Certificats i exàmens

Exàmens a demanda

Exàmens a demanda

UAB Idiomes Campus organitza exàmens a demanda d’anglès, alemany, francès i espanyol per aquelles persones que necessitin acreditar els seus coneixements de llengua i no puguin esperar per a examinar-se a una convocatòria regular.

Tots els exàmens es fan de manera presencial.

EXAMEN MULTINIVELL D'ANGLÈS (B1-B2-C1) A DEMANDA

UAB Idiomes Campus ofereix un examen multinivell que permet acreditar des del nivell B1 fins el nivell C1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MERC). La persona interessada pot fer la reserva de l'examen multinivell d'anglès a demanda en línia. 
Descripció de l'examen multinivell

Preu examen multinivell d'anglès (B1-B2-C1) a demanda

  • Alumnat, personal UAB i Alumni UAB: 186,00€
  • Comunitat universitària Vinculada: 197,00 €
  • Persones externes: 232,00 €

EXÀMENS DE NIVELL D'ALEMANY, FRANCÈS I ESPANYOL A DEMANDA

En el cas de l’alemany, el francès i espanyol, els exàmens són uninivell i, per tant, la persona interessada ha d’indicar de quin nivell concret del MERC es vol examinar (des d'A1 fins a B2, excepte espanyol que és fins a C1).

La persona interessada cal que enviï un correu a avaluacio@uab.cat amb la informació següent:

1. Nom complet, data de naixement, telèfon de contacte, DNI i NIU, si s'escau.
2. Data per a la qual necessita el certificat.
3. Setmana durant la qual es vol fer l’examen.
4. En el cas d’alemany, francès i espanyol també cal indicar el nivell del qual s’examina.

La Unitat d’Avaluació i Certificació contactarà amb la persona interessada per informar si és possible fer l’examen, del cost i de la proposta de dia i hora de l’examen. La persona sol·licitant cal que confirmi les dates i formalitzi la matrícula a la Secretaria del Servei de Llengües. El pagament de la matrícula s’ha de fer efectiu abans de fer la primera prova de què consti l’examen.

Preu examen uninivell alemany, francès o espanyol a demanda

  • Alumnat, personal UAB i Alumni UAB: 134,00€
  • Comunitat universitària Vinculada: 145,00 €
  • Persones externes: 177,00 €

Es necessiten un mínim de cinc dies laborals entre la realització de l’examen i el lliurament del certificat.