Go to main content

Upcoming Doctoral Thesis Defenses

20 Sep 2022
Share by Whatsapp Share by e-mail

Upcoming Doctoral Thesis Defenses

Tesi Doctoral

«Antologías traducidas de la poesía femenina entre las culturas china, catalana, española e hispanoamericana.»
Prepared by Zhimeng Bai
Supervision: Dra. Montserrat Bacardí Tomàs
02/03/2023 Sala Jordi Arbonés 11h.


Resum
L'objecte d'estudi de la tesi se centra, en concret, en el recorregut històric i actual de l'audiodescripció operística en el marc estatal. L'accessibilitat a l'òpera per mitjà dels serveis d'AD porta desenvolupant-se activament al Liceu de Barcelona des de la temporada 2004-2005. Des de llavors i fins a la data, diversos membres del grup de recerca TransMedia Catalonia han participat en l'avenç cap a la integració social en l'òpera en l'esmentat teatre, o bé investigant els primers estadis de la seva pràctica i proposant solucions alternatives com els audiosubtítols (Orero 2007 ), o bé elaborant directament i locutant en persona les audiodescripcions (2007-2018). Es disposa així d'abundant material que sistematitzarem per discernir línies de tendència i denominadors comuns i diferències entre els diversos audiodescriptors. L'anàlisi resultaria, però, pobra si es limités exclusivament a la història de l'AD al Liceu. Per això es pretén ampliar-ho a la resta de l'Estat. Si el buit investigador radica al Liceu en l'estudi del material, a la resta de l'Estat se situa un o diversos passos més enrere: demanarem el material utilitzat al Teatro Real i el Teatro de la Zarzuela de Madrid, i més enllà d'aquestes tres fonts caldrà investigar des de zero, ja que no se sap ni on ni quan s'ha practicat l'AD operística. El que ens proposem és, en suma, recopilar un corpus el més ampli possible, que ens permeti traçar un mapa descriptiu del llenguatge característic de la modalitat tal com aquesta s'ha dut a terme a Espanya des dels seus inicis fins avui.a.

Abstract
This PhD thesis aims to present the historical and current practise and development of opera audio description in the Spanish context. Through AD services, opera accessibility has been implemented in Barcelona’s Liceu opera house since season 2004-2005. Since then, several members of the TransMedia Catalonia research group have been involved in the opera house social integration measures. Members have done research on AD practise and alternative solutions such as audio subtilting (Orero 2007) as well as created and read the audio description scripts themselves (2007-2018). Materials from these seasons will be systemised so as to find trends, common denominators and differences amongst describers. However, the analysis would be lacking if it were limited to AD history of the Liceu venue. The study is, therefore, to be broaden and it should include all Spanish opera houses. There is currently a gap in research regarding Liceu’s materials and this gap is even bigger in other venues. Materials from Madrid’s Teatro Real and Teatro de la Zarzuela shall be collected and, apart from the three mentioned venues, we will start from scratch, since the question of when and where audio description has been offered for opera remains unanswered. A corpus that allows us to draw a descriptive map of the characteristic language of the accessible modality in Spain is to be compiled and analysed.

Resumen
El objeto de estudio de la tesis se circunscribe, en concreto, a la historia y la actualidad de la audiodescripción operística en el marco estatal. La accesibilidad a la ópera por medio de los servicios de AD lleva desarrollándose activamente en el Liceu de Barcelona desde la temporada 2004-2005. Desde entonces y hasta la fecha, varios miembros del grupo de investigación TransMedia Catalonia han sido partícipes del avance hacia la integración social en la ópera en dicho teatro, bien investigando acerca de los primeros estadios de su práctica y proponiendo soluciones alternativas como los audiosubtítulos (Orero 2007), bien elaborando directamente y locutando en persona las audiodescripciones (2007-2018). Se dispone así de abundante material que sistematizaremos para discernir líneas de tendencia y denominadores comunes y diferencias entre los distintos audiodescriptores. El análisis resultaría, sin embargo, pobre si se limitara exclusivamente a la historia de la AD en el Liceu. Por eso se pretende ampliarlo al resto del Estado. Si el vacío investigador reside en el Liceu en el estudio del material, en el resto del Estado se sitúa uno o varios pasos más atrás: habrá que recabar el material utilizado en el Teatro Real y el Teatro de la Zarzuela de Madrid, y más allá de estas tres plazas habrá que investigar desde cero, puesto que no se sabe ni dónde ni cuándo se ha practicado la AD operística. Lo que nos proponemos es, en suma, recopilar un corpus lo más amplio posible, que nos permita trazar un mapa descriptivo del lenguaje característico de la modalidad tal como esta se ha llevado a cabo en España desde sus inicios hasta hoy.

