Màster Universitari en Logística i Gestió de la Cadena de Subministrament / Logistics and Supply Chain Management

S’han fet diversos canvis en el pla d’estudis d’aquest màster. Consulta tota la informació de la nova versió al màster en Logistics and Supply Chain Management

Màster Oficial - Logística i Gestió de la Cadena de Subministrament / Logistics and Supply Chain Management

Accés

Per accedir a aquest màster es requereix estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o d'un altre expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior o extracomunitari que faculti al país expenedor del títol per a l'accés als ensenyaments de màster.

Requisits d'admissió

Els requisits d'admissió són els següents:

  • Estar en possessió d'un títol de grau o equivalent en els àmbits d'enginyeria, econòmiques, ciències aplicades o altres àmbits similars.
  • L'idioma del programa és l'anglès i el candidat ha de demostrar un bon coneixement de l'anglès parlat i escrit. Es requereix un nivell B2 del Marc Europeu Comú de referència per a les llengües.

Criteris de selecció

En cas que el nombre d’inscrits superi el de places ofertes, l’adjudicació de places es farà d’acord als següents criteris de prelació:
  1. Expedient acadèmic: 60%
  2. Nivell de coneixement de la llengua anglesa, superior al mínim exigit per a l’admissió: 15%
  3. Publicacions rellevants, experiència de treball o projectes en aquest camp: 10%
  4. Carta de motivació: 10%
  5. Carta de recomanació: 5%