Pla d'estudis Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació

Guies docents de les assignatures

Títol que s'obté

Graduat/da en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació

Horaris

Horaris Graus

Taula de crèdits per curs

  Formació bàsica Obligatoris  Optatius Treball de Final de Grau
1r curs 57 3    
2n curs 6 54    
3r curs   60    
4t curs   6 42 12
Totals 63 123 42 12

Període lectiu

Semestral.

Règim d’estudi

Temps complet i possibilitat de règim a temps parcial segons la normativa de la UAB.

Assignatures de formació bàsica i obligatòries

1r curs 2n curs
- Càlcul
- Àlgebra
- Estadística
- Física Bàsica
- Fonaments d'Informàtica
- Fonaments de Senyals i Sistemes
- Teoria de Circuits i Electrònica
- Fonaments d'Enginyeria
- Fonaments d'Enginyeria del Software
- Components i Circuits Electrònics
- Radiació i Ones Guiades
- Fonaments de Comunicacions
- Arquitectura de Computadors i Perifèrics
- Senyals i Sistemes Discrets
- Sistemes Digitals i Llenguatges de Descripció del Hardware
- Electrònica Analògica
- Organització i Gestió d'Empreses
3r curs 4t curs
- Electrònica de Transmissors i Receptors
- Disseny de Sistemes Electrònics
- Instrumentació I
- Gestió de Projectes i Legislació
- Fonaments de Xarxes
- Circuïts i Tecnologies Electròniques
- Enginyeria de Radiofreqüència i Microones
- Sistemes Electrònics i Aplicacions
- Instrumentació II
- Circuïts Electrònics de Potència
- Treball de Final de Grau
- Control de Sistemes

Assignatures optatives

4t curs

Àmbit d'Especialització Professional
- Pràctiques Externes / 12 cr.
- Projecte Avançat d'Enginyeria / 12 cr.
Àmbit de Gestió TIC
- Gestió de la Qualitat i la Fiabilitat / 6 cr.
Àmbit del Disseny Electrònic
- Disseny Avançat de Circuïts de Comunicacions / 6 cr.
- Disseny de Circuïts i Sistemes Integrats Analògics i Mixtos / 6 cr.
- Disseny de Sistemes Encastats / 6 cr.
- Disseny Microelectrònic / 6 cr.
- Compatibilitat Electromagnètica / 6 cr.
Àmbit dels Sistemes Electrònics
- Sistemes Encastats per a Comunicacions / 6 cr.
- Dispositius Electrònics / 6 cr.
- Sistemes d'Instrumentació Intel·ligents / 6 cr.
Àmbit d'Aplicacions de l'Electrònica
- Aplicacions Multidisciplinàries I / 6 cr.
- Aplicacions Multidisciplinàries II / 6 cr.