Pla d'estudis Grau en Llengua i Literatura Espanyoles

Guies docents de les assignatures

Títol que s'obté

Graduat/da en Llengua i Literatura Espanyoles

Horaris

Matí

Informació del pla d’estudis

Taula de crèdits per curs

  Formació bàsica Obligatoris  Optatius Treball de Final de Grau
1r curs 60      
2n curs   60    
3r curs   48 12  
4t curs     54 6
Totals 60 108 66 6

Període lectiu

El curs està organitzat per semestres.

Règim d’estudi

Dedicació a temps complet. Possibilitat de règim a temps parcial.

Mencions

Formació General
Menció en Llengua Espanyola
Menció en Literatura Espanyola i Hispanoamericana
Menció en Lingüística
Menció en Literatura Comparada

Assignatures de formació bàsica i obligatòries

1r curs 2n curs
Anual
 • Metodologia de la Llengua i de la Literatura Espanyoles
1r semestre
 • Introducció a la Literatura Espanyola I
 • Grans Temes de la Filosofia
 • Llatí
 • Literatura Comparada
2n semestre
 • Introducció a la Literatura Espanyola II
 • Grans Temes de la Història
 • Llengua Espanyola Oral i Escrita
 • Introducció a la Lingüística
 • Introducció a la Llengua Espanyola
1r semestre
 • Morfologia de l'Espanyol
 • Literatura Espanyola Medieval
 • Literatura Espanyola del Segle XVI
 • Fonètica i Fonologia de l'Espanyol
 • Literatura Espanyola del Realisme i del Modernisme
2n semestre
 • Semàntica i Pragmàtica de l'Espanyol
 • Literatura Espanyola de la Il·lustració i del Romanticisme
 • Literatura Espanyola Contemporània
 • Gramàtica Històrica de l'Espanyol
 • Sintaxi de l'Espanyol: l'Oració Simple
3r curs 4t curs
1r semestre
 • Dialectologia de l'Espanyol
 • Sintaxi de l'Espanyol: l'Oració Composta
 • Literatura Hispanoamericana: de la Literatura Prehispànica al Segle XIX
 • Literatura Espanyola del Segle XVII
2n semestre
 • Comentari Lingüístic de Textos Literaris
 • Història de la Llengua Espanyola
 • Literatura Hispanoamericana: des del Modernisme a l'Època Contemporània
 • Comentari de Textos Literaris
 • Treball de Final de Grau

Assignatures optatives

3r  i 4t cursos
 •  Idioma Modern I i II (Anglès, Francès, Italià, Alemany, Èuscar, Gallec, Portuguès, Occità, Romanès o Grec modern) (*)
 • Pràctiques Externes
(*) D'aquestes assignatures es poden cursar, com a màxim, 12 crèdits.
Totes les assignatures optatives són de 6 crèdits.
Per obtenir una menció s'han de cursar, com a mínim, 30 crèdits vinculats a cada itinerari de les assignatures programades cada curs.
 
Menció en Llengua Espanyola Menció en Literatura Espanyola i Hispanoamericana
 • Anàlisi del Discurs Aplicada a l'Espanyol
 • L'Espanyol com a Llengua Estrangera
 • L'Espanyol d'Amèrica
 • Estudis Fònics de l'Espanyol: Perspectives i Problemes
 • Problemes de Fonologia Experimental
 • Gramàtica Històrica de l'Espanyol: Evolució i Problemes
 • Història de la Gramàtica Espanyola
 • Lexicografia i Terminologia de l'Espanyol
 • La Creativitat Morfològica de l'Espanyol
 • Estructura i Significat en la Gramàtica de l'Espanyol
 • La Gramàtica a l'Aula: Metodologies i Aplicacions
 • Tractament Informàtic de la Llengua Espanyola
 • Lexicologia de l'Espanyol
 • La Poesia Medieval: dels seus Orígens al Segle XV
 • La Prosa Medieval: Gèneres i Tradicions
 • Poesia Espanyola del Segle d'Or: Gèneres i Tradicions
 • Teatre Espanyol del Segle d'Or
 • Textos de la Literatura Hispanoamericana
 • Textos de la Narrativa Espanyola Contemporània
 • Textos de la Narrativa Espanyola Moderna
 • Textos de la Poesia Espanyola Contemporània
 • Textos de la Poesia i el Teatre Espanyols Moderns
 • Textos del Teatre Espanyol Contemporani
 • Textos en Prosa del Segle d'Or
 • Crítica Textual
 • Teoria i Història de la Representació Teatral
Menció en Lingüística Menció en Literatura Comparada
 • Adquisició del Llenguatge
 • Tecnologies del Llenguatge
 • Fonètica i Fonologia
 • Morfologia i Sintaxi
 • Semàntica i Pragmàtica
 • Sociolingüística
 • Tipologia Lingüística
 • Teoria del Llenguatge
 • Bases Biològiques del Llenguatge
 • Llenguatge, Cultura i Cognició
 • Qüestions de Gramàtica Comparada
 • Teoria i Anàlisi de la Narrativa
 • Teoria i Anàlisi de la Poesia
 • Teoria i Anàlisi del Teatre
 • Pensament Literari
 • Crítica Literària i Cultural (Segles XX i XXI)
 • Literatura, Gèneres i Sexualitats
 • Teoria i Pràctica de la Literatura Comparada
 • Literatura Comparada i Estudis Culturals
 • Tradició Literària Occidental I
 • Tradició Literària Occidental II
 • Teoria i Història de la Representació Teatral
  

Informacions addicionals

No totes les assignatures optatives es programen cada curs.