Pla d'estudis Grau en Física i Grau en Química

Guies docents de les assignatures

Títol que s'obté

Graduat/da en Física i graduat/da en Química

Horaris

HORARIS

Taula de crèdits per curs

  Formació bàsica  Obligatoris Optatius Treball de Final de Grau
1r curs 60 6    
2n curs 6 58    
3r curs   67    
4t curs   71    
5è curs   18 30 27
Totals 66 220 30 27

Període lectiu

Semestral /anual

Règim d’estudi

Dedicació a temps complet. Possibilitat de règim a temps parcial.

Mencions

Menció en Física Fonamental
Menció en Física Aplicada
Menció en Química de Materials
Menció en Química Biològica
Menció en Química Industrial i Ambiental

Assignatures de formació bàsica i obligatòries

1r curs 2n curs
 • Mecànica i Relativitat
 • Ones i Òptica
 • Iniciació a la Física Experimental (anual)
 • Càlcul I i II
 • Àlgebra I i II
 • Fonaments de Química I i II
 • Experimentació i Recursos Informàtics (anual)
 • Mecànica Clàssica (anual)
 • Laboratori de Mecànica
 •  Electricitat i Magnetisme
 • Càlcul de Diverses Variables  
 • Equacions Diferencials
 • Química Quàntica
 • Termodinàmica i Cinètica
 • Química dels Elements (anual)
 • Mètodes Numèrics I
3r curs 4t curs
 • Electromagnetisme (anual)
 • Laboratori d'Electromagnetisme
 • Estructura i Reactivitat dels Compostos Orgànics (anual)
 • Química Analítica i Electroanàlisi (anual)
 • Fenòmens de Transport i Fenòmens de Superfície
 • Espectroscòpia
 • Anàlisi de Variable Complexa
 • Mètodes Numèrics II
 • Fonaments d'Enginyeria Química 
 • Termodinàmica i Mecànica Estadística (anual)
 • Òptica (anual)
 • Laboratori d'Òptica
 • Química de Coordinació i Organometàl·lica
 • Mètodes Sintètics
 • Laboratori de Síntesi Orgànica
 • Laboratori de Síntesi Inorgànica
 • Determinació Estructural
 • Física Quàntica I i II
 • Tècniques de Separació
 • Bioquímica
5è curs  
 • Mètodes Espectroscòpics d'Anàlisi
 • Laboratori d'Anàlisi Cromatogràfica i Espectroscòpia
 • Laboratori d'Experimentació en Química Física
 • Ciència de Materials
 • Treball de Final de Grau en Física (12 crèdits)
 • Treball de Final de Grau en Química (15 crèdits) 
 

Assignatures optatives

5è curs 
Les assignatures optatives són de 6 crèdits excepte quan s'indica una alternativa.
L'estudiant ha de cursar 30 crèdits optatius. S'han de triar entre les assignatures de Física i Química següents:
Assignatures de Física Assignatures de Química
 • Electrodinàmica i Radiació de Sincrotró
 • Electrònica
 • Física Ambiental
 • Física de l'Estat Sòlid
 • Física de Nanomaterials (A)
 • Física de Radiacions
 • Física Estadística
 • Física Hospitalària
 • Fluids i Superfluids
 • Història de la Física
 • Informació Quàntica (A)
 • Introducció a la Biofísica / 5 cr.
 • Introducció a la Fotònica / 5 cr.
 • Introducció a l'Astrofísica / 5 cr.
 • Laboratori Avançat
 • Mecànica Quàntica
 • Mecànica Quàntica Avançada
 • Mecànica Teòrica i Sistemes no Lineals
 • Mètodes Matemàtics Avançats / 5 cr.
 • Òptica Aplicada
 • Òptica Quàntica
 • Pràctiques Externes / 12 cr.
 • Relativitat General i Cosmologia
 • Física d'Altes Energies
 • Física d'Acceleradors
 • Introducció a la Ciència de Materials / 5 cr.
 • Introducció a la Física Nuclear i de Partícules / 5 cr.
 • Anàlisi i Gestió de la Qualitat
 • Biologia Molecular
 • Caracterització de Materials
 • Catàlisi
 • Economia i Gestió Empresarial
 • Electroquímica i Corrosió
 • Enginyeria de Proteïnes
 • Història de la Química
 • Materials Polimèrics i Biomaterials
 • Metalls en Biologia i Medicina
 • Monitoratge Industrial i Ambiental
 • Nanoquímica i Nanomaterials
 • Pràctiques Externes / 12 cr.
 • Química Ambiental i Sostenibilitat
 • Química Bioanalítica
 • Química Bioorgànica
 • Química Computacional de Sòlids
 • Química de l'Estat Sòlid
 • Química Inorgànica Industrial
 • Química Orgànica Industrial
 • Redacció i Execució de Projectes
 • Simulació Biomolecular
 • Síntesi de Compostos Biològicament Actius
 • Temes de Ciència Actual / 3 cr.

(A) Assignatura impartida en anglès 

Els estudiants també poden obtenir, cursant les assignatures corresponents, les mencions de Física i de Química. Per a obtenir una menció s'han de cursar, com a mínim, 30 crédits vinculats a cada itinerari.
Menció en Física Fonamental Menció en Física Aplicada

6 crèdits del bloc general

 • Mecànica Quàntica
 • Mecànica Teòrica i Sistemes No Lineals
 • Electrodinàmica i Radiació de Sincrotró
 • Física Estadística
 • Física de l'Estat Sòlid
 • Laboratori Avançat

24 crèdits del bloc fonamental

 • Mecànica Quàntica Avançada
 • Fluids i Superfluids
 • Òptica Quàntica
 • Relativitat General i Cosmologia
 • Informació Quàntica
 • Física d'Altes Energies

6 crèdits del bloc general

 • Mecànica Quàntica
 • Mecànica Teòrica i Sistemes No Lineals
 • Electrodinàmica i Radiació de Sincrotró
 • Física Estadística
 • Física de l'Estat Sòlid
 • Laboratori Avançat

24 crèdits del bloc d'aplicacions 

 • Òptica Aplicada
 • Física de Nanomaterials
 • Física Ambiental
 • Física de Radiacions
 • Electrònica
 • Física d'Acceleradors
 • Física Hospitalària

 

Menció en Química de Materials Menció en Química Biològica
Caracterització de Materials
Materials Polimèrics i Biomaterials
Nanoquímica i Nanomaterials
Química de l'Estat Sòlid
Química Computacional de Sòlids
Catàlisi
Electroquímica i Corrosió
Metalls en Biologia i Medicina
Química Bioanalítica
Química Bioorgànica
Simulació Biomol·lecular
Síntesi de Compostos Biològicament Actius
Biologia Molecular
Enginyeria de Proteïnes
Menció en Química Industrial i Ambiental  
Anàlisi i Gestió de la Qualitat
Electroquímica i Corrosió
Monitoratge Industrial i Ambiental
Química Ambiental i Sostenibilitat
Química Inorgànica Industrial
Química Orgànica Industrial
Catàlisi
Economia i Gestió Empresarial
Materials Polimèrics i Biomaterials
Redacció i Execució de Projectes