Màster oficial en Nanociència i Nanotecnologia Avançades / Advanced Nanoscience and Nanotechnology

Nanoelectrònica , Nanobiotecnologia i Nanomaterials, les  especialitats que conformen el programa d'acord amb les tres grans temàtiques que es tracten en els centres que organitzen el màster

Admissió Màster Oficial - Nanociència i Nanotecnologia Avançades / Advanced Nanoscience and Nanotechnology

Accés

Per accedir a aquest màster es requereix estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o d'un altre expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior o extracomunitari que faculti al país expenedor del títol per a l'accés als ensenyaments de màster.

Requisits d'admissió

Els requisits d'admissió són els següents:
- Estar en possessió d'un títol de Graduat en Nanociència i Nanotecnologia, Física, Química, Geologia, Bioquímica, Biotecnologia, Enginyeria Electrònica de Telecomunicació, Ciència de Materials, així com els titulats el pla d'estudis acrediti un perfil com el que capacita per cursar el màster. Així mateix podran accedir els que estiguen en possessió d'un títol universitari oficial espanyol corresponent a l'ordenament anterior al RD 1393/2007, així com titulats superiors de sistemes educatius estrangers, sempre que les temàtiques siguin anàlogues a les esmentades per al Grau.

Tots els estudiants excepte aquells provinents de graus en Nanociència i Nanotecnologia o afins, hauran de mostrar coneixements bàsics transversals de les matèries més importants del màster, a través d'una prova de nivell. Per a fer aquesta prova és imprescindible haver-se preinscrit en el Màster. En aquesta prova de nivell, l'estudiant, haurà de demostrar un coneixement suficient de conceptes bàsics i transversals de la Nanociència i Nanotecnologia.

Coneixements i competències necessàries:

Temari Nanotecnologia: Competències: conèixer els elements i eines principals de la nanofabricació. Comprendre els conceptes, principis, teories i fets fonamentals en relació a la Nanociència i Nanotecnologia. Saber identificar i comprendre de manera introductòria la importància de la nanoescala en els fenòmens físics, químics i biològics.
Temari Física: Aspectes bàsics d'estat sòlid, física quàntica i circuits electrònics. Competències: Conèixer els elements fonamentals i les eines principals de la Física Quàntica, de l'estat sòlid, de la Física Estadística i dels dispositius micro (nano) electrònics. Comprendre els conceptes, principis, teories i fets fonamentals en relació a la Física que es necessita per a comprendre la nanociència i la nanotecnologia. Saber identificar i comprendre de manera introductòria la importància de la nanoescala en els fenòmens físics
Temari Química: Aspectes bàsics de l'enllaç químic, els grups funcionals, les interaccions supramoleculars i de cristal·lografia. Competències: Conèixer els elements fonamentals i les eines principals de la Química orgànica, inorgànica i la cristal·lografia. Comprendre conceptes, principis, teories i fets fonamentals en relació a l'enllaç químic, l'enllaç covalent en molècules orgàniques, els grups funcionals i les interaccions supramoleculars. Saber identificar i comprendre de manera introductòria la importància de la nanoescala en els fenòmens químics.
Temari Bioquímica: biomolècules. Mètodes de separació. Tècniques. Enzims. Anàlisi d'ADN i amplificació. Competències: Conèixer els elements fonamentals i les eines principals de la Bioquímica, des de la caracterització i separació de biomolècules fins a enzims i ADN. Comprendre els conceptes, principis, teories i fets fonamentals en relació a la Bioquímica que es necessita per a comprendre la nanociència i la nanotecnologia. Saber identificar i comprendre de manera introductòria la importància de la nanoescala i els nanomaterials en els fenòmens bioquímics.

La prova de nivell té per objecte garantir que tots els estudiants posseeixen els coneixements transversals apropiats per a realitzar el Màster de Nanociència i Nanotecnologia Avançades de la UAB.

Una nota per sota de 5 sobre 10 en aquesta prova, significa la no admissió en el Màster.

Es realitzaran dues convocatòries de proves de nivell. Una a la fi de juny i una altra a la fi de setembre.

- Posseir el nivell B2 d'anglès del Marc Europeu Comú de referència per a les llengües del Consell d'Europa.

Tots els requisits s'han d'acreditar documentalment.

Criteris de selecció

En el cas que el nombre d'inscrits superi el de places ofertes, l'adjudicació de places es farà d'acord amb els següents criteris de prelació. Aquests criteris de selecció aplicaran també als estudiants que hagin superat la prova de nivell.

  • L'expedient acadèmic de l'estudiant (60%)
  • Certificat de coneixements d'anglès superiors al nivell B2 del Marc Europeu Comú de referència per a les llengües del Consell d'Europa (5%)
  • Qualificació de la prova del nivell (10%). Aquells estudiants que provinguin de graus de NiN o afins i no hagin de realitzar aquesta prova tindran automàticament la màxima valoració en aquest apartat
  • Experiència de recerca o professional afí a l'àmbit del màster (10%)
  • Cartes de referència (10%)
  • Carta de motivació (5%)

A la mateixa pàgina web de preinscripció, els candidats són requerits a la presentació obligatòria, en el moment de la preinscripció, de la documentació sol · licitada (tant la d'accés com la d'admissió).