Certificats i exàmens

Exàmens a demanda

Exàmens a demanda

UAB Idiomes Campus organitza exàmens a demanda d’anglès, alemany, francès, italià i espanyol per aquelles persones que necessitin acreditar els seus coneixements de llengua i no puguin esperar per a examinar-se a una convocatòria regular.

EXAMEN MULTINIVELL D'ANGLÈS (B1-B2-C1) A DEMANDA

UAB Idiomes Campus ofereix un examen multinivell que permet acreditar des del nivell B1 fins el nivell C1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MERC). La persona interessada pot fer la reserva de l'examen multinivell d'anglès a demanda en línia. 
Descripció de l'examen multinivell

EXÀMENS DE NIVELL D'ALEMANY, FRANCÈS I ESPANYOL A DEMANDA

En el cas de l’alemany, el francès i espanyol, els exàmens són uninivell i, per tant, la persona interessada ha d’indicar de quin nivell concret del MERC es vol examinar (des d'A1 fins a B2, excepte espanyol que és fins a C1).

La persona interessada cal que enviï un correu a avaluacio@uab.cat amb la informació següent:

1. Nom complet i DNI.
2. Data per a la qual necessita el certificat.
3. Setmana durant la qual es vol fer l’examen.
4. En el cas d’alemany, francès i italià també cal indicar el nivell del qual s’examina.

La Unitat d’Avaluació i Certificació contactarà amb la persona interessada per informar si és possible fer l’examen, del cost i de la proposta de dia i hora de l’examen. La persona sol·licitant cal que confirmi les dates i formalitzi la matrícula a la Secretaria del Servei de Llengües. El pagament de la matrícula s’ha de fer efectiu abans de fer la primera prova de què consti l’examen.

Es necessiten un mínim de cinc dies laborals entre la realització de l’examen i el lliurament del certificat.