Accede al contenido principal

Defensas de tesis

20 sep 2022
Compartir por Whatsapp Compartir por e-mail

Próximas defensas de tesis doctorales

Tesi Doctoral

«Metaphors and Terms in a Corpus on Political Discourse in Persian: a Cognitive Approach»
Elaborada por Mina Ebrahimi Erdi
Directoras: Dra. Anna Aguilar-Amat; Dra. Patricia Rodríguez Inés.
29/09/22 Sala Jordi Arbonés 12:40h.


Resum
La terminologia política persa i els patrons metafòrics s’investiguen mitjançant corpus especialment dissenyats. S'han recopilat tres corpus que consisteixen en debats parlamentaris i articles de notícies polítiques publicats en dues agències de notícies amb dues afiliacions polítiques diferents. S’ha aplicat un enfocament cognitiu tant a l’estudi de la terminologia com de la metàfora. Sketch Engine és l'eina utilitzada en aquest estudi i les estadístiques, inclosos els valors p proporcionats per aquesta eina, tenen un paper important en aquest estudi.

Abstract
Persian political terminology and metaphorical patterns are investigated using specially designed corpora. Three corpora have been compiled consisting parliamentary debates and political news articles published in two news agencies with two different political affiliation. A cognitive approach has been applied to the study of both terminology and metaphor. Sketch Engine is the tool used in this study and statistics including p-values provided by that tool plays a significant role in this study.

Resumen
La terminología política persa y los patrones metafóricos se investigan utilizando corpus especialmente diseñados. Se han recopilado tres corpus que consisten en debates parlamentarios y artículos de noticias políticas publicados en dos agencias de noticias con dos afiliaciones políticas diferentes. Se ha aplicado un enfoque cognitivo al estudio tanto de la terminología como de la metáfora. Sketch Engine es la herramienta utilizada en este estudio y las estadísticas, incluidos los valores p proporcionados por esa herramienta, juegan un papel importante en este estudio.

TESIS DOCTORALS

 

 

Dentro de