Certificats i exàmens

Espanyol

Els exàmens d'UAB Idiomes són exàmens de competència, és a dir, avaluen els coneixements i les destreses comunicatives de l’examinand des d’una perspectiva externa amb independència del curs, seguint els descriptors del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR) establerts per a cada nivell.
Els cursos d’UAB Idiomes s’ajusten als nivells que prescriu el MECR, però els exàmens avaluen els nivells d’idioma i no els continguts concrets dels cursos, ni aspectes particulars que s’hi puguin haver tractat.


Nivell A1   
 
CARACTERÍSTIQUES
 
L’examen del nivell A1 d’espanyol consta de quatre parts.
 
1.    Prova comprensió escrita
 
Avalua la capacitat de comprensió escrita a partir de textos senzills informatius o descriptius, instruccions, missatges, rètols, cartells i anuncis.
 
Consta d’un mínim de dos exercicis i un màxim de quatre. Els exercicis poden ser preguntes d’opció múltiple, de preguntes amb respostes curtes, de frases amb buits per completar, de relacionar o de seqüenciació. La prova consta de 20 ítems, i tots tenen el mateix pes dins el total de la prova.
 
2.    Prova de comprensió oral
 
Avalua la capacitat de comprensió oral global, així com també la capacitat de comprendre converses entre parlants nadius, anuncis i instruccions.
 
Consta d’un mínim de dos exercicis i un màxim de quatre. Els exercicis poden ser preguntes d’opció múltiple, de preguntes amb respostes curtes, de frases amb buits per completar, de relacionar o de seqüenciació. La prova consta de 20 ítems, i tots tenen el mateix pes dins el total de la prova.
 
Els àudios s’escolten dues vegades.
 
3.    Prova d’expressió escrita
 
Inclou la producció de dos textos, un de transaccional (postal, correu electrònic,formulari, etc.) i un altre de descriptiu. Es demana un mínim de 80 i un màxim de 100 paraules. Les dues tasques tenen el mateix pes.
 
4.    Prova d’expressió oral
 
La prova és individual i consta de tres parts:
1)    Presentació personal amb suport visual.
2)    Monòleg breu de l’àmbit personal amb suport visual.
3)    Interacció guiada amb l’examinador sobre un tema de l’àmbit personal.
 
 
EXEMPLES DE PROVES
 
Exemples de tasques de nivell A1
Solucionari tasques A1
 
DURADA
 
Les proves de comprensió escrita, de comprensió oral  i d’expressió escrita duren un màxim de 120 minuts. La prova d’expressió oral dura 10 minuts, aproximadament.
 
CRITERIS DE SUPERACIÓ
 
Totes les parts tenen el mateix pes en el global de l'examen (25%).
 
El nivell A1 s’acredita si es compleixen les dues condicions que es detallen a continuació:
1. Obtenir un 50 %, com a mínim, en cada una de les proves que avaluen les destreses de producció i de comprensió (escrites i orals).
2. Obtenir la nota mínima global establerta per acreditar el nivell (60 %). 
 

PROCEDIMENTS DE CORRECCIÓ
 
Les proves de comprensió escrita i de comprensió oral les corregeix un examinador a partir d’un model de correcció.
 
La prova d’expressió escrita l’avalua, com a mínim, un examinador a partir dels criteris d’avaluació establerts que valoren: a) la impressió global, l’adequació de la tasca i el registre; b) el ventall i la correcció lèxics; c) el ventall i la correcció gramaticals, i d) l’organització, la coherència i la cohesió. Sempre que es pugui, es farà la doble correcció.
 
La prova d’expressió oral l’avaluen dos examinadors a partir d’uns criteris establertsque avaluen: a) la fluïdesa, la coherència i la cohesió; b) el ventall i la correcció lèxics; c) el ventall i la correcció gramaticals, i d) l’adequació i resolució de la tasca. Els examinadors han de consensuar les notes atorgades.
 

Nivell A2   
 
CARACTERÍSTIQUES
 
L’examen del nivell A2 d’espanyol consta de quatre parts.
 
1.    Prova comprensió escrita
 

Aquesta prova avalua la capacitat de comprensió escrita a partir de textos senzills informatius o descriptius, instruccions, correspondència personal, anuncis, avisos, missatges i fulletons.
 
Consta d’un mínim de dos exercicis i un màxim de quatre. Els exercicis poden ser preguntes d’opció múltiple, de preguntes amb respostes curtes, de frases amb buits per completar, de relacionar o de seqüenciació. La prova consta de 20 ítems, i tots tenen el mateix pes dins el total de la prova.
 
