Màster Universitari en Política Social, Treball i Benestar

Una formació interdisciplinària i de qualitat en polítiques socials i de benestar, amb perspectiva comparada. Hi trobaràs les eines clau per treballar en aquest camp

Admissió Màster Oficial - Política Social, Treball i Benestar

Fira virtual de màsters, postgraus i doctorats UAB

Sessions informatives amb les direccions i coordinacions. Del 26 de febrer a l'1 de març: Inscripcions obertes!

També pots emplenar el formulari d’aquesta pàgina per demanar atenció personalitzada.

Accés

Per accedir a aquest màster es requereix estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o d'un altre expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior o extracomunitari que faculti al país expenedor del títol per a l'accés als ensenyaments de màster.

Requisits d'admissió

Els estudiants han d'estar en possessió d'una titulació oficial de grau, o equivalent, en alguns dels àmbits següents:

 • Ciències socials (Sociologia, Ciències Polítiques, Ciències de l'Treball, Relacions Laborals, Economia, Dret, Psicologia Social i Ciències de la Comunicació, i titulacions afins)
 • Humanitats (Història, Humanitats i Antropologia, i titulacions afins)

Criteris de selecció

En el cas que el nombre d'inscrits superi el de places ofertes, l'adjudicació de places es farà d'acord als següents criteris de prelació:

 • Expedient acadèmic (40%).
 • Estudis previs en Sociologia, Ciència Política, Antropologia, Relacions Laborals, Dret o equivalents (35%)
 • Experiència professional (Currículum) (5%)
 • Nivell d'anglès igual o superior al nivell B2 del Marc Europeu comú de Referència per a les llengües del Consell d'Europa (10%)
 • Carta de motivació (10%)

Complements de formació

Estan exempts de cursar els complements formatius els estudiants procedents d'estudis de ciències socials. Els estudis previs dels estudiants procedents d'humanitats seran analitzats per la comissió de l'Màster i s'establirà, si cal, la necessitat de cursar determinats complements formatius.

Els complements formatius han de ser, com a màxim, 30 ECTS. Els complements formatius consistiran en les següents assignatures:

 • El Canvi Social i la Globalització 6 crèdits
 • Anàlisi Multivariats de Dades 6 crèdits
 • Anàlisi Qualitativa 6 crèdits
 • Política Educativa 6 crèdits
 • Relacions Laborals 6 crèdits
 • Economia de les Polítiques Socials 6 crèdits
 • Sociologia de la Cultura 6 crèdits
 • Sociologia de l'Gènere 6 crèdits

Organització docent dels complements: el coordinador del màster orientarà l'estudiant en la matriculació dels complements formatius. L'oferta de complements formatius es nodrirà d'assignatures d'altres estudis de Sociologia ja implantats.