Màster Universitari en Planificació Estratègica en Publicitat i Relacions Públiques

Programa interdisciplinari, impartit en una universitat de referència internacional, que forma a professionals dins del camp de la comunicació, on la marca, l'estratègia i el màrqueting es combinen per a capacitar als planners que les organitzacions necessiten

Admissió Màster Oficial - Planificació Estratègica en Publicitat i Relacions Públiques

Accés

Per accedir a aquest màster es requereix estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o d'un altre expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior o extracomunitari que faculti al país expenedor del títol per a l'accés als ensenyaments de màster.

Requisits d'admissió

Els requisits d'admissió són els següents:

- Estar en possessió del títol de Llicenciat o Graduat en Publicitat i RRPP.
- Estar en possessió del títol de Llicenciat o Graduat en altres estudis de l'àmbit de les Ciències de la Comunicació, com Periodisme, Comunicació Audiovisual, Comunicació, Comunicació Social, Comunicació Cultural, Comunicació Digital, Art i Comunicació i altres títols semblants.
- Estar en possessió del títol de Llicenciat o Graduat en àrees afins de les Ciències Socials i de les Humanitats, com les següents:Ciències Econòmiques i Empresarials

  • Administració i Direcció d'Empreses
  • Màrqueting i Investigació de Mercats
  • Antropologia
  • Psicologia
  • Sociologia
  • I altres titulacions equivalents a les anteriorment esmentades.

- Estar en possessió, com a mínim, del nivell C d'espanyol

Criteris de selecció

En el cas que el nombre d'inscrits superi el de places ofertes , l'adjudicació de places es farà d'acord amb els següents criteris de prelació :

1 . Idoneïtat del títol d'accés ( fins a un 30% ), d'acord amb l'ordre següent :
a ) titulats de l'àmbit de la Publicitat i les RRPP i del Màrqueting i àrees anàlogues ( 30% )
b ) titulats de la resta d'àrees de la Comunicació ( 20% )
c ) titulats de la resta d'àrees de les Ciències Socials i les Humanitats mencions ( 10% )
d) altres ( 5% )
2 . Expedient acadèmic ( 30% )
3 . Experiència professional vinculada a l'àmbit de la Publicitat i les RRPP i del Màrqueting ( fins a un 30% ) :
a ) departaments de planificació estratègica en agències de publicitat i RRPP ( 30% )
b ) departaments d'anàlisi estratègica de marques en companyies d'investigació de mercats ( 30%
c ) departaments de màrqueting en empreses i institucions anunciants ( 30% )
d) altres àrees de la publicitat , les RRPP i la investigació de mercats ( 20% )
4 . Coneixements d'anglès, que el capaciti per a la lectura de textos i entrevistes professionals en aquest idioma , superior al nivell B1 del Marc comú europeu de referència per a les llengües ( 10% )

La comissió podrà fer entrevistes personalitzades per ponderar la seva decisió i tenir en compte a més altres aspectes del sol · licitant , com poden ser : experiència investigadora.

Complements de formació

Els titulats en Publicitat, Periodisme i Comunicació Audiovisual no necessiten cursar cap complement de formació.

La resta de titulats, prèvia avaluació del seu expedient acadèmic per part de la Comissió del Màster, podran necessitar cursar complements de formació fins a un màxim de 12 crèdits. Els complements de formació estan compostos per assignatures de quart curs del Grau de Publicitat i RRPP de la UAB, impartides en el primer semestre i totes de 6 crèdits:

Assignatura 1: Estratègia Creativa
Assignatura 2: Recerca de Mercats i del Consumidor
Assignatura 3: Planificació Estratègica