Pla d'estudis Grau en Història de l'Art

Treball de fi de grau

Amb la realització del Treball Fi de Grau (TFG) es pretén que l'alumne desenvolupi una sèrie de competències específiques, indicadores del nivell de maduresa que ha assolit durant els seus estudis de Grau. Aquestes competències són pricipalment: 1) Demostrar que coneix l’evolució de la imatge artística des de l’Antiguitat fins a la cultura visual contemporània. 2) Donar constància de què coneix la problemàtica, el vocabulari i els conceptes fonamentals de la teoria de l’art. 3) Manifestar que posseeix coneixements específics sobre els principals camps d’estudi de la història de l’art, així com sobre els principals temes i debats historiogràfics i metodològics de la disciplina. 4) Mostrar la seva capacitat d’anàlisi dels coneixements adquirits en les seves diverses facetes (formal, iconogràfica, tècnica, estètica, recepció). 5) Aplicació conscient de les metodologies pròpies de la disciplina a l’estudi de un tema.
 
Coordinadora del TFG: Josep de Rueda Roige (FrancescJosep.DeRueda@uab.cat)
 
Cosulteu la Guia docent per obtenir detalls sobre les competències, resultats d’aprenentatge, metodologies i característiques específiques del TFG. 
 
Llistat de temes:   Els grans blocs i àrees temàtiques són:
 
I) Arquitectura i urbanisme.
II) Arts figuratives.
III) La imatge en moviment: cinema, vídeo, happening i performance.
IV) El llenguatge de les imatges.
V) Recepció i redescoberta de l’art (Egipte, Grècia/Roma, Edat Mitjana, Renaixement, Orientalisme, spolia, iconoclàstia...).
VI) Treball i condició social de l'artista, la comitència, el mercat.
VII) Estudiant, descrivint, jutjant, comentant l’art i l’obra d’art: Literatura artística.
VIII) Història de les tècniques artístiques. 
IX) Art musulmà a Al-Andalus i a altres territoris. 
X) L’art d’altres cultures: Àsia, Àfrica, Amèrica i Oceania.
XI) Formes del col·leccionisme d’art de l’Antiguitat a l’actualitat.
 
Podeu consultar els TFG de la Facultat de Filosofia i Lletres amb millor valoració al Dipòsit Digital de Documents de la UAB.

Els criteris d’assignació de tema i de tutor/a, el calendari d’entregues, el tipus de seguiment del treball realitzat i l’avaluació es publicaran a la Guia Docent d’aquesta assignatura seguint les directrius establertes en el Protocol per al Treball Final de Grau de la Facultat de Filosofia i Lletres.