Màster Universitari en Nanociència i Nanotecnologia Avançades / Advanced Nanoscience and Nanotechnology

Nanoelectrònica , Nanobiotecnologia i Nanomaterials, les  especialitats que conformen el programa d'acord amb les tres grans temàtiques que es tracten en els centres que organitzen el màster

Admissió Màster Oficial - Nanociència i Nanotecnologia Avançades / Advanced Nanoscience and Nanotechnology

Accés

Per accedir a aquest màster es requereix estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o d'un altre expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior o extracomunitari que faculti al país expenedor del títol per a l'accés als ensenyaments de màster.

Requisits d'admissió

Els requisits d’admissió són els següents:

Disposar d’un títol de grau en nanociència i nanotecnologia, física, química, geologia, bioquímica, biotecnologia, enginyeria electrònica de telecomunicació o ciència de materials, o bé d’un títol el pla d’estudis del qual acrediti un perfil com el que capacita per cursar el màster. També poden accedir al màster les persones que disposin d’un títol universitari oficial espanyol corresponent a l’ordenament anterior a l’RD 1393/2007, així com els titulats superiors de sistemes educatius estrangers, sempre que les temàtiques siguin anàlogues a les esmentades per als graus.

Tots els estudiants, excepte els que provenen de graus en nanociència i nanotecnologia o afins, han de mostrar coneixements bàsics transversals de les matèries més importants del màster mitjançant una prova de nivell. Per fer aquesta prova és imprescindible haver-se preinscrit al màster. En la prova de nivell els estudiants han de demostrar un coneixement suficient de conceptes bàsics i transversals de nanociència i nanotecnologia.

Coneixements i competències necessàries:

Temari de nanotecnologia:

Competències: conèixer els elements i eines principals de la nanofabricació. Comprendre els conceptes, principis, teories i fets fonamentals pel que fa a la nanociència i nanotecnologia. Saber identificar i comprendre de manera introductòria la importància de la nanoescala en els fenòmens físics, químics i biològics.

Temari de física:

Aspectes bàsics d’estat sòlid, física quàntica i circuits electrònics.

Competències: conèixer els elements fonamentals i les eines principals de la física quàntica, de l’estat sòlid, de la física estadística i dels dispositius microelectrònics i nanoelectrònics. Comprendre els conceptes, principis, teories i fets fonamentals pel que fa a  la física que es necessita per comprendre la nanociència i la nanotecnologia. Saber identificar i comprendre de manera introductòria la importància de la nanoescala en els fenòmens físics.

Temari de química:

Aspectes bàsics de l’enllaç químic, dels grups funcionals, de les interaccions supramoleculars i de cristal·lografia.

Competències: conèixer els elements fonamentals i les eines principals de la química orgànica, inorgànica i de la cristal·lografia. Comprendre conceptes, principis, teories i fets fonamentals pel que fa a l’enllaç químic, a l’enllaç covalent en molècules orgàniques, als grups funcionals i a les interaccions supramoleculars. Saber identificar i comprendre de manera introductòria la importància de la nanoescala en els fenòmens químics.

Temari de bioquímica:

Biomolècules, mètodes de separació, tècniques, enzims, anàlisi d’ADN i amplificació.

Competències: conèixer els elements fonamentals i les eines principals de la bioquímica, des de la caracterització i separació de biomolècules fins als enzims i l’ADN. Comprendre els conceptes, principis, teories i fets fonamentals pel que fa a la bioquímica que es necessita per comprendre la nanociència i la nanotecnologia. Saber identificar i comprendre de manera introductòria la importància de la nanoescala i els nanomaterials en els fenòmens bioquímics.

La prova de nivell té per objectiu garantir que tots els estudiants tenen els coneixements transversals apropiats per dur a terme el màster de Nanociència i Nanotecnologia Avançades de la UAB.

Una nota per sota de 5 sobre 10 en aquesta prova significa la no admissió en el màster.

Es duen a terme dues convocatòries de proves de nivell, una a finals de juny i l’altra a finals de setembre.

Disposar del nivell B2 d’anglès del Marc europeu comú de referència per a les llengües del Consell d' Europa.

 Tots els requisits s’han d' acreditar documentalment.

Criteris de selecció

En el cas que el nombre d’inscrits superi el de places ofertes, l’adjudicació de places es fa conforme als criteris de prelació següents. Aquests criteris de selecció també s’apliquen als estudiants que hagin superat la prova de nivell.

  • Expedient acadèmic de l’estudiant (60 %)
  • Certificació de coneixements d’anglès superiors al nivell B2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües del Consell d'Europa (5 %)
  • Qualificació de la prova de nivell (10 %). Els estudiants que provinguin de graus en nanociència i nanotecnologia o afins i que no hagin de dur a terme aquesta prova tenen automàticament la valoració màxima en aquest apartat. 
  • Experiència de recerca o experiència professional en àmbits afins del màster (10 %)
  • Cartes de referència (10 %)
  • Carta de motivació (5 %)

A la pàgina web de preinscripció es requereix que els candidats presentin la documentació sol·licitada (tant la d'accés com la d'admissió) en el moment de la preinscripció.