Pla d'estudis Grau en Estudis de Català i Espanyol

Guies docents de les assignatures

Títol que s'obté

Graduat/da en Estudis de Català i Espanyol

Horaris

Un sol torn de matí.

Informació del pla d’estudis

Taula de crèdits per curs

  Formació bàsica Obligatoris  Optatius Treball de Final
de Grau
1r curs 60      
2n curs   60    
3r curs   48 12  
4t curs     54 6
Totals 60 108 66 6

Període lectiu

El curs està organitzat per semestres.

Règim d’estudi

Temps complet i possibilitat de via lenta.

Mencions

Menció en Lingüística
Menció en Literatura Comparada
Menció en Alemany
Menció en Italià
Menció en Gallec
Menció en Èuscar

Assignatures de formació bàsica i obligatòries

1r curs 2n curs
Anual
- Llengua Catalana
1r semestre
- Literatura Catalana del Segle XX, I
- Llengua Espanyola Oral i Escrita
- Introducció a la Lingüística
- Introducció a la Literatura Espanyola I
2n semestre
- Introducció a la Llengua Espanyola
- Literatura Catalana del Segle XX, II
- Literatura Comparada
- Introducció a la Literatura Espanyola II
 
Anual
- Metodologia de la Llengua i de la Literatura Espanyoles
1r semestre
- Fonaments Lingüístics de la Normativa
- Morfologia de l'Espanyol
- Novel·la Catalana del Segle XX
- Literatura Espanyola del Realisme i del Modernisme
- Metodologia de l'Estudi de la Filologia Catalana
2n semestre
- Literatura Catalana Medieval II
- Sintaxi de l'Espanyol: l'Oració Simple
- Fonologia Catalana
- Literatura Espanyola Contemporània
3r curs 4t curs
1r semestre
- Fonètica i Fonologia de l'Espanyol
- Novel·la i Prosa Catalanes del Segle XV
- Literatura Espanyola del Segle XVII
- Sintaxi Catalana
2n semestre
- Poesia Catalana del Segle XX
- Comentari Lingüístic de Textos Literaris
- Morfologia Catalana
- Comentari de Textos Literaris
- Treball de Final de Grau

Assignatures optatives

Totes les assignatures optatives són de 6 crèdits.
 
3r i 4t curs
- Idioma Modern I (Anglès)
- Idioma Modern I (Alemany)
- Idioma Modern I (Italià)
- Idioma Modern I (Èuscar)
- Idioma Modern I (Francès)
- Idioma Modern I (Gallec)
- Idioma Modern I (Portuguès)
- Idioma Modern I (Occità)
- Idioma Modern I (Grec Modern)
- Idioma Modern I (Romanès)
- Idioma Modern II (Anglès)
- Idioma Modern II (Alemany)
- Idioma Modern II (Italià)
- Idioma Modern II (Èuscar)
- Idioma Modern II (Francès)
- Idioma Modern II (Gallec)
- Idioma Modern II (Portuguès)
- Idioma Modern II (Occità)
- Idioma Modern II (Grec Modern)
- Idioma Modern II (Romanès)

De les assignatures optatives anteriors, es poden cursar, com a màxim, 36 crèdits.
- Pràctiques Externes
- Fonètica Catalana
- Història de la Llengua Espanyola
- Història Social de la Llengua Catalana
- Literatura Espanyola Medieval
- Lexicologia i Semàntica Catalana
- Literatura Espanyola del Segle XVI
- Literatura Catalana Medieval I
- Semàntica i Pragmàtica de l'Espanyol
- Gramàtica Històrica Catalana
- Literatura Espanyola de la Il·lustració i del Romanticisme
- Literatura Catalana Moderna
- Dialectologia de l'Espanyol
- Literatura Catalana del Segle XIX
- Sintaxi de l'Espanyol: l'Oració Composta
- Dialectologia Catalana
- Literatura Hispanoamericana: de la Literatura Prehispànica al Segle XIX
- Poesia Catalana Medieval
- Gramàtica Històrica de l'Espanyol
- Poesia Catalana i Romanticisme
- Literatura Hispanoamericana: des del Modernisme a l'Època Contemporània


Per obtenir una Menció, s'han de cursar, com a mínim, 30 crèdits (5 assignatures) vinculats a cada itinerari.

 

Menció en Lingüística Menció en Literatura Comparada Menció en Alemany
- Adquisició del Llenguatge
- Tecnologies del Llenguatge
- Fonètica i Fonologia
- Morfologia i Sintaxi
- Semàntica i Pragmàtica
- Sociolingüística
- Tipologia Lingüística
- Teoria del Llenguatge
- Bases Biològiques del Llenguatge
- Llenguatge, Cultura i Cognició
- Qüestions de Gramàtica Comparada
- Teoria i Anàlisi de la Narrativa
- Teoria i Anàlisi de la Poesia
- Teoria i Anàlisi del Teatre
- Pensament Literari
- Crítica Literària i Cultural (Segles XX i XXI)
- Literatura, Gèneres i Sexualitats
- Teoria i Pràctica de la Literatura Comparada
- Literatura Comparada i Estudis Culturals
- Tradició Literària Occidental I
- Tradició Literària Occidental II
- Teoria i Història de la Representació Teatral
- Idioma Modern I (Alemany)
- Idioma Modern II (Alemany)
- Idioma Modern III (Alemany)
- Idioma Modern IV (Alemany)
- Idioma Modern V (Alemany)
- Idioma Modern VI (Alemany)
- Grans Autors de la Literatura en Llengua Alemanya
- Literatura Contemporània en Llengua Alemanya
- Història de la Cultura Alemanya
- Literatura Alemanya i Cinema
Menció en Italià Menció en Gallec Menció en Èuscar
- Idioma Modern I (Italià)
- Idioma Modern II (Italià)
- Idioma Modern III (Italià)
- Idioma Modern IV (Italià)
- Obres de la Literatura Italiana Medieval i Renaixentista
- Obres de la Literatura Italiana Moderna i Contemporània
- Cine i Literatura Italians
- Arts i Literatura Italianes
- Cultura Italiana. Història, Geografia, Llengües
- Idioma Modern I (Gallec)
- Idioma Modern II (Gallec)
- Literatura Gallega
- Història Social de la Llengua Gallega
- Cultura i Societat Gallegues
- Idioma Modern I (Èuscar)
- Idioma Modern II (Èuscar)
- Literatura Basca
- Cultura i Societat Basques
- Història de la Llengua Basca

Informacions addicionals

No totes les assignatures optatives es programen cada curs.