Certificats i exàmens

Espanyol

Exàmens

Oferim exàmens a la comunitat universitària, a professionals i a qualsevol persona que vulgui acreditar un nivell d’idioma, a partir dels 16 anys. Els nostres certificats d’acreditació de nivell són certificats universitaris, emesos pel Servei de Llengües de la UAB i reconeguts per totes les universitats catalanes, la Generalitat de Catalunya i moltes empreses i entitats. Són vàlids per reconèixer crèdits a la UAB i per acreditar el requisit del nivell B2 de tercera llengua a les universitats de Catalunya.

En aquesta convocatòria pots fer un examen per acreditar la superació d’un dels nivells del Marc europeu comú de referència per a les llengües. Els nivells dels quals et pots examinar en aquesta convocatòria són: A1, A2 i B1.

Si no està programat l’examen del nivell que t’interessa acreditar, pots sol·licitar un examen a demanda.
 
DATES I HORARIS DE LES PROVES

La convocatòria té lloc entre el 20 i el 24 de gener.

Nivell A1
Prova escrita
: dilluns 20 de gener de 10 a 12 h.
Prova oral: dimarts 21 de gener, dimecres 22 de gener i  i dijous 23 de gener, en diferents horaris.

Nivell A2
Prova escrita
: dilluns 20 de gener de 10 a 12 h.
Prova oral: dimecres 22 de gener i  i dijous 23 de gener, en diferents horaris.

Nivell B1
Prova escrita
: dilluns 20 de gener de 10 a 12.30 h.
Prova oral: dilluns 20 de gener, en diferents horaris.

MATRÍCULA, PREUS I RESERVA D’HORES
 
Dates de matrícula
de 8 de gener al 14 de gener. L’horari d’atenció al públic és de dilluns a dijous de 9 a 14 h i de 15 a 20 h i divendres de 9 a 14 h i de 15 a 19 h.
Lloc de la matrícula: Secretaria del Servei de Llengües, edifici B4.
 
Preu de l’examen 
Alumnat i personal de la UAB: 83,00 €.
Comunitat universitària vinculada: 91,80 €.
Persones externes: 108,00 €.

Reserva d’hores per a les diferents parts de l’examen
Un cop feta la matrícula cal reservar hora per a les diferents parts de la prova. El període per reservar és del 8 de gener al 16 de gener.

Examinands amb necessitats especials
UAB Idiomes intentarà adaptar les proves a les necessitats especials dels examinands que presentin algun tipus de discapacitat. Per això, cal que els examinands, en el moment de fer la matrícula, indiquin que tenen una necessitat especial. Des d’UAB Idiomes ens hi posarem personalment en contacte per tal que el PIUNE, o si s’escau un altre centre especialitzat, elabori un informe de quines adaptacions cal fer en cada cas.

RESULTATS I REVISIONS

Resultats

Els resultats es publiquen el 3 de febrer a les 12 h a l’apartat Consulta d’expedient.

Pel que fa als altres certificats del Servei de Llengües, cal sol·licitar-los a partir de la publicació de les notes, i s’expedeixen en un termini aproximat de set dies hàbils.
 
Revisions
L’examinand té dret a la revisió de l’examen. L’objectiu de la revisió és mostrar a l’examinand el seu examen, i a més, si cal, també s’explica el funcionament de cadascuna de les proves, els criteris i els procediments de correcció i els criteris de superació́ de l’examen. L’examinand no pot endur-se, en cap cas, el material mostrat a la revisió́ o fotografiar-lo.

El període de revisió comença el 3 de febrer i finalitza el 4 de febrer.

Consulteu els horaris de revisió

Després de la revisió corresponent, i en cas de disconformitat amb la correcció́, l’examinand pot presentar una reclamació́ per escrit a la Secretaria d’UAB Idiomes i adreçada a la Direcció.

Per a aquesta convocatòria, el període de reclamacions comença el 3 de febrer i finalitza el 4 de febrer.

Les reclamacions les resol un tribunal de reclamacions format per la cap d’estudis, personal de la Unitat d’Avaluació i Certificació i un membre de la secció de l’idioma corresponent. Les reclamacions es resolen en un termini màxim de tres setmanes.

DESCRIPCIÓ DELS EXÀMENS

Descripció dels exàmens d’espanyol per nivell 
 

NOTA INFORMATIVA

D'acord amb el Reial Decret 463/2020, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, la UAB ha reduït l'activitat presencial a la mínima imprescindible per garantir la seguretat de les persones i de les instal·lacions. Per aquest motiu, i segons l'acord 45/2020 del Consell de Govern de la UAB, la direcció del Servei de Llengües - UAB idiomes ha resolt ajornar aquesta convocatòria.  

Les noves dates de la convocatòria d'examen es faran públiques tan aviat com sigui possible.