Certificats i exàmens

Espanyol

Exàmens

Oferim exàmens a la comunitat universitària, a professionals i a qualsevol persona que vulgui acreditar un nivell d’idioma, a partir dels 16 anys. Els nostres certificats d’acreditació de nivell són certificats universitaris, emesos pel Servei de Llengües de la UAB i reconeguts per totes les universitats catalanes, la Generalitat de Catalunya i moltes empreses i entitats. Són vàlids per reconèixer crèdits a la UAB i per acreditar el requisit del nivell B2 de tercera llengua a les universitats de Catalunya.

Tots els exàmens es fan de manera presencial, seguint els protocols sanitaris.

 

En aquesta convocatòria pots fer un examen per acreditar la superació d’un dels nivells del Marc europeu comú de referència per a les llengües. Els nivells dels quals et pots examinar en aquesta convocatòria són: A1, A2, B1 i B2.

Si no està programat l’examen del nivell que t’interessa acreditar, pots sol·licitar un examen a demanda.
 
DATES I HORARIS DE LES PROVES

La convocatòria té lloc entre el 26 de gener i a l'1 de febrer

NIVELL A1 (places limitades)
Prova d'expressió escrita: dimecres 27 de gener de 10.30 a 12.30 h.
Prova d'expressió oral: dimecres 27 de gener de 13.30 a 15.30 h.

Nivell A2 (places limitades)
Prova d'expressió escrita: divendres 29 de gener de 10 a 12 h.
Prova d'expressió oral: divendres 29 de gener 12.30 a 14.30 h.

Nivell B1 (places limitades)
Prova d'expressió escrita: dimarts 26 de gener de 10 a 12.30 h.
Prova d'expressió oral: dimarts 26 de gener de 14 a 16 h.

Nivell B2 (places limitades)
Prova d'expressió escrita: dijous 28 de gener de 10 a 13.30 h.
Prova d'expressió oral: dijous 28 de gener de 14.30 a 15.30 h.


MATRÍCULA, PREUS I RESERVA D’HORES
 
Dates de matrícula
de 8 de gener al 15 de gener. 

Sol·licitud de matrícula en línia
 
Preu de l’examen 
Alumnat i personal de la UAB: 83,00 €.
Comunitat universitària vinculada: 91,80 €.
Persones externes: 108,00 €.

Reserva d’hores per a les diferents parts de l’examen
Un cop feta la matrícula cal reservar hora per a les diferents parts de la prova. El període per reservar és de l'11 de gener al 20 de gener.

Examinands amb necessitats especials
UAB Idiomes intentarà adaptar les proves a les necessitats especials dels examinands que presentin algun tipus de discapacitat. Per això, cal que els examinands, en el moment de fer la matrícula, indiquin que tenen una necessitat especial. UAB Idiomes haurà de rebre, com  a mínim 10 dies laborables abans de la primera prova de què consti l'examen, l'informe individualitzat de recomanacions del PIUNE de la UAB (o d'una altra entitat reconeguda per aquests propòsits), que indiqui clarament quines adaptacions recomana fer.  En cas que no es rebi aquest informe o que no es rebi amb temps suficient, no es faran adaptacions als exàmens.

RESULTATS I REVISIONS

Resultats

Els resultats es publiquen el 8 de febrer a les 12 h a l’apartat Consulta d’expedient.

Pel que fa als altres certificats del Servei de Llengües, cal sol·licitar-los a partir de la publicació de les notes, i s’expedeixen en un termini aproximat de set dies hàbils.
 
Revisions
L’examinand té dret a la revisió de l’examen. L’objectiu de la revisió és mostrar a l’examinand el seu examen, i a més, si cal, també s’explica el funcionament de cadascuna de les proves, els criteris i els procediments de correcció i els criteris de superació́ de l’examen. L’examinand no pot endur-se, en cap cas, el material mostrat a la revisió́ o fotografiar-lo.

El període de revisió comença el 8 de febrer i finalitza el 9 de febrer.

En situació de crisi sanitària les revisions es fan de forma telemàtica i cal reservar hora

Després de la revisió corresponent, i en cas de disconformitat amb la correcció́, l’examinand pot presentar una reclamació́ per escrit a la Secretaria d’UAB Idiomes i adreçada a la Direcció.

Per a aquesta convocatòria, el període de reclamacions comença el 8 de febrer i finalitza el 9 de febrer.

