Guies docents de les assignatures

La informació que apareix actualment sobre les guies és la del curs 2019-2020 exceptuant les guies del curs 2018-19 que s’indiquen entre parèntesi i que corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d’actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar a la guia docent de cada assignatura.

1r curs

103795 - Àlgebra  CAT ESP ENG

103796 - Càlcul  CAT ESP ENG

103797 - Estadística  CAT(2018-19) ESP(2018-19) ENG(2018-19)

102707 - Física Bàsica  CAT ESP ENG

103798 - Fonaments d'Enginyeria  CAT ESP ENG

103799 - Fonaments d'Informàtica  CAT ESP ENG

102690 - Fonaments de Senyals i Sistemes  CAT ESP ENG

102709 - Teoria de Circuits i Electrònica  CAT ESP ENG

102708 - Fonaments d'Enginyeria del Software  CAT ESP ENG

2n curs

103800 - Organització i Gestió d'Empreses  CAT ESP ENG

102685 - Arquitectura de Computadors i Perifèrics  CAT ESP ENG

102689 - Components i Circuits Electrònics  CAT ESP ENG

102688 - Electrònica Analògica  CAT ESP ENG

102714 - Fonaments de les Comunicacions  CAT ESP ENG

102683 - Radiació i Ones Guiades  CAT ESP ENG

102712 - Senyals i Sistemes Discrets  CAT ESP ENG

102684 - Sistemes Digitals i Llenguatges de Descripció del Hardware  CAT ESP ENG

3r curs

102731 - Circuits Electrònics de Potència  CAT ESP ENG

102730 - Circuits i Tecnologies Electròniques  CAT ESP ENG

102723 - Disseny de Sistemes Electrònics  CAT ESP ENG

103519 - Electrònica de Transmissors i Receptors  CAT ESP ENG

102738 - Enginyeria de Radiofreqüència i Microones  CAT ESP ENG

102713 - Fonaments de Xarxes  CAT ESP ENG

102717 - Gestió de Projectes i Legislació  CAT ESP ENG

102736 - Instrumentació I  CAT ESP ENG

102735 - Instrumentació II  CAT ESP ENG

102722 - Sistemes Electrònics i Aplicacions  CAT ESP ENG

4t curs

102737 - Control de Sistemes  CAT ESP ENG

102734 - Treball de Fi de Grau  CAT ESP ENG

Optatives

102729 - Aplicacions Multidisciplinàries I  CAT ESP ENG

102725 - Compatibilitat Electromagnètica  CAT ESP ENG

102721 - Dispositius Electrònics  CAT ESP ENG

102727 - Disseny Avançat de Circuits de Comunicacions  CAT ESP ENG

102733 - Disseny de Sistemes Incrustats  CAT ESP ENG

102720 - Disseny Microelectrònic  CAT ESP ENG

102716 - Gestió de la Qualitat i de la Fiabilitat  CAT ESP ENG

103982 - Pràctiques Externes  CAT ESP ENG

102718 - Projecte Avançat d'Enginyeria  CAT ESP ENG

102724 - Sistemes d'Instrumentació Intel·ligents  CAT ESP ENG