Comissió d'Afers Acadèmics

La Comissió d'Afers Acadèmics és l'encarregada de preparar, debatre i proposar qualsevol assumpte relacionat amb la docència, l'ordenació acadèmica i els estudis, i també d'acordar o resoldre les qüestions que s'estableixen a continuació:

a) Fer el seguiment, millora i avaluació de les titulacions en funció del procés de qualitat que la Universitat o la Facultat disposi, de la docència i dels programes de qualitat i avaluació que la Universitat o la Facultat disposi, d'acord amb l'article 9 d'aquest reglament.

b) D'acord amb el marc establert en l'apartat anterior, elaborar un informe de l'activitat acadèmica i docent de cada un dels semestres lectius. Aquest informe es presenta en la sessió ordinària següent de la Junta de Facultat.

c) Coordinar el pla docent de cada una de les titulacions del centre.

d) Dinamitzar les activitats que li proposin les comissions d'estudis.

e) Aprovar, per delegació de la Junta, les activitats que proposin entitats o col·lectius i que s'hagin d'incloure en l'oferta general de la Facultat com a crèdits de lliure elecció, assignatures campus o fórmules anàlogues.

Composició de la Comissió d'Afers Acadèmics (Portable document format, 0,07MB)