Màster Universitari en Advocacia

S’han fet diversos canvis en el pla d’estudis d’aquest màster. Consulta tota la informació de la nova versió al màster en Advocacia i Procura

Màster Oficial - Advocacia

Documentació per a l'admissió

Cal que reuneixis i escanegis la documentació següent, que és obligatòria, per adjuntar-la a l'aplicació de preinscripció:

  1. Expedient acadèmic d’estudis superiors amb el detall de les matèries cursades, els crèdits ECTS (o les hores), les convocatòries consumides, les qualificacions per matèria i la baremació global de l’expedient del 0 al 10.
  2. Títol associat a l’expedient acadèmic presentat al document anterior (si no el tens ja ens el faràs arribar posteriorment).
  3. Currículum amb justificació acreditativa de mèrits que inclogui: experiència investigadora, publicacions, experiència professional, estades a l’estranger, beques i ajuts a la investigació obtinguts (si s’escau).

Valoració de notes mitges:

Aquells expedients que estiguin per sota del 6,5 passaran a la llista d'espera. A partir del 6,5, es prioritzarà l’acceptació dels alumnes titulats en el Grau en Dret per a UAB, segons les franges de qualificació següents: 6,5 – 7,49 / 7,5 – 8,49 /  8,5 – 10. Així, una nota mitja de 7,9, quedarà inclosa dins la franja del 1,5 – 8,49.
Dins aquesta franja, un/una estudiant de la UAB amb un 7,6, tindrà prioritat sobre un estudiant de qualsevol altra universitat amb un 8,3. D’altra banda, si un/una estudiant no titulat a la UAB té un 8,5, passarà davant d’un/una estudiant UAB que tingui un 8,4, donat que aquestes notes pertanyen a franges diferents. Si després del procés de matrícula quedessin places vacants, es convocaria als sol·licitants en llista d'espera, tot respectant les franges de priorització assenyalades, afegint-hi les baremacions entre el 5 i el 6,49.

La nota d'admissió serà el resultat de la baremació ponderada de l'expedient acadèmic d'accés (80%) i el currículum previ de l'alumne (20%). 
En el currículum es valorarà la procedència del doble grau Dret+Droit , impartit a la Facultat de Dret de la UAB, amb 1,5 punts
 

Opcionalment pots aportar la documentació següent:

  1. Carta de motivació adreçada a la coordinació del màster.

Recorda que, si la documentació que ens adjuntes no està escrita en català, castellà, anglès, francès, italià o portuguès, cal que també incloguis a continuació les respectives traduccions jurades al català o al castellà.

Els sol·licitants que estiguin cursant la carrera i no puguin presentar el títol, ho han d’assenyalar en l’apartat ‘Situació d’estudis previs’, indicant l’opció ‘Pendent de finalitzar’.