Certificats i exàmens

Espanyol

Exàmens

Oferim exàmens a la comunitat universitària, a professionals i a qualsevol persona que vulgui acreditar un nivell d’idioma, a partir dels 16 anys. Els nostres certificats d’acreditació de nivell són certificats universitaris, emesos pel Servei de Llengües de la UAB i reconeguts per totes les universitats catalanes, la Generalitat de Catalunya i moltes empreses i entitats. Són vàlids per reconèixer crèdits a la UAB i per acreditar el requisit del nivell B2 de tercera llengua a les universitats de Catalunya.

Tots els exàmens es fan de manera presencial, seguint els protocols sanitaris.

 

En aquesta convocatòria pots fer un examen per acreditar la superació d’un dels nivells del Marc europeu comú de referència per a les llengües. Els nivells dels quals et pots examinar en aquesta convocatòria són: A1, A2, B1 y B2.

Si no està programat l’examen del nivell que t’interessa acreditar, pots sol·licitar un examen a demanda.
 
DATES I HORARIS DE LES PROVES

La convocatòria té lloc entre el 25 de gener i al 31 de gener.  Els dies i hores concrets es publicaran al desembre.

MATRÍCULA, PREUS I RESERVA D’HORES
 
Dates de matrícula
del 8 de gener al 16 de gener. 

Lloc: Secretaria del Servei de Llengües.

Horari d'atenció al públic: de dilluns a dijous de 9 a 14 h i de 15 a 20h, divendres de 9 a 14 i de 15 a 19 h.
 
Preu de l’examen 
Alumnat i personal de la UAB: 89,00 €.
Comunitat universitària vinculada: 98,00 €.
Persones externes: 116,00 €

Reserva d’hores per a les diferents parts de l’examen
Un cop feta la matrícula cal reservar hora per a les diferents parts de la prova. El període per reservar és del 17 de gener al 23 de gener.

Examinands amb necessitats especials
UAB Idiomes intentarà adaptar les proves a les necessitats especials dels examinands que presentin algun tipus de discapacitat. Per això, cal que els examinands, en el moment de fer la matrícula, indiquin que tenen una necessitat especial. UAB Idiomes haurà de rebre, com  a mínim 10 dies laborables abans de la primera prova de què consti l'examen, l'informe individualitzat de recomanacions del PIUNE de la UAB (o d'una altra entitat reconeguda per aquests propòsits), que indiqui clarament quines adaptacions recomana fer.  En cas que no es rebi aquest informe o que no es rebi amb temps suficient, no es faran adaptacions als exàmens.

RESULTATS I REVISIONS

Resultats

Els resultats es publiquen el 9 de febrer a les 12 h a l’apartat Consulta d’expedient.

Pel que fa als altres certificats del Servei de Llengües, s'envien per correu electrónic en un termini aproximat de set dies hàbils després de la publicació de notes.
 
Revisions
L’examinand té dret a la revisió de l’examen. L’objectiu de la revisió és mostrar a l’examinand el seu examen, i a més, si cal, també s’explica el funcionament de cadascuna de les proves, els criteris i els procediments de correcció i els criteris de superació́ de l’examen. L’examinand no pot endur-se, en cap cas, el material mostrat a la revisió́ o fotografiar-lo.
98,00
Les revisions són el dia 12 de febrer. 

Després de la revisió corresponent, i en cas de disconformitat amb la correcció́, l’examinand pot presentar una reclamació́ per escrit a la Secretaria d’UAB Idiomes i adreçada a la Direcció.

Per a aquesta convocatòria, el període de reclamacions és el 12 de febrer.

Les reclamacions les resol un tribunal de reclamacions format per la cap d’estudis, personal de la Unitat d’Avaluació i Certificació i un membre de la secció de l’idioma corresponent. Les reclamacions es resolen en un termini màxim de tres setmanes.

DESCRIPCIÓ DELS EXÀMENS

Descripció dels exàmens d’espanyol per nivell 

Els nivells dels quals et pots examinar en aquesta convocatòria són: A1, A2, B1 i B2.

Si no està programat l’examen del nivell que t’interessa acreditar, pots sol·licitar un examen a demanda.
 
DATES I HORARIS DE LES PROVES

La convocatòria té lloc entre el 18 de juny i el 25 de juny

MATRÍCULA, PREUS I RESERVA D'HORES

Dates de matrícula: de 2 de maig al 15 de maig. 

Preu de l’examen 
Alumnat i personal de la UAB: 89,00 €.
Comunitat universitària vinculada: 98,00 €.
Persones externes: 116,00 €..

Reserva d’hores per a les diferents parts de l’examen
Un cop feta la matrícula cal reservar hora per a les diferents parts de la prova. El període per reservar és del 3 al 12 de juny.

Examinands amb necessitats especials
UAB Idiomes intentarà adaptar les proves a les necessitats especials dels examinands que presentin algun tipus de discapacitat. Per això, cal que els examinands, en el moment de fer la matrícula, indiquin que tenen una necessitat especial. UAB Idiomes haurà de rebre, com  a mínim, 10 dies abans de la primera prova de què consti l'examen, l'informe individualitzat de recomanacions del PIUNE de la UAB (o d'una altra entitat reconeguda per aquests propòsits), que indiqui clarament quines adaptacions recomana fer.  En cas que no es rebi aquest infomre o que no es rebi amb temps suficient, no es podran fer adaptacions als exàmens.

RESULTATS I REVISIONS

Resultats
Els resultats es publiquen el 5 de juliol a les 12 h a l’apartat Consulta d’expedient.

Pel que fa als altres certificats del Servei de Llengües, cal sol·licitar-los a partir de la publicació de les notes, i s’expedeixen en un termini aproximat de set dies hàbils.
 
Revisions
L’examinand té dret a la revisió de l’examen. L’objectiu de la revisió és mostrar a l’examinand el seu examen, i a més, si cal, també s’explica el funcionament de cadascuna de les proves, els criteris i els procediments de correcció i els criteris de superació́ de l’examen. L’examinand no pot endur-se, en cap cas, el material mostrat a la revisió́ o fotografiar-lo.

El període de revisió és el 8 de juliol.

Després de la revisió corresponent, i en cas de disconformitat amb la correcció́, l’examinand pot presentar una reclamació́ per escrit a la Secretaria d’UAB Idiomes i adreçada a la Direcció.

Per a aquesta convocatòria, el període de reclamacions és el 8 de juliol

Les reclamacions les resol un tribunal de reclamacions format per la cap d’estudis, personal de la Unitat d’Avaluació i Certificació i un membre de la secció de l’idioma corresponent. Les reclamacions es resolen en un termini màxim de tres setmanes.

DESCRIPCIÓ DELS EXÀMENS

Descripció dels exàmens d’espanyol per nivell