Pla d'estudis Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques

Guies docents de les assignatures

Títol que s'obté

Graduat/da en Estudis d'Anglès i Clàssiques

Horaris

Un sol torn de matí.

Informació del pla d’estudis

Taula de crèdits per curs

  Formació bàsica Obligatoris  Optatius

Treball de Final de Grau

1r curs 60      
2n curs 6 54    
3r curs   48 12  
4t curs     54 6
Totals 66 102 66 6

Període lectiu

El curs està organitzat per semestres.

Règim d’estudi

Temps complet i possibilitat de via lenta.

Mencions

Menció en Lingüística
Menció en Literatura Comparada
Menció en Alemany
Menció en Italià
Menció en Gallec
Menció en Èuscar

Assignatures de formació bàsica i obligatòries

1r curs 2n curs
Anual
- Usos Bàsics de la Llengua Anglesa
1r semestre
- Gramàtica Grega
- Gramàtica Descriptiva Anglesa
- Gramàtica Llatina
- Literatura Comparada
2n semestre
- Introducció a la Lingüística
- Textos Grecs
- Literatura Anglesa del Segle XX
- Textos Llatins
Anual
- Instruments per als Estudis Clàssics
- Història i Cultura de les Illes Britàniques
1r semestre
- Ús de la Llengua Anglesa I
- Prosa Grega Clàssica
- Prosa Llatina Clàssica
- Fonètica i Fonologia Angleses I
2n semestre
- Poesia Èpica Grega Arcaica
- Literatura del Romanticisme Anglès
- Poesia Èpica Llatina
- Ús de la Llengua Anglesa II
 
3r curs 4t curs
1r semestre
- Història i Cultura dels Estats Units
- Drama Grec
- Literatura Victoriana
- Prosa Llatina Postclàssica
2n semestre
- Sintaxi Anglesa
- Lírica Grega
- Literatura Nord-americana del segle XIX
- Lírica Llatina
- Treball de Final de Grau

Assignatures optatives

Totes les assignatures optatives són de 6 crèdits.

3r  i 4t  cursos
- Idioma Modern I (Alemany)
- Idioma Modern I (Italià)
- Idioma Modern I (Èuscar)
- Idioma Modern I (Francès)
- Idioma Modern I (Gallec)
- Idioma Modern I (Portuguès)
- Idioma Modern I (Occità)
- Idioma Modern I (Grec Modern)
- Idioma Modern I (Romanès)
- Idioma Modern II (Alemany)
- Idioma Modern II (Italià)
- Idioma Modern II (Èuscar)
- Idioma Modern II (Francès)
- Idioma Modern II (Gallec)
- Idioma Modern II (Portuguès)
- Idioma Modern II (Occità)
- Idioma Modern II (Grec Modern)
- Idioma Modern II (Romanès)

D'aquestes assignatures es poden cursar, com a màxim, 36 crèdits.
- Pràctiques Externes
- Gramàtica Anglesa
- Literatura Grega Arcaica i Clàssica
- Fonètica i Fonologia Angleses II
- Literatura Llatina de l'Època Republicana
- Ús de la Llengua Anglesa: Expressió Escrita Avançada
- Lingüística Indoeuropea
- Història de la Llengua Anglesa I
- Pensament Grec
- Literatura Nord-americana Moderna
- Pensament Romà
- Orígens de la Literatura Anglesa
- Arqueologia Clàssica
- Ús de la Llengua Anglesa: Expressió Oral Avançada
- Literatura Llatina de l'Època Imperial
- Història de la Llengua Anglesa II
- Civilització de Roma
- Llengua Comparada
- Literatura Grega Clàssica i Hel·lenística
- Literatura Anglesa del Renaixement i de la Il·lustració
- Civilització de Grècia


Per obtenir una Menció, s'han de cursar, com a mínim, 30 crèdits (5 assignatures) vinculats a cada itinerari.

 

Menció en Lingüística Menció en Literatura Comparada Menció en Alemany
- Adquisició del Llenguatge
- Tecnologies del Llenguatge
- Fonètica i Fonologia
- Morfologia i Sintaxi
- Semàntica i Pragmàtica
- Sociolingüística
- Tipologia Lingüística
- Teoria del Llenguatge
- Bases Biològiques del Llenguatge
- Llenguatge, Cultura i Cognició
- Qüestions de Gramàtica Comparada
- Teoria i Anàlisi de la Narrativa
- Teoria i Anàlisi de la Poesia
- Teoria i Anàlisi del Teatre
- Pensament Literari
- Crítica Literària i Cultural (Segles XX i XXI)
- Literatura, Gèneres i Sexualitats
- Teoria i Pràctica de la Literatura Comparada
- Literatura Comparada i Estudis Culturals
- Tradició Literària Occidental I
- Tradició Literària Occidental II
- Teoria i Història de la Representació Teatral
- Idioma Modern I (Alemany)
- Idioma Modern II (Alemany)
- Idioma Modern III (Alemany)
- Idioma Modern IV (Alemany)
- Idioma Modern V (Alemany)
- Idioma Modern VI (Alemany)
- Grans Autors de la Literatura en Llengua Alemanya
- Literatura Contemporània en Llengua Alemanya
- Història de la Cultura Alemanya
- Literatura Alemanya i Cinema
Menció en Italià Menció en Gallec Menció en Èuscar
- Idioma Modern I (Italià)
- Idioma Modern II (Italià)
- Idioma Modern III (Italià)
- Idioma Modern IV (Italià)
- Obres de la Literatura Italiana Medieval i Renaixentista
- Obres de la Literatura Italiana Moderna i Contemporània
- Cinema i Literatura Italians
- Arts i Literatura Italianes
- Cultura Italiana. Història, Geografia, Llengües
- Idioma Modern I (Gallec)
- Idioma Modern II (Gallec)
- Literatura Gallega
- Història Social de la Llengua Gallega
- Cultura i Societat Gallegues
- Idioma Modern I (Èuscar)
- Idioma Modern II (Èuscar)
- Literatura Basca
- Cultura i Societat Basques
- Història de la Llengua Basca

Informacions addicionals

No totes les assignatures optatives es programen cada curs.