Les reclamacions les resol un tribunal de reclamacions format per la cap d’estudis, personal de la Unitat d’Avaluació i Certificació i un membre de la secció de l’idioma corresponent. Les reclamacions es resolen en un termini màxim de tres setmanes.

DESCRIPCIÓ DELS EXÀMENS

Descripció dels exàmens d’espanyol per nivell 

En aquesta convocatòria pots fer un examen per acreditar la superació d’un dels nivells del Marc europeu comú de referència per a les llengües. Els nivells dels quals et pots examinar en aquesta convocatòria són: A1, A2 i B1.

Si no està programat l’examen del nivell que t’interessa acreditar, pots sol·licitar un examen a demanda.
 
DATES I HORARIS DE LES PROVES

La convocatòria té lloc entre el 14 de juny i el 18 de juny

NIVELL A1

Prova escrita: dilluns 14 de juny de 16.30 h a 18.30 h.

Prova oral: dilluns 14 de juny entre les 15 i les 16 h.

NIVELL A2

Prova escrita: dimecres 16 de juny de 10 h a 12 h.

Prova oral: dimecres 16 de juny entre les 12.30 i les 13.30 h.

NIVELL B1

Prova escrita: dimarts 15 de juny entre les 14.30 i les 17 h.

Prova oral: dimarts 15 de juny de 13 h a 14 h.


MATRÍCULA, PREUS I RESERVA D’HORES
 
Dates de matrícula: de 19 de maig al 26 de maig. 

Sol·licitud de matrícula en línia
 
Preu de l’examen 
Alumnat i personal de la UAB: 83,00 €.
Comunitat universitària vinculada: 91,80 €.
Persones externes: 108,00 €.

Reserva d’hores per a les diferents parts de l’examen
Un cop feta la matrícula cal reservar hora per a les diferents parts de la prova. El període per reservar és del 31 de maig al 9 de juny.

Examinands amb necessitats especials
UAB Idiomes intentarà adaptar les proves a les necessitats especials dels examinands que presentin algun tipus de discapacitat. Per això, cal que els examinands, en el moment de fer la matrícula, indiquin que tenen una necessitat especial. UAB Idiomes haurà de rebre, com  a mínim, 10 dies abans de la primera prova de què consti l'examen, l'informe individualitzat de recomanacions del PIUNE de la UAB (o d'una altra entitat reconeguda per aquests propòsits), que indiqui clarament quines adaptacions recomana fer.  En cas que no es rebi aquest infomre o que no es rebi amb temps suficient, no es podran fer adaptacions als exàmens.

RESULTATS I REVISIONS

Resultats
Els resultats es publiquen el 28 de juny a les 12 h a l’apartat Consulta d’expedient.

Pel que fa als altres certificats del Servei de Llengües, cal sol·licitar-los a partir de la publicació de les notes, i s’expedeixen en un termini aproximat de set dies hàbils.
 
Revisions
L’examinand té dret a la revisió de l’examen. L’objectiu de la revisió és mostrar a l’examinand el seu examen, i a més, si cal, també s’explica el funcionament de cadascuna de les proves, els criteris i els procediments de correcció i els criteris de superació́ de l’examen. L’examinand no pot endur-se, en cap cas, el material mostrat a la revisió́ o fotografiar-lo.

El període de revisió comença el 28 de juny i finalitza el 29 de juny.

Horaris de revisions

  • Dilluns 28 de juny de 15 a 16 h a l'aula 26 de l'Aulari Central, edifici J. 
  • Dimarts 29 de juny de 10 a 11 h a l'aula 26 de l'Aulari Central, edifici J. 

Després de la revisió corresponent, i en cas de disconformitat amb la correcció́, l’examinand pot presentar una reclamació́ per escrit a la Secretaria d’UAB Idiomes i adreçada a la Direcció.

Per a aquesta convocatòria, el període de reclamacions comença el 28 de juny i finalitza el 29 de juny.

Les reclamacions les resol un tribunal de reclamacions format per la cap d’estudis, personal de la Unitat d’Avaluació i Certificació i un membre de la secció de l’idioma corresponent. Les reclamacions es resolen en un termini màxim de tres setmanes.

DESCRIPCIÓ DELS EXÀMENS

Descripció dels exàmens d’espanyol per nivell