Màster Universitari en Traducció i estudis interculturals

Vols ser un professional o un investigador en el camp de la Traducció, la Mediació Lingüística, la Traductologia i els Estudis Interculturals?

Admissió Màster Oficial - Traducció i estudis interculturals

Documentació per a l'admissió

  1. Còpia del document nacional d'identitat o passaport en el cas d'alumnes estrangers.
  2. Expedient acadèmic d'estudis superiors amb el detall de les matèries cursades, els crèdits ECTS (o les hores), les convocatòries consumides, les qualificacions per matèria i la qualificació global.
  3. Títol associat a l'expedient acadèmic presentat al document anterior (si no el tens ja ens el faràs arribar posteriorment).
  4. Certificació que acrediti el coneixement de la llengua anglesa de nivell C1 o  equivalent (excepte en el cas de nadius, titulats en Traducció i Interpretació amb anglès com a llengua B i els titulats en Filologia Anglesa o Estudis Anglesos) si sol·licites l'especialitat de Traducció i Mediació Intercultural (anglès-castellà).
  5. Certificació que acrediti el coneixement de llengua anglesa de nivell B2 o equivalent (excepte en el cas de titulats en Traducció i Interpretació amb anglès com a llengua B, i titulats en Filologia Anglesa o Estudis Anglesos), en cas que seleccionis l'especialitat de Recerca.
  6. Per als candidats estrangers que no tinguin el castellà com a llengua materna cal presentar una certificació que acrediti un nivell C1 de llengua espanyola. Si és del Instituto Cervantes ha de ser el certificat electrònic. Certificats vàlids per acreditar el coneixement de llengua espanyola.
  7. Certificació que acrediti el coneixement de la llengua xinesa nivell HSK5 (excepte en el cas de nadius), si sol·licites l'especialitat de Traducció i Mediació Intercultural (xinès-castellà).
  8. Document (format lliure) redactat en espanyol on s'expliqui si es té o no experiència prèvia en traducció o interpretació, ja sigui durant la formació o en el món professional.
  9. Documentació acreditativa de gratuïtat o descompte (si escau).

Legalització de documents