2.    Prova de comprensió oral
 
És una prova que avalua la capacitat de comprensió oral global, així com la capacitat de comprendre converses entre parlants nadius, anuncis i instruccions, mitjans de comunicació i materials enregistrats.
 
Consta d’un mínim de dos exercicis i un màxim de quatre. Els exercicis poden ser preguntes d’opció múltiple, de preguntes amb respostes curtes, de frases amb buits per completar, de relacionar o de seqüenciació. La prova consta de 20 ítems, i tots tenen el mateix pes dins el total de la prova.
 
Els àudios s’escolten dues vegades.
 
3.    Prova d’expressió escrita
 

Inclou la producció de dos textos, un de transaccional (postal, correu electrònic,etc.) i un altre de descriptiu. Es demana un mínim de 150 i un màxim de 200 paraules. Ambdues tasques tenen el mateix pes.
 
4.    Prova d’expressió oral
 
La prova es fa en parelles i consta de tres parts:
1)    Presentació personal.
2)    Monòleg descriptiu breu basat en un fotografia aportada per l’examinand.
3)    Interacció guiada amb suport visual entre examinands, que disposen d’un o dos minuts per preparar aquesta part de la prova.
 
EXEMPLES DE PROVES
 
Exemple de tasques d'examen de nivell A2
Solucionari A2
 
DURADA
 
Les proves de comprensió escrita, de comprensió oral  i d’expressió escrita duren un màxim de 120 minuts. La prova d’expressió oral dura 20 minuts, aproximadament.
 
CRITERIS DE SUPERACIÓ
 
Totes les parts de l’examen tenen un pes del 25 % dins el global de l’examen.
 
El nivell A2 s’acredita si es compleixen les dues condicions que es detallen a continuació:
1. Obtenir un 50 %, com a mínim, en cada una de les proves que avaluen les destreses de producció i de comprensió (escrites i orals).
2. Obtenir la nota mínima global establerta per acreditar el nivell (60 %). 

PROCEDIMENTS DE CORRECCIÓ
 
Les proves de comprensió escrita i de comprensió oral les corregeix un examinador a partir d’un model de correcció.
 
La prova d’expressió escrita l’avalua, com a mínim, un examinador a partir dels criteris d’avaluació establerts que valoren: a) la impressió global, l’adequació de la tasca i el registre; b) el ventall i la correcció lèxics; c) el ventall i la correcció gramaticals, i d) l’organització, la coherència i la cohesió. Sempre que es pugui, es farà la doble correcció.
 
La prova d’expressió oral l’avaluen dos examinadors a partir d’uns criteris establertsque avaluen: a) la fluïdesa, la coherència i la cohesió; b) el ventall i la correcció lèxics; c) el ventall i la correcció gramaticals, i d) l’adequació i resolució de la tasca. Els examinadors han de consensuar les notes atorgades.
           

Nivell B1
 
CARACTERÍSTIQUES

 
L’examen del nivell B1 d’espanyol consta de quatre parts.
 
1.    Prova comprensió escrita

 
Aquesta prova avalua la capacitat de comprensió escrita a partir de textos informatius, descriptius o d’argumentació, instruccions, correspondència personal i missatges.
 
Consta d’un mínim de dos exercicis i un màxim de quatre. Els exercicis poden ser preguntes d’opció múltiple, de preguntes amb respostes curtes, de frases amb buits per completar, de relacionar o de seqüenciació. La prova consta de 20 ítems, i tots tenen el mateix pes dins el total de la prova.
 
2.    Prova de comprensió oral
 
És una prova que avalua la capacitat de comprensió oral global, així com la capacitat de comprendre converses entre parlants nadius, anuncis i instruccions, mitjans de comunicació i materials enregistrats.
 
Consta d’un mínim de dos exercicis i un màxim de quatre. Els exercicis poden ser preguntes d’opció múltiple, de preguntes amb respostes curtes, de frases amb buits per completar, de relacionar o de seqüenciació. La prova consta de 20 ítems, i tots tenen el mateix pes dins el total de la prova.
 
Els àudios s’escolten dues vegades.
 
3.    Prova d’expressió escrita
 
Inclou la producció de dos textos, un de transaccional (postal, correu electrònic, etc.) i un altre de descriptiu, informatiu o narratiu. Es demana un mínim de 250 i un màxim de 350 paraules. Ambdues tasques tenen el mateix pes.
 
4.    Prova d’expressió oral
 

La prova es fa en parelles i consta de tres parts:
1)    Conversa guiada: presentació dialogada amb l’examinador.
2)    Monòleg descriptiu basat en un fotografia aportada per l’examinand.
3)    Interacció guiada amb suport visual entre examinands, que disposen d’un o dos minuts per preparar aquesta part de la prova.
 
