Pla d'estudis Grau en Estudis de Català i Espanyol

Competències bàsiques

 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Competències específiques

 • Dominar els conceptes bàsics per comprendre i interpretar les obres literàries originalment en alemany.
 • Dominar els conceptes bàsics per comprendre i interpretar llargmetratges basats en obres literàries originalment en alemany.
 • Identificar i relacionar els grans temes de la literatura occidental dins de la literatura en llengua alemanya.
 • Identificar els conceptes bàsics de la història, la cultura i la literatura en llengua alemanya.
 • Relacionar els conceptes i les informacions dels diferents àmbits de la literatura en alemany, i els d'aquesta amb els de les àrees humanes, artístiques i socials en llengua alemanya.
 • Redactar assaigs en castellà, català o alemany sobre literatura i cinema originalment en alemany.
 • Analitzar críticament la literatura catalana en relació amb les circumstàncies històriques en les quals s'inscriu.
 • Aplicar conceptes, recursos i mètodes d'anàlisi literària a la literatura catalana tenint en compte el marc de la periodització de la història literària occidental.
 • Elaborar estudis de caràcter històric sobre la tradició literària catalana i anàlisis interpretatives sobre les tendències, els gèneres i els autors de la literatura catalana.
 • Interpretar els textos literaris en profunditat des de bases filològiques (estilístiques, lingüístiques, etc.) i comparatives.
 • Valorar de manera argumentada i rigorosa les tendències principals i els autors i les obres més representatius de la literatura catalana.
 • Analitzar, amb l'ajuda dels conceptes de la teoria lingüística i les aportacions de la lingüística aplicada quan correspongui, les principals propietats fonètiques, fonològiques, morfològiques, sintàctiques, lèxiques i semàntiques de la llengua catalana, la seva evolució al llarg de la història i la seva estructura actual.
 • Interpretar els factors polítics, socials i culturals que condicionen l'ús de la llengua catalana i la seva evolució al llarg de la història i en la societat multicultural actual.
 • Conèixer i saber interpretar la justificació filològica, teòrica i històrica de la normativa lingüística vigent. Dominar la llengua espanyola i utilitzar la terminologia pròpia i específica dels estudis literaris i lingüístics, i aplicar-ho a l'àmbit acadèmic i professional.
 • Demostrar que es coneix la història de la literatura espanyola i hispanoamericana, amb atenció especial a l'evolució de gèneres, moviments, corrents, tendències i estils, i relacionar-los amb el seu context històric, artístic i ideològic.
 • Dominar les tècniques i els mètodes del comentari literari de textos i de l'anàlisi crítica d'obres en conjunt, així com de les disciplines afins: retòrica i poètica.
 • Descriure l'estructura de la llengua espanyola i distingir-ne els aspectes sistemàtics i normatius.
 • Identificar el component de la gramàtica al qual pertanyen els fenòmens lingüístics bàsics de l'anàlisi de la llengua espanyola (fonètica, fonologia, morfologia, sintaxi, lèxic, semàntica i discurs).
 • Emmarcar tipològicament els principals fenòmens de la llengua espanyola i relacionar-los amb fenòmenos similars d'altres llengües romàniques.
 • Demostrar que es coneix la història i el desenvolupament de la llengua espanyola, i identificar els principals períodes de la seva evolució i les característiques lingüístiques fonamentals d’aquests períodes.
 • Analitzar els principals fenòmens de variació lingüística de l'espanyol (variació històrica, geogràfica, social i pragmàtica).
 • Aplicar les tècniques i els mètodes del comentari lingüístic tant des d’un punt de vista sincrònic com des d’un punt de vista diacrònic.
 • Expressar-se en llengua gallega de forma fluida i espontània sense mostres molt evidents d'esforç per trobar l'expressió adequada, sigui oral o escrita. Identificar els principals moviments socials, culturals i històrics de Galícia.
