Pla d'estudis Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació

Guies docents de les assignatures

La informació que apareix actualment és la del curs 2022-2023. Les guies docents que tenen la indicació de cursos anteriors entre parèntesi corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d'actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents. La informació completa de totes les assignatures que conformen la titulació es pot consultar a l’apartat Pla d’estudis i horaris.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar entrant a la guia docent de cada assignatura.

1r curs

 103795 - Àlgebra (2021-22)

 103796 - Càlcul (2021-22)

 103797 - Estadística (2021-22)

 102707 - Física Bàsica (2021-22)

 102690 - Fonaments de Senyals i Sistemes (2021-22)

 103798 - Fonaments d'Enginyeria (2021-22)

 103799 - Fonaments d'Informàtica (2021-22)

 102709 - Teoria de Circuits i Electrònica (2021-22)

 102708 - Fonaments d'Enginyeria del Software (2021-22)

2n curs

 103800 - Organització i Gestió d'Empreses (2021-22)

 102685 - Arquitectura de Computadors i Perifèrics (2021-22)

 102689 - Components i Circuits Electrònics (2021-22)

 102688 - Electrònica Analògica (2021-22)

 102714 - Fonaments de les Comunicacions (2021-22)

 102683 - Radiació i Ones Guiades (2021-22)

 102712 - Senyals i Sistemes Discrets (2021-22)

 102684 - Sistemes Digitals i Llenguatges de Descripció del Hardware (2021-22)

3r curs

 102731 - Circuits Electrònics de Potència (2021-22)

 102730 - Circuits i Tecnologies Electròniques (2021-22)

 102723 - Disseny de Sistemes Electrònics (2021-22)

 103519 - Electrònica de Transmissors i Receptors (2021-22)

 102738 - Enginyeria de Radiofreqüència i Microones (2021-22)

 102713 - Fonaments de Xarxes (2021-22)

 102717 - Gestió de Projectes i Legislació (2021-22)

 102736 - Instrumentació I (2021-22)

 102735 - Instrumentació II (2021-22)

 102722 - Sistemes Electrònics i Aplicacions (2021-22)

4t curs

 102737 - Control de Sistemes (2021-22)

 106540 - Treball de Fi de Grau (2021-22)

Optatives

 102729 - Aplicacions Multidisciplinàries I (2021-22)

 102725 - Compatibilitat Electromagnètica (2021-22)

 102727 - Disseny Avançat de Circuits de Comunicacions (2021-22)

 102733 - Disseny de Sistemes Incrustats (2021-22)

 102720 - Disseny Microelectrònic (2021-22)

 102716 - Gestió de la Qualitat i de la Fiabilitat (2021-22)

 106539 - Pràctiques Externes (2021-22)

 102724 - Sistemes d'Instrumentació Intel·ligents (2021-22)