Per cursar l’especialitat de Traductologia i Estudis Interculturals, serà necessari que l’estudiant acrediti un nivell de coneixement d’anglès equivalent al nivell B2 del Marc comú europeu de referència per a les llengües (MCER).
En resum, el nivell de llengües exigit per a cada especialitat és el següent:

Especialitat de Traducció i Mediació Intercultural
Combinació lingüística anglès-espanyol
 • Espanyol – Nivell C1
 • Anglès – Nivell C1
Combinació lingüística xinès-espanyol
 • Espanyol – Nivell C1
 • Xinès – HSK 5
Especialitat de Traductologia i Estudis Interculturals
 • Espanyol – Nivell C1
 • Anglès – Nivell B2

Els estudiants hauran de presentar el títol obtingut, un certificat de l’expedient acadèmic i el corresponent certificat acreditatiu de les llengües.
Dins de les accions de tutorització, es realitza una entrevista amb la coordinació del màster, abans de la matrícula, per orientar els estudiants sobre les diferents especialitats que es poden escollir i determinar els possibles complements de formació que es cursaran.

Criteris de selecció

En el cas que el nombre d’inscrits superi el de places ofertades, l’adjudicació de les places es farà d’acord als següents criteris de prelació:

 1. Titulats en Traducció i Interpretació, o equivalents estrangeres: 50 %
 2. Coneixement de llengües superior al requerit en l’admissió: 30 %
 3. Expedient acadèmic: 20 %

Es considerarà que els estudiants tenen un nivell superior al requerit, quan acreditin els nivells següents:
:

 • Especialitat Traducció i Mediació Intercultural
  • Combinació lingüística Anglès - Espanyol
   • Espanyol – Nivell C2
   • Anglès – Nivell C2 
  • Combinació lingüística Xinès - Espanyol
   • Espanyol – Nivell C2
   • Xinès - HSK juny
 • Especialitat Traductología i Estudis Interculturals
  • Espanyol - Nivell C2
  • Anglès -Nivell C1 o C2

 
Es ponderarà de la manera següent: 15% per a l'espanyol i 15% per a la llengua estrangera, donat un total del 30%

Complements de formació

Els estudiants del màster, depenent de la titulació obtinguda i prèvia revisió individualitzada de l’expedient acadèmic per part de la Comissió del Màster, hagin de cursar complements de formació:

  Especialitats
  Traducció i Mediació Intercultural Traductologia i Estudis Interculturals
Titulació oficial en Traducció i Interpretació No en necessiten No en necessiten
Titulació oficial en Filologia o equivalents estrangeres Si no tenen formació prèvia en traducció, s'apliquen els complements de la resta de titulats Si no tenen formació prèvia en traducció, s'apliquen els complements de la resta de titulats
Resta de titulats Combinació lingüística xinès-espanyol: Idioma i Traducció C5 (xinès). Assignatura de quart curs, primer semestre del grau de Traducció i Interpretació (6 crèdits).

Combinació lingüística anglès-espanyol: Traducció B-A I (anglès-espanyol). Assignatura de segon curs, primer semestre del grau de Traducció i Interpretació (6 crèdits).
Història de la traducció. Assignatura de segon curs, primer semestre del Grau en Traducció i Interpretació. 3 crèdits.

Teoria de la traducció. Assignatura de tercer curs, primer semestre del Grau en Traducció i Interpretació. 6 crèdits