Certificats i exàmens

Espanyol

Exàmens

Oferim exàmens a la comunitat universitària, a professionals i a qualsevol persona que vulgui acreditar un nivell d’idioma, a partir dels 16 anys. Els nostres certificats d’acreditació de nivell són certificats universitaris, emesos pel Servei de Llengües de la UAB i reconeguts per totes les universitats catalanes, la Generalitat de Catalunya i moltes empreses i entitats. Són vàlids per reconèixer crèdits a la UAB i per acreditar el requisit del nivell B2 de tercera llengua a les universitats de Catalunya.

Tots els exàmens es fan de manera presencial, seguint els protocols sanitaris.

 

En aquesta convocatòria pots fer un examen per acreditar la superació d’un dels nivells del Marc europeu comú de referència per a les llengües. Els nivells dels quals et pots examinar en aquesta convocatòria són: A1, A2, B1 y B2.

Si no està programat l’examen del nivell que t’interessa acreditar, pots sol·licitar un examen a demanda.
 
DATES I HORARIS DE LES PROVES

La convocatòria té lloc entre el 23 de gener i al 27 de gener

NIVELL A1

  • Part escrita (comprensió lectora, comprensió auditiva i expressió escrita): dilluns 23 de gener a les 11 h.
  • Part oral: dilluns 23, dimarts 24 i dimecres 25 de gener, en horaris diferents. 

NIVELL A2

  • Part escrita (comprensió lectora, comprensió auditiva i expressió escrita): dilluns 23 de gener a les 10 h.
  • Part oral: dilluns 23, dimarts 24 i dijous 26 de gener, en horaris diferents. 

NIVELL B1

  • Part escrita (comprensió lectora, comprensió auditiva i expressió escrita): dilluns 23 de gener a les 10 h.
  • Part oral: dimecres 25 i dijous 26 de gener, en horaris diferents. 

NIVELL B2

  • Part escrita (comprensió lectora, comprensió auditiva i expressió escrita): dimecres 25 de gener a les 10 h.
  • Part oral: dimecres 25 de gener en horari de tarda.

MATRÍCULA, PREUS I RESERVA D’HORES
 
Dates de matrícula
del 9 de gener al 12 de gener. 

Lloc: Secretaria del Servei de Llengües.

Horari d'atenció al públic: de dilluns a dijous de 9 a 14 h i de 15 a 20h, divendres de 9 a 14 i de 15 a 19 h.
 
Preu de l’examen 
Alumnat i personal de la UAB:86,00 €.
Comunitat universitària vinculada: 95,20 €.
Persones externes: 112,00 €.

Reserva d’hores per a les diferents parts de l’examen
Un cop feta la matrícula cal reservar hora per a les diferents parts de la prova. El període per reservar és del 16 de gener al 19 de gener.

Examinands amb necessitats especials
UAB Idiomes intentarà adaptar les proves a les necessitats especials dels examinands que presentin algun tipus de discapacitat. Per això, cal que els examinands, en el moment de fer la matrícula, indiquin que tenen una necessitat especial. UAB Idiomes haurà de rebre, com  a mínim 10 dies laborables abans de la primera prova de què consti l'examen, l'informe individualitzat de recomanacions del PIUNE de la UAB (o d'una altra entitat reconeguda per aquests propòsits), que indiqui clarament quines adaptacions recomana fer.  En cas que no es rebi aquest informe o que no es rebi amb temps suficient, no es faran adaptacions als exàmens.

RESULTATS I REVISIONS

Resultats

Els resultats es publiquen el 3 de febrer a les 12 h a l’apartat Consulta d’expedient.

Pel que fa als altres certificats del Servei de Llengües, cal sol·licitar-los a partir de la publicació de les notes, i s’expedeixen en un termini aproximat de set dies hàbils.
 
Revisions
L’examinand té dret a la revisió de l’examen. L’objectiu de la revisió és mostrar a l’examinand el seu examen, i a més, si cal, també s’explica el funcionament de cadascuna de les proves, els criteris i els procediments de correcció i els criteris de superació́ de l’examen. L’examinand no pot endur-se, en cap cas, el material mostrat a la revisió́ o fotografiar-lo.

