Pla d'estudis Grau en Estudis d'Anglès i de Clàssiques

Competències bàsiques

 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Competències específiques

 • Dominar els conceptes bàsics per comprendre i interpretar les obres literàries originalment en alemany.
 • Dominar els conceptes bàsics per comprendre i interpretar llargmetratges basats en obres literàries originalment en alemany.
 • Identificar i relacionar els grans temes de la literatura occidental dins de la literatura en llengua alemanya.
 • Identificar els conceptes bàsics de la història, la cultura i la literatura en llengua alemanya.
 • Relacionar els conceptes i les informacions dels diferents àmbits de la literatura en alemany, i els d'aquesta amb els de les àrees humanes, artístiques i socials en llengua alemanya.
 • Redactar assaigs en castellà, català o alemany sobre literatura i cinema originalment en alemany.
 • Aplicar els coneixements gramaticals adquirits a l'anàlisi i la comprensió dels textos grecs i llatins.
 • Obtenir informació, a partir de l'estudi de les fonts escrites gregues i llatines, que permetin un accés a diferents aspectes dels realia (realitat sociocultural del món antic).
 • Interpretar textos llatins i grecs, escrits en prosa i en vers, aplicant el mètode filològic.
 • Relacionar fets lingüístics de les llengües indoeuropees, de les llengües clàssiques i de les llengües romàniques.
 • Explicar un text literari, aplicant els propis coneixements literaris, mètrics i estilístics.
 • Identificar el fet literari clàssic i la seva transmissió.
 • Identificar i valorar les principals fites històriques, sociopolítiques, científiques, literàries i culturals del món grecoromà.
 • Sintetitzar el debat actual sobre el lloc de la tradició clàssica a Occident.
 • Resumir els principals arguments dels debats epistemològics i metodològics en estudis clàssics i les principals tècniques de recerca.
 • Expressar-se en llengua gallega de forma fluida i espontània sense mostres molt evidents d'esforç per trobar l'expressió adequada, sigui oral o escrita.
 • Identificar els principals moviments socials, culturals i històrics de Galícia.
 • Interpretar una àmplia varietat de textos en qualsevol mitjà (orals, impresos, audiovisuals) en llengua gallega.
 • Identificar els principals corrents literaris i tendències estètiques de la història de la literatura gallega. Interpretar i valorar críticament l'evolució històrica de la llengua gallega, per poder analitzar la seva situació sociolingüística.
 • Fer un ús flexible i efectiu de l'idioma anglès, tant oralment com per escrit, per a fins acadèmics, professionals i socials.
 • Demostrar que es comprèn una àmplia varietat de textos en llengua anglesa, en qualsevol mitjà (oral, imprès, audiovisual), i reconèixer-hi sentits implícits.
 • Produir textos en llengua anglesa clars, ben estructurats i detallats, sobre temes complexos, mostrant un ús correcte dels mecanismes d'organització, articulació i cohesió del text.
 • Demostrar una comprensió general de l'evolució històrica de la llengua anglesa.
 • Identificar els principals corrents literaris, culturals i històrics en llengua anglesa.
 • Descriure sincrònicament les unitats, les construccions i els fenòmens gramaticals principals de la llengua anglesa.
 • Demostrar que es comprèn la relació entre factors, processos o fenòmens de la lingüística, la literatura, la història i la cultura, i explicar-la.
 • Distingir i contrastar els diferents models teòrics i metodològics aplicats a l'estudi de la llengua anglesa, de la seva literatura i de la seva cultura.
 • Reconstruir i organitzar la informació i els arguments procedents de fonts diverses en llengua anglesa i presentar-los de manera coherent i resumida.
 • Valorar de manera crítica la producció científica, literària i cultural en llengua anglesa.
 • Interpretar textos orals i escrits en llengua italiana a un nivell adequat.
 • Expressar-se en llengua italiana i redactar textos amb correcció gramatical utilitzant un vocabulari i un estil acadèmic adequats.
 • Utilitzar adequadament les estructures gramaticals de la llengua italiana.
 • Analitzar una àmplia varietat de textos escrits en llengua italiana a fi de reconèixer les característiques fonamentals de la cultura i la literatura italianes.
 • Identificar les principals corrents literàries, culturals i històriques en llengua italiana.
 • Identificar els principals problemes epistemològics relatius a la naturalesa i l’estructura de la narració com a tipus de text i gènere.
 • Aplicar els conceptes teòrics fonamentals a la comprensió dels textos narratius, poètics i dramàtics des d'una perspectiva de gènere.
 • Interpretar, d'acord amb les principals metodologies d'anàlisi, els continguts temàtics i simbòlics dels textos narratius, poètics i dramàtics en funció de les estratègies textuals i pragmàtiques.
 • Comentar textos narratius, aplicant els instruments adquirits, atenent el context històric i sociocultural.
 • Relacionar els mètodes i els resultats de l'anàlisi literària amb la literatura com a sistema i amb les ciències socials, i ser capaç d'interpretar la imbricació dels textos literaris amb altres aspectes de l'activitat (individual i col·lectiva) humana.
 • Analitzar les característiques formals, temàtiques, culturals i històriques de les obres de creació literària i de reflexió sobre la literatura de diferents llengües i països.
 • Aplicar els diferents instruments d'anàlisi a diferents tipus d'obres literàries.
 • Demostrar que es coneixen els fonaments teòrics bàsics dels principals mètodes i corrents de la literatura i la crítica.
 • Sintetitzar els fonaments teòrics bàsics de la reflexió sobre el fet literari des de l'antiguitat en les seves diferents formes. Interpretar i valorar textos literaris i exposar els resultats del procés.
 • Relacionar obres literàries de països, llengües, èpoques i autors diferents en funció de gèneres, temes, modalitats o formes.
 • Identificar els conceptes i els mètodes propis de cada una de les àrees del comparatisme.
 • Comprendre els fonaments biològics, cognitius i culturals del llenguatge humà i dels principals models gramaticals contemporanis.
 • Reconèixer i fer servir raonablement els principis, els mètodes i els resultats de l'anàlisi estructural de les llengües, els fonaments de la teoria lingüística i els enfocaments de l'estudi del llenguatge i la comunicació com a fenomen complex, emergent i dinàmic.
 • Relacionar els mètodes i els resultats de la lingüística amb els d'altres ciències i corrents de pensament i interpretar la imbricació del llenguatge amb altres aspectes de l'activitat humana.
 • Identificar els tipus lingüístics que hi ha darrere la diversitat lingüística i establir generalitzacions i principis universals.
 • Analitzar les propietats lèxiques, fonètiques, fonològiques, sintàctiques, semàntiques i pragmàtiques de les llengües naturals.
 • Aplicar els diferents instruments d'anàlisi a diferents tipus de dades lingüístiques.
 • Identificar els diferents mitjans i instruments que les noves tecnologies posen al nostre abast per fer un tractament automatitzat del llenguatge natural.
 • Identificar els principals corrents literaris i tendències estètiques de la història de la literatura basca.
 • Situar la llengua basca en relació amb les llengües del món.
 • Interpretar l'evolució històrica de la llengua basca.
 • Identificar les principals característiques de la societat basca.
 • Identificar i explicar els aspectes de la cultura basca actual.