EXEMPLES DE PROVES
 
Model de tasques de nivell B1
Solucionari B1
 
DURADA
 
Les proves de comprensió escrita, de comprensió oral  i d’expressió escrita duren un màxim de 150 minuts. La prova d’expressió oral dura 20 minuts, aproximadament.
 
CRITERIS DE SUPERACIÓ 
 
Totes les parts de l’examen tenen un pes del 25 % dins el global de l’examen.
 
El nivell B1 s’acredita si es compleixen les dues condicions que es detallen a continuació:
1. Obtenir un 50 %, com a mínim, en cada una de les proves que avaluen les destreses de producció i de comprensió (escrites i orals).
2. Obtenir la nota mínima global establerta per acreditar el nivell (60 %). 
 
PROCEDIMENTS DE CORRECCIÓ
 
Les proves de comprensió escrita i de comprensió oral les corregeix un examinador a partir d’un model de correcció.
 
La prova d’expressió escrita l’avalua, com a mínim, un examinador a partir dels criteris d’avaluació establerts que valoren: a) la impressió global, l’adequació de la tasca i el registre; b) el ventall i la correcció lèxics; c) el ventall i la correcció gramaticals, i d) l’organització, la coherència i la cohesió. Sempre que es pugui, es farà la doble correcció.
 
La prova d’expressió oral l’avaluen dos examinadors a partir d’uns criteris establerts que avaluen: a) la fluïdesa, la coherència i la cohesió; b) el ventall i la correcció lèxics; c) el ventall i la correcció gramaticals, i d)l’adequació i resolució de la tasca. Els examinadors han de consensuar les notes atorgades.
 

Nivell B2 
 
CARACTERÍSTIQUES

 
L’examen del nivell B2 d’espanyol consta de quatre parts.
 
1.    Prova comprensió escrita
 
Aquesta prova avalua la capacitat de comprensió escrita a partir de textos informatius, descriptius o d’argumentació, instruccions, correspondència personal i missatges.
 
Consta d’un mínim de dos exercicis i un màxim de quatre. Els exercicis poden ser preguntes d’opció múltiple, de preguntes amb respostes curtes, de frases amb buits per completar, de relacionar o de seqüenciació. La prova consta de 20 ítems, i tots tenen el mateix pes dins el total de la prova.
 
2.    Prova de comprensió oral

 
És una prova que avalua la capacitat de comprensió oral global, així com la capacitat de comprendre converses entre parlants nadius, anuncis i instruccions, mitjans de comunicació i materials enregistrats.
 
Consta d’un mínim de dos exercicis i un màxim de quatre. Els exercicis poden ser preguntes d’opció múltiple, de preguntes amb respostes curtes, de frases amb buits per completar, de relacionar o de seqüenciació. La prova consta de 20 ítems, i tots tenen el mateix pes dins el total de la prova.
 
Els àudios s’escolten dues vegades.
 
3.    Prova d’expressió escrita
 
Inclou la producció de dos textos, un de transaccional (postal, correu electrònic,etc.) i un altre de descriptiu, informatiu, narratiu o argumentatiu. Es demana un mínim de 325 i un màxim de 450 paraules. Ambdues tasques tenen el mateix pes.
 
4.    Prova d’expressió oral

 
La prova es fa en parelles i consta de tres parts:
1)    Conversa guiada: presentació dialogada amb l’examinador.
2)    Monòleg argumentatiu basat en un estímul textual.
3)    Interacció amb suport e instruccions entre examinands, que disposen d’un o dos minuts per preparar aquesta part de la prova.
 
Els examinands disposen de 15 minuts previs a la prova per preparar la part 2.
 
EXEMPLES DE PROVES
 
Model de tasques d'examen B2
Solucionari tasques B2
 
DURADA
 
Les proves de comprensió escrita, de comprensió oral  i d’expressió escrita duren un màxim de 180 minuts. L’examen es presenta en dos blocs de 90 minuts cadascun amb una pausa de 30 minuts entre els dos blocs La prova d’expressió oral dura 20 minuts, aproximadament, més 15 minuts de preparació previs a la prova oral.

CRITERIS DE SUPERACIÓ
 
Totes les parts de l’examen tenen un pes del 25 % dins el global de l’examen.
 
El nivell B2 s’acredita si es compleixen les dues condicions que es detallen a continuació:
1. Obtenir un 50 %, com a mínim, en cada una de les proves que avaluen les destreses de producció i de comprensió (escrites i orals).
2. Obtenir la nota mínima global establerta per acreditar el nivell (60 %). 
 
PROCEDIMENTS DE CORRECCIÓ
 
Les proves de comprensió escrita i de comprensió oral les corregeix un examinador a partir d’un model de correcció.
 
