Comissió de Màsters

La Comissió de Màster estarà composta i tindrà les atribucions que estableixi la normativa vigent de la UAB en la matèria.

Composició de la Comissió de Màster (Portable document format, 0,07MB)