Màster Universitari en Genètica Avançada / Advanced Genetics

Formació transversal que presenta els avenços recents en qualsevol dels camps de la genètica

Admissió Màster Oficial - Genètica Avançada / Advanced Genetics

Fira virtual de màsters, postgraus i doctorats UAB

Sessions informatives amb les direccions i coordinacions de cada programa, del 22 al 26 de maig. Inscripcions obertes!

Accés

Per accedir a aquest màster es requereix estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o d'un altre expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior o extracomunitari que faculti al país expenedor del títol per a l'accés als ensenyaments de màster.

Requisits d'admissió

Els aspirants al màster hauran de:

  • Estar en possessió del títol de grau o de llicenciat, en qualsevol de les disciplines de les Biociències, Medicina, Farmàcia i Veterinària, o titulacions relacionades.
  • Tenir coneixements d'anglès de nivell avançat B1 del Marc Europeu Comú de referència per a les llengües del Consell d'Europa.

La comissió farà una entrevista als alumnes que no presentin títol del nivell B1 per comprovar que puguin seguir les classes del màster sense dificultat.

Criteris de selecció

Un cop determinada l'admissió, l'adjudicació de places es realitzarà en base als següents criteris:

1. Expedient acadèmic del candidat (70%).
2. El currículum vitae del candidat (20%).
3. Entrevista personal (10%).

La comissió farà una entrevista als alumnes que no presentin títol del nivell B1 per comprovar que puguin seguir les classes del màster sense dificultat.

Complements de formació

Aquells alumnes procedents de graus que, depenent dels seus estudis previs, no demostrin haver cursat un mínim de 18 ECTS en assignatures de l'àmbit de la Genètica poden necessitar cursar i superar alguns complements de formació.

La Comissió del Màster analitzarà els estudis previs i establirà la necessitat o no de cursar complements formatius.

Els complements de formació del màster consten d'un màxim de 18 crèdits ECTS repartits entre les següents assignatures pertanyents al grau de Genètica que s'imparteixen durant el primer semestre a la Facultat de Biociències de la UAB:

  • Citogenètica: 6 crèdits ECTS.
  • Genètica Mèdica: 6 crèdits ECTS.
  • Biologia Molecular d'Eucariotes: 6 crèdits ECTS.