Pla d'estudis Grau de Geografia i Ordenació del Territori (en línia)

Guies docents de les assignatures

Títol que s'obté

graduat/da en Geografia i Ordenació del Territori

Horaris

Informació del pla d’estudis

Taula de crèdits per curs

  Formació bàsica Obligatoris  Optatius Treball de fi de Grau
1r curs 60      
2n curs   60    
3r curs   48 12  
4t curs     54 6
Totals 60 108 66 6

Període lectiu

El curs està organitzat per semestres.

Règim d’estudi

Dedicació a temps complet. Possibilitat de règim a temps parcial.

Mencions

Formació General
Menció de Planificació Territorial i Ambiental
Menció de Demografia i Migracions
Menció d'Estudis Urbans, Regionals i Culturals

Assignatures de formació bàsica i obligatòries

1r curs 2n curs
 • Geografia Humana
 • Geografia Física
 • Economia
 • Cartografia
 • Grans Temes de la Història
 • Estadística
 • Expressió Escrita (Llengua Catalana o Llengua Espanyola)
 • Introducció a l'Antropologia Social i Cultural
 • Geografia Regional
 • Estudi de Cas: Tècniques en Geografia
 • Geografia de Catalunya
 • Geografia Urbana
 • Sistemes d'Informació Geogràfica
 • Geomorfologia
 • Demografia
 • Geografia Rural
 • Geografia Econòmica
 • Geografia d'Espanya
 • Clima i Aigües
 • Geografia Social i Cultural
3r curs 4t curs
 • Sistemes d'Informació Geogràfica Aplicats
 • Geografia d'Europa
 • Ordenació del Territori
 • Pensament Geogràfic
 • Anàlisi Espacial i Models
 • Metodologia de la Recerca en Ciències Socials
 • Diagnosi i Planificació Ambiental
 • Biogeografia
 • Treball de Final de Grau

Assignatures optatives

3r i 4t cursos
 • Dinàmiques Territorials i del Paisatge
 • Geografia de la Ciutat Contemporània
 • Idioma Modern I i II (Anglès, Francès, Alemany, Italià, Grec Modern, Portuguès, Occità, Romanès, Èuscar, Gallec) (*)
 • Geografia del Canvi Global
 • Geografia i Gènere 
 • Pràctiques Externes
Per a obtenir una menció s'han de cursar, com a mínim, 30 crèdits (cinc assignatures) vinculats a cada itinerari.
Menció de Planificació Territorial i Ambiental Menció en Demografia i Migracions Menció d'Estudis Urbans, Regionals i Culturals
 • Planificació del Medi Físic
 • Geografia Humana Aplicada
 • Models de Planificació Territorial
 • Règim Jurídic de la Planificació
 • Planificació Territorial del Turisme
 • Teledetecció i Fotointerpretació
 • Geografia dels Recursos Hídrics
 • Dinàmiques Territorials i del Paisatge
 • Geografia del Canvi Global
 • Anàlisi Demogràfica
 • Demografia Local i Regional
 • Població de Catalunya i d'Espanya
 • Població Regional del Món
 • Migracions i Societat
 • Mobilitat i Transport
 • Anàlisi Qualitatiu en Geografia
 • Geografia Política i de l'Administració
 • Geografia Regional del Món
 • Geografia de la Muntanya
 • Geografia del Litoral
 • Desenvolupament Local i Territori
 • Teoria i Mètodes en Geografia
 • Geografia de les Regions Metropolitanes
 • Geografia del Turisme
 • Geografia de la Ciutat Contempoarània
 • Geografia i Gènere
(*) Es poden cursar, com a màxim, 12 crèdits d'aquestes assignatures

Informacions addicionals

No totes les assignatures optatives es programen cada curs.