TESIS DOCTORALS

 

 

«Estudio analítico de la traducción española especializada: - Caso de terminología de la medicina tradicional china»
Prepared by Yao Yan
Supervision: Dr. Minkang Zhou
16/02/2023 VIRTUAL 10h.

Resum
La Medicina Tradicional China (MTC) tiene una gran dificultad en la traducción española ya que su concepto medicinal y el sistema de funcionario son propios procedentes de la civilización antigua china y no existe camino del acercamiento ni de la comprensión a la MTC si no encuentran los equivalentes de conceptos y de definiciones en la lengua española. El presente trabajo tomará datos terminológicos, textos de MTC y corpus extraídos de los diccionarios estándares de chino, español e inglés para realizar el análisis y la reflexión sobre la calidad y el criterio de la traducción del chino al español de la MTC y sus terminologías correspondientes, así como la propuesta de creación de base de terminología china de la MTC para la traducción automática española. El objetivo general de la investigación es analizar la traducción de la terminología de MTC mediante estudios de los datos y el corpus de MTC chino-español y las investigaciones hechas para proporcionar metodologías para la traducción cualitativa de los términos de MTC, complementar y ampliar las teorías de traducción especializada de la terminología de la MTC.

Abstract
La Medicina Tradicional China (MTC) tiene una gran dificultad en la traducción española ya que su concepto medicinal y el sistema de funcionario son propios procedentes de la civilización antigua china y no existe camino del acercamiento ni de la comprensión a la MTC si no encuentran los equivalentes de conceptos y de definiciones en la lengua española. El presente trabajo tomará datos terminológicos, textos de MTC y corpus extraídos de los diccionarios estándares de chino, español e inglés para realizar el análisis y la reflexión sobre la calidad y el criterio de la traducción del chino al español de la MTC y sus terminologías correspondientes, así como la propuesta de creación de base de terminología china de la MTC para la traducción automática española. El objetivo general de la investigación es analizar la traducción de la terminología de MTC mediante estudios de los datos y el corpus de MTC chino-español y las investigaciones hechas para proporcionar metodologías para la traducción cualitativa de los términos de MTC, complementar y ampliar las teorías de traducción especializada de la terminología de la MTC.

Resumen
La Medicina Tradicional China (MTC) tiene una gran dificultad en la traducción española ya que su concepto medicinal y el sistema de funcionario son propios procedentes de la civilización antigua china y no existe camino del acercamiento ni de la comprensión a la MTC si no encuentran los equivalentes de conceptos y de definiciones en la lengua española. El presente trabajo tomará datos terminológicos, textos de MTC y corpus extraídos de los diccionarios estándares de chino, español e inglés para realizar el análisis y la reflexión sobre la calidad y el criterio de la traducción del chino al español de la MTC y sus terminologías correspondientes, así como la propuesta de creación de base de terminología china de la MTC para la traducción automática española. El objetivo general de la investigación es analizar la traducción de la terminología de MTC mediante estudios de los datos y el corpus de MTC chino-español y las investigaciones hechas para proporcionar metodologías para la traducción cualitativa de los términos de MTC, complementar y ampliar las teorías de traducción especializada de la terminología de la MTC.