 • Interpretar una àmplia varietat de textos en qualsevol mitjà (orals, impresos, audiovisuals) en llengua gallega.
 • Identificar els principals corrents literaris i tendències estètiques de la història de la literatura gallega.
 • Interpretar i valorar críticament l'evolució històrica de la llengua gallega, per poder analitzar la seva situació sociolingüística. Interpretar textos orals i escrits en llengua italiana a un nivell adequat.
 • Expressar-se en llengua italiana i redactar textos amb correcció gramatical utilitzant un vocabulari i un estil acadèmic adequats.
 • Utilitzar adequadament les estructures gramaticals de la llengua italiana.
 • Analitzar una àmplia varietat de textos escrits en llengua italiana a fi de reconèixer les característiques fonamentals de la cultura i la literatura italianes.
 • Identificar les principals corrents literàries, culturals i històriques en llengua italiana.
 • Identificar els principals problemes epistemològics relatius a la naturalesa i l’estructura de la narració com a tipus de text i gènere.
 • Aplicar els conceptes teòrics fonamentals a la comprensió dels textos narratius, poètics i dramàtics des d'una perspectiva de gènere.
 • Interpretar, d'acord amb les principals metodologies d'anàlisi, els continguts temàtics i simbòlics dels textos narratius, poètics i dramàtics en funció de les estratègies textuals i pragmàtiques.
 • Comentar textos narratius, aplicant els instruments adquirits, atenent el context històric i sociocultural.
 • Relacionar els mètodes i els resultats de l'anàlisi literària amb la literatura com a sistema i amb les ciències socials, i ser capaç d'interpretar la imbricació dels textos literaris amb altres aspectes de l'activitat (individual i col·lectiva) humana.
 • Analitzar les característiques formals, temàtiques, culturals i històriques de les obres de creació literària i de reflexió sobre la literatura de diferents llengües i països.
 • Aplicar els diferents instruments d'anàlisi a diferents tipus d'obres literàries.
 • Demostrar que es coneixen els fonaments teòrics bàsics dels principals mètodes i corrents de la literatura i la crítica.
 • Sintetitzar els fonaments teòrics bàsics de la reflexió sobre el fet literari des de l'antiguitat en les seves diferents formes.
 • Interpretar i valorar textos literaris i exposar els resultats del procés.
 • Relacionar obres literàries de països, llengües, èpoques i autors diferents en funció de gèneres, temes, modalitats o formes. Identificar els conceptes i els mètodes propis de cada una de les àrees del comparatisme.
 • Comprendre els fonaments biològics, cognitius i culturals del llenguatge humà i dels principals models gramaticals contemporanis.
 • Reconèixer i fer servir raonablement els principis, els mètodes i els resultats de l'anàlisi estructural de les llengües, els fonaments de la teoria lingüística i els enfocaments de l'estudi del llenguatge i la comunicació com a fenomen complex, emergent i dinàmic.
 • Relacionar els mètodes i els resultats de la lingüística amb els d'altres ciències i corrents de pensament i interpretar la imbricació del llenguatge amb altres aspectes de l'activitat humana.
 • Identificar els tipus lingüístics que hi ha darrere la diversitat lingüística i establir generalitzacions i principis universals.
 • Analitzar les propietats lèxiques, fonètiques, fonològiques, sintàctiques, semàntiques i pragmàtiques de les llengües naturals.
 • Aplicar els diferents instruments d'anàlisi a diferents tipus de dades lingüístiques.
 • Identificar els diferents mitjans i instruments que les noves tecnologies posen al nostre abast per fer un tractament automatitzat del llenguatge natural.
 • Identificar els principals corrents literaris i tendències estètiques de la història de la literatura basca.
 • Situar la llengua basca en relació amb les llengües del món.
 • Interpretar l'evolució històrica de la llengua basca.
 • Identificar les principals característiques de la societat basca.
 • Identificar i explicar els aspectes de la cultura basca actual.