Nova eina de registre a la UAB

Tràmit electrònic

La UAB posa en funcionament una eina de registre nova que destaca per ser més accessible per a la comunitat universitària i que permetrà fer tramitacions en línia que fins ara s’havien de fer presencialment.

31/05/2021

Durant la primera setmana de juny la UAB canviarà l’eina de gestió del Registre General (INVESICRES) per una nova eina facilitada pel Consorci Administració Oberta de Catalunya (ERES2). Aquest nou aplicatiu implica un canvi important cap a la transformació digital i facilita la realització de tramitacions en línia que fins ara s’havien de fer presencialment.

La nova eina que es posa en marxa funcionarà tant al Registre General com als registres auxiliars distribuïts per tot el campus (gestions acadèmiques dels centres, punt d’informació, servei d’ocupabilitat, l’escola de postgrau i l’escola de doctorat).

El nou sistema adequa les funcions del registre a les necessitats per avançar en la digitalització de l’administració que sorgeixen a partir de les Lleis 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i 40/2015, d’1 d’octubre, del Règim Jurídic del Sector Públic, així com del Reial Decret 203/2021, de 30 de març, de Reglament d’actuació i funcionament del sector públic per mitjans electrònics.

Les funcionalitats mes destacades de la nova eina són:

  • Millores en la gestió telemàtica del registre que faciliten el lliurament d’escrits al registre de manera no presencial, com la identificació amb tot tipus de certificats per fer un tràmit.
  • Integració amb un mòdul de còpia autèntica de documents per tal d’autentificar tots els documents electrònics i facilitar la digitalització de tots els processos.
  • Recepció directa dels documents enregistrats i digitalitzats als principals punts de gestió de processos (personal, gestió de la recerca, etc.).
  • Punts de consulta per a cada oficina dels escrits rebuts mitjançant el registre (rector, gerent, etc.)
  • Integració amb els mòduls MUX (generalitat)  i SIR (estatal) que permeten l’intercanvi de documents registrats amb qualsevol administració universitària, municipal, autonòmica o estatal.

La nova eina suposarà una millora substancial en tota la gestió del registre, facilitant molt l’enregistrament telemàtic i, en conseqüència, el no desplaçament per lliurar escrits a l’administració de la nostra Universitat i també significarà un pas endavant en la digitalització de la gestió.

Aquesta nova eina no ha suposat cap cost d’adquisició per part de la Universitat atès que aprofita les plataformes que el Consorci Administració Oberta de Catalunya posa a disposició de les entitats públiques per avançar vers la digitalització de l’administració.