TESIS DOCTORALS

 

«The efficacy of the sub-skills approach on the rendition of numerical data, names, and abbreviations in the teaching of simultaneous interpreting»
Prepared by Abeya Aldabbagh.
Supervision: Dr. Anna Gil-Bardají, Dr. Marta Arumí Ribas.
02/21/2023 Sala Jordi Arbonés 11h.

Resum
En un intent d'investigar l'efectivitat d'un enfocament de formació de sub-habilitats en l'ensenyament de la interpretació, em proposo dur a terme un experiment experimental experimental a la Universitat de Princesa Nourah (PNU) a Riad, Aràbia Saudita. A través d'aquest enfocament, les habilitats particulars d'interpretació estan orientades a cada sessió de formació, és a dir, la conversió de números, l'atenció dividida i la simplificació. Per tant, el procés d'ensenyament de la interpretació es descompon en fases diferents més petites, centrades en habilitats particulars cada vegada, a diferència de l'enfocament holístic habitual en el qual totes les habilitats es dirigeixen i s'avaluen junts.
L'estudi es durà a terme amb dos grups; 24 alumnes cada grup: el grup experimental on es prova l'enfocament proposat i el grup de control on s'aplica l'enfocament habitual. Abans de començar, tots els estudiants rebran una prova prèvia d'interpretació, i un cop completat el programa, els estudiants rebran una prova posterior per avaluar el seu progrés. Finalment, per tal de formular una conclusió sobre si l'enfocament de capacitació de sub-habilitats és més o menys eficaç que (o igual) l'enfocament holístic, es mesurarà la progressió de l'habilitat dels estudiants i es compararan els resultats progressius dels dos grups.

Abstract
In an attempt to investigate the effectiveness of a sub-skills training approach in teaching interpreting, I intend to conduct a pilot experimental study in Princess Nourah University (PNU) in Riyadh, Saudi Arabia. Through this approach, particular interpreting skills are targeted in each training session, i.e., number conversion, split attention, and simplification. Hence, the interpreting teaching process is decomposed into smaller different phases focusing at certain skills each time, as opposed to the regular holistic approach where all skills are targeted and evaluated together.
The study will be conducted with two groups; 24 students each: the experimental group where the proposed approach is tested and the control group where the regular approach is applied. Before commencement, all students will be given an interpreting pre-test, and after the program is completed, students will be given a post-test to evaluate their progress. Finally, in order to draw a conclusion on whether the sub-skill training approach is more or less effective than than (or equal to) the holistic approach, students’ skill progression will be measured and the progression results of the two groups will be compared.

Resumen
En un intento de investigar la efectividad de un enfoque de entrenamiento de sub-habilidades en la enseñanza de la interpretación, tengo la intención de realizar un estudio experimental en la Universidad de Princesa Nourah (PNU) en Riad, Arabia Saudita. A través de este enfoque, las habilidades de interpretación particulares se enfocan en cada sesión de entrenamiento, es decir, conversión de números, atención dividida y simplificación. Por lo tanto, el proceso de enseñanza de la interpretación se descompone en fases más pequeñas diferentes que se enfocan en ciertas habilidades cada vez, en oposición al enfoque holístico regular donde todas las habilidades se enfocan y se evalúan juntas.
El estudio se realizará con dos grupos; 24 estudiantes cada uno: el grupo experimental donde se prueba el enfoque propuesto y el grupo de control donde se aplica el enfoque regular. Antes del comienzo, todos los estudiantes recibirán una prueba previa de interpretación, y después de que se complete el programa, los estudiantes recibirán una prueba posterior para evaluar su progreso. Finalmente, para llegar a una conclusión sobre si el enfoque de entrenamiento de sub-habilidades es más o menos eficaz que (o igual a) el enfoque holístico, se medirá la progresión de habilidades de los estudiantes y se compararán los resultados de progresión de los dos grupos.

TESIS DOCTORALS

 

Within