Màster Universitari en Continguts de Comunicació Audiovisual i Publicitat

Formació avançada orientada a la investigació i l'exercici professional en el camp dels continguts audiovisuals i publicitaris en l'era digital

Admissió Màster Oficial - Continguts de Comunicació Audiovisual i Publicitat

Accés

Per accedir a aquest màster es requereix estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o d'un altre expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior o extracomunitari que faculti al país expenedor del títol per a l'accés als ensenyaments de màster.

Requisits d'admissió

Per accedir al màster els candidats han de tenir una titulació oficial:

 • Dins l’àmbit de la comunicació (Comunicació Audiovisual, Publicitat i Relacions Públiques, Periodisme o similars).
 • En els àmbits de les ciències socials (Sociologia, Ciència Política, Dret, Economia o similars) o les humanitats (Humanitats, Història, Filosofia, Filologia, Art o similars).
 • Dins l’àmbit de les enginyeries relacionades amb les tecnologies de la informació i la comunicació (Enginyeria Informàtica en Tecnologies de la Informació i de la Comunicació o similars).
 • Altres àmbits similars als esmentats.
 • Acreditar coneixements de castellà (nivell C1) a estudiants estrangers

Els estudiants, depenent de la seva formació prèvia, podran necessitar cursar complements de formació a l'àrea de Comunicació Audiovisual i Publicitat. La comissió de selecció del Màster analitzarà els estudis previs d'accés al màster i establirà la necessitat de cursar determinats complements formatius.

Criteris de selecció

En el cas que el nombre d'inscrits superi el de places ofertes, l'adjudicació de places es farà d'acord amb els següents criteris de prelació:

 1. Expedient acadèmic dels / les alumnes / as (nota mitjana ponderada) -70%
 2. Experiència professional en l'àmbit de la comunicació-20%
 3. Coneixements d'anglès (nivell d'usuari independent B1) de l'Marc Europeu Comú de referència per a les llengües de el Consell d'Europa-10%

Complements de formació

Els estudiants amb una formació prèvia en un àmbit diferent al de la comunicació, podrien necessitar cursar i superar alguns complements formatius.

Els complements formatius consistiran en assignatures de grau de l'àrea de Comunicació Audiovisual i Publicitat. La Comissió de selecció del màster establirà, una vegada analitzats els estudis de grau dels estudiants admesos, els complements formatius que ha de cursar cada un d'ells, sempre que es consideri necessari per a accedir al màster. En cap cas el total dels complements de formació necessaris superaran els 12 crèdits.

Els complements de formació es determinaran i concretaran entre algunes de les següents assignatures:
 • Teoria i Anàlisi de la Televisió 6 ECTS
 • Gèneres Interactius 6 ECTS
 • Teoria i Història de la Comunicació Interactiva 6 ECTS
 • Comunicació de les Organitzacions 6 ECTS
 • Llenguatge Radiofònic 6 ECTS
 • Llenguatge Televisiu i Cinematogràfic 6 ECTS
 • Llenguatges Comunicatius Escrits i Audiovisuals 6 ECTS
 • Teories de la Comunicació 6 ECTS
 • Teoria i Estructura de la Publicitat 6 ECTS