Pla d'estudis Grau en Economia (Anglès)

Guies docents de les assignatures

Títol que s'obté

Graduat/da en Economia

Horaris

Per consultar els horaris fes click AQUÍ

Informació del pla d’estudis

Taula de crèdits per curs

  Formació bàsica Obligatoris  Optatius Treball de fi de Grau
1r curs 54 6    
2n curs 6 54    
3r curs   54 6  
4t curs     48 12
Totals 60 114 54 12

Període lectiu

Quatre cursos que es poden desenvolupar en quatre anys acadèmics dividits en dos semestres.

Règim d’estudi

Dedicació a temps complet. Possibilitat de règim a temps parcial.

Mencions

- Menció en Economia Empresarial
- Menció en Anàlisi Econòmica i Mètodes
- Menció en Desenvolupament, Creixement i Economia Internacional
- Menció en Economia Pública i Anàlisi Territorial
- Menció en Economia Industrial

Assignatures de formació bàsica i obligatòries

1r curs 2n curs
1r semestre
- Business Economics I
- Introduction to Economics
- Law
- Mathematics I
- World Economic History
2n semestre
- International Economics
- Introduction to Accounting
- Mathematics II
- Spanish Economic History
- Statistics I
1r semestre
- Financial Statement Analysis
- Microeconomics I
- Statistics II
- Spanish Economy
- Economic Integration and Globalisation
2n semestre
- Econometrics I
- Sectoral Economics
- Microeconomics II
- Macroeconomics I
- Public Sector Economics
3r curs 4t curs

1r semestre
- Econometrics II
- Economic Policy
- Macroecomics II
- Microeconomics III
- Finance I
2n semestre
- Contemporary Economic History
- Game Theory
- Macroeconomics III
- Public Finance

- Bachelor's Degree Final Project (12)

Assignatures optatives

3r i 4t cursos    
- Financial and Tax Law (*)
- General Sociology
- Labour Law
- Introduction to Psychology
- Business Sociology (*)
- Internship Programme

 

 


 

Per a obtenir una menció, s'han de cursar, com a mínim, 30 crèdits vinculats a cada itinerari.

Menció en Economia Empresarial Menció en Anàlisi Econòmica i Mètodes Menció en Desenvolupament, Creixement i Economia Internacional
- Business Theories
- Cost Accounting
- Finance II
- Marketing Management
- Essentials of Marketing
- Operations Management
- Operations Research
- Strategic Management I and II
- Information Systems
- Human Resources
- Economic and Financial Planning
- Entrepreneurship
- Corporate Growth
- Economic Management and Control
- Commercial Research I
- Financial Accounting
- Growth Economics (*)
- Public Decisions and Social Choice (*)
- History of Economic Thought
- Industrial Organisation
- Information Economics
- Labour Economics
- Economics of Social Policy
- International Macroeconomics (*)
- Topics in Data Analysis (*)
- Applied Optimisation Techniques (*)
- Development Policy
- Innovation Economics (*)
- Economic Development
- Economic Growth (*)
- European Economic Integration
- International Trade
- Labour Economics
- Natural Resources Economics and Climate Change
- Globalization, Inequality and Poverty
- International Macroeconomics (*)
- Financial Systems
- Capital Markets
Menció en Economia Pública i Anàlisi Territorial Menció en Economia Industrial  
- Public Decisions and Social Choice (*)
- Environmental Economics
- Labour Economics
- Economics of Social Policy
- Urban Economics 
- Topics in Data Analysis (*)
- Institutions and Economic Policy
- Public Accounting
- Organisational Design
- Innovation Economics (*)
- Economics, Organisation and Management
-Industrial Analysis and Competitive Strategies
- Applied Optimisation Techniques (*)
- Industrial Organisation
- Information Economics
- Labour Economics
- Financial Systems
 
 

(*) No totes les assignatures optatives s'ofereixen cada curs, conseqüentement, algunes mencions no es poden cursar. Les marcades amb un asterisc no s'han ofert aquest curs.