La prova d’expressió escrita l’avalua, com a mínim, un examinador a partir dels criteris d’avaluació establerts que valoren: a) la impressió global, l’adequació de la tasca i el registre; b) el ventall i la correcció lèxics; c) el ventall i la correcció gramaticals, i d) l’organització, la coherència i la cohesió. Sempre que es pugui, es farà la doble correcció.
 
La prova d’expressió oral l’avaluen dos examinadors a partir d’uns criteris establertsque avaluen: a) la fluïdesa, la coherència i la cohesió; b) el ventall i la correcció lèxics; c) el ventall i la correcció gramaticals, i d) l’adequació i resolució de la tasca.Els examinadors han de consensuar les notes atorgades.
 

Nivell C1
 
CARACTERÍSTIQUES

 
L’examen del nivell C1 d’espanyol consta de quatre parts.
 
1.    Prova de comprensió escrita
 
Aquesta prova avalua la capacitat de comprensió escrita a partir de textos informatius, descriptius, d’argumentació, narratius, instruccions, correspondència, articles, informes, resenyes i notícies.
 
Consta d’un mínim de tres exercicis i un màxim de quatre. Els exercicis poden ser preguntes d’opció múltiple, de preguntes amb respostes curtes, de frases amb buits per completar, de relacionar o de seqüenciació. La prova consta d'entre 20 i 25 ítems, i tots tenen el mateix pes dins el total de la prova.
 
2.    Prova de comprensió oral

Aquesta prova avalua la capacitat de comprensió oral global, així com la capacitat de comprendre converses entre parlants nadius, anuncis i instruccions, mitjans de comunicació i materials enregistrats.
 
Consta d’un mínim de tres exercicis i un màxim de quatre. Els exercicis poden ser preguntes d’opció múltiple, de preguntes amb respostes curtes, de frases amb buits per completar, de relacionar, veritable/fals amb justificació o de seqüenciació. La prova consta d'entre 20 i 25 ítems, i tots tenen el mateix pes dins el total de la prova.
 
Els àudios s’escolten dues vegades.
 
3.    Prova d’expressió escrita
 
Inclou la producció de dos textos, un de transaccional (correu electrònic, instància, etc.) i un altre de descriptiu, informatiu, narratiu, especulatiu o argumentatiu (informe, article, assaig, etc.). Es demana un mínim de 200 paraules a la tasca 1 i de 275 paraules a la tasca 2. El mínim de paraules en total és de 475. Ambdues tasques tenen el mateix pes.
 
4.    Prova d’expressió oral

 
La prova es fa individualment o en parelles i consta de tres parts:
1)    Conversa guiada: presentació dialogada amb l’examinador (no avaluable).
2)    Monòleg argumentatiu basat en un estímul textual.
3)    Interacció amb suport e instruccions entre examinands o entre l'examinand i l'examinador, si la prova és individual.  
 
Els examinands disposen de 15 minuts previs a la prova per preparar la part 2.
 
EXEMPLES DE PROVES
 
Pendent d'elaboració.
 
DURADA
 
Les proves de comprensió escrita, de comprensió oral  i d’expressió escrita duren un màxim de 180 minuts. L’examen es presenta en dos blocs de 90 minuts cadascun amb una pausa de 30 minuts entre els dos blocs La prova d’expressió oral dura 20 minuts, aproximadament, més 15 minuts de preparació previs a la prova oral.

CRITERIS DE SUPERACIÓ
 
Totes les parts de l’examen tenen un pes del 25 % dins el global de l’examen.
 
El nivell C1 s’acredita si es compleixen les dues condicions que es detallen a continuació:
1. Obtenir un 50 %, com a mínim, en cada una de les proves que avaluen les destreses de producció i de comprensió (escrites i orals).
2. Obtenir la nota mínima global establerta per acreditar el nivell (60 %). 
 
PROCEDIMENTS DE CORRECCIÓ
 
Les proves de comprensió escrita i de comprensió oral les corregeix un examinador a partir d’un model de correcció.
 
La prova d’expressió escrita l’avalua, com a mínim, un examinador a partir dels criteris d’avaluació establerts que valoren: a) la impressió global, l’adequació de la tasca i el registre; b) l’organització, la coherència i la cohesió; c) el ventall i la correcció lèxics; d) el ventall i la correcció gramaticals. Sempre que es pugui, es farà la doble correcció.
 
La prova d’expressió oral l’avaluen dos examinadors a partir d’uns criteris establertsque avaluen: a) la fluïdesa, i la claredat; b) el ventall i la correcció lèxics; c) el ventall i la correcció gramaticals, i d) l'actuació: l’adequació i resolució de la tasca. Els examinadors han de consensuar les notes atorgades.