Màster Universitari en Anàlisi i Gestió del Patrimoni Artístic

Ofereix una experiència formativa singular en els àmbits de la recerca, la interpretació i la gestió del patrimoni artístic, amb la valuosa col·laboració del Museu Nacional d’Art de Catalunya

Admissió Màster Oficial - Anàlisi i Gestió del Patrimoni Artístic

Accés

Per accedir a aquest màster es requereix estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o d'un altre expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior o extracomunitari que faculti al país expenedor del títol per a l'accés als ensenyaments de màster.

Requisits d'admissió

Els requisits d'admissió del màster són els següents:

- Títol universitari (llicenciatura o grau) preferentment en Història de l'Art o títol equivalent.

També podran accedir al màster els titulats de l'àmbit de les Arts i Humanitats, d'Arquitectura i d'altres titulacions de les Ciències Socials, com són Comunicació Audiovisual, Periodisme, Turisme, Antropologia i les Ciències de l'Educació o equivalents. Aquests estudiants, prèvia valoració del seu expedient acadèmic per part de la Comissió de Màster poden precisar cursar complements de formació que s'especificaran en l'apartat corresponent.

Criteris de selecció

En el cas que el nombre d'inscrits superi el de places ofertes, l'adjudicació de places es farà d'acord amb els següents criteris de prelació:

 • 1. Títol amb prevalença per als llicenciats o graduats en Història de l'Art (30%)
 • 2. Expedient acadèmic (40%)
 • 3. Acreditació de la llengua anglesa, nivell B1. També es valorarà el coneixement addicional del francès i de l'italià, nivell B1 (20%)
 • 4. Curriculum vitae, amb especial atenció a l'experiència investigadora i l'experiència professional afí a l'àmbit del màster, acompanyat d'una carta de motivació (10%)

En cas necessari es podran realitzar entrevistes personalitzades com a complement del procés de selecció.

Complements de formació

En funció de les titulacions de procedència especificades i de la revisió de l'expedient acadèmic de l'estudiant, la Comissió de màster considerarà si han de cursar complements de formació i determinarà el seu contingut. Aquests, en cas de ser necessaris, sumaran 36 ECTS com a màxim i s'atribuiran en funció de les necessitats acadèmiques de l'estudiant i tenint com a referència les següents assignatures obligatòries del Grau d'Història de l'Art.
 
 • La Història de l'Art: Objecte i Fonaments - 6 crèdits
 • Conceptes Fonamentals del Patrimoni Artístic i la Museografia - 6 crèdits
 • Art Grec - 6 crèdits
 • Art Romà - 6 crèdits
 • Art Romànic - 6 crèdits
 • Art Gòtic - 6 crèdits
 • Art Renaixentista - 6 crèdits
 • Art Barroc - 6 crèdits
 • Art del Segle XIX - 6 crèdits
 • Art del Segle XX - 6 crèdits
 • Crítica d'Art - 6 crèdits
 • Art i Pensament - 6 crèdits

Prèvia valoració per part de la comissió de màster, es contempla la possibilitat de reconèixer el mòdul de Pràctiques Externes a aquells alumnes que procedeixin de l'àmbit professional de museus, fundacions, centres i galeries d'art.
Això es contempla donat el cas que en el màster actual alguns professionals procedents d'aquests àmbits laborals han cursat el màster vigent per adquirir un títol de màster o poder accedir al Doctorat. L'experiència que tenen aquests professionals és àmpliament major que els aprenentatges que adquireixen els altres estudiants a través del mòdul de Pràctiques Externes, ja que les activitats pràctiques que es realitzen en ell formen part del treball habitual que exerceixen aquests professionals. Perquè aquest mòdul pugui ser reconegut en el cas d'aquests estudiants específics es requereixen 5 anys d'experiència en l'exercici de conservador d'un museu, fundació o centre d'art, en l'exercici de gestor artístic en una galeria d'art, antiquari o centre d'art, o com a comissari d'exposicions.