Les revisions són el dia 3 de febrer i 6 de febrer. 

Horaris de revisió

  • Divendres 3 de febrer de 12.30 a 13.30 h a l'aula 19.
  • Dilluns 6 de febrer de 15 a 16 h a l'aula 19

Després de la revisió corresponent, i en cas de disconformitat amb la correcció́, l’examinand pot presentar una reclamació́ per escrit a la Secretaria d’UAB Idiomes i adreçada a la Direcció.

Per a aquesta convocatòria, el període de reclamacions comença el 3 de febrer i finalitza el 6 de febrer.

Les reclamacions les resol un tribunal de reclamacions format per la cap d’estudis, personal de la Unitat d’Avaluació i Certificació i un membre de la secció de l’idioma corresponent. Les reclamacions es resolen en un termini màxim de tres setmanes.

DESCRIPCIÓ DELS EXÀMENS

Descripció dels exàmens d’espanyol per nivell 

Els nivells dels quals et pots examinar en aquesta convocatòria són: A1, A2, B1 i B2.

Si no està programat l’examen del nivell que t’interessa acreditar, pots sol·licitar un examen a demanda.
 
DATES I HORARIS DE LES PROVES

La convocatòria té lloc entre el 12 de juny i el 16 de juny

MATRÍCULA, PREUS I RESERVA D'HORES

Dates de matrícula: de 15 de maig al 24 de maig. 

Preu de l’examen 
Alumnat i personal de la UAB: 86,00 €.
Comunitat universitària vinculada: 95,20 €.
Persones externes: 112,00 €..

Reserva d’hores per a les diferents parts de l’examen
Un cop feta la matrícula cal reservar hora per a les diferents parts de la prova. El període per reservar és del 29 de maig al 7 de juny.

Examinands amb necessitats especials
UAB Idiomes intentarà adaptar les proves a les necessitats especials dels examinands que presentin algun tipus de discapacitat. Per això, cal que els examinands, en el moment de fer la matrícula, indiquin que tenen una necessitat especial. UAB Idiomes haurà de rebre, com  a mínim, 10 dies abans de la primera prova de què consti l'examen, l'informe individualitzat de recomanacions del PIUNE de la UAB (o d'una altra entitat reconeguda per aquests propòsits), que indiqui clarament quines adaptacions recomana fer.  En cas que no es rebi aquest infomre o que no es rebi amb temps suficient, no es podran fer adaptacions als exàmens.

RESULTATS I REVISIONS

Resultats
Els resultats es publiquen el 23 de juny a les 12 h a l’apartat Consulta d’expedient.

Pel que fa als altres certificats del Servei de Llengües, cal sol·licitar-los a partir de la publicació de les notes, i s’expedeixen en un termini aproximat de set dies hàbils.
 
Revisions
L’examinand té dret a la revisió de l’examen. L’objectiu de la revisió és mostrar a l’examinand el seu examen, i a més, si cal, també s’explica el funcionament de cadascuna de les proves, els criteris i els procediments de correcció i els criteris de superació́ de l’examen. L’examinand no pot endur-se, en cap cas, el material mostrat a la revisió́ o fotografiar-lo.

El període de revisió comença el 23 de juny i finalitza el 26 de juny.

Després de la revisió corresponent, i en cas de disconformitat amb la correcció́, l’examinand pot presentar una reclamació́ per escrit a la Secretaria d’UAB Idiomes i adreçada a la Direcció.

Per a aquesta convocatòria, el període de reclamacions comença el 23 de juny i finalitza el 26 de juny.

Les reclamacions les resol un tribunal de reclamacions format per la cap d’estudis, personal de la Unitat d’Avaluació i Certificació i un membre de la secció de l’idioma corresponent. Les reclamacions es resolen en un termini màxim de tres setmanes.

DESCRIPCIÓ DELS EXÀMENS

Descripció dels exàmens d’espanyol per nivell