Pla d'estudis Grau en Ciències Ambientals

Guies docents de les assignatures

Títol que s'obté

Graduat/da en Ciències Ambientals

Horaris

Profesor responsable: Cristina Palet Ballús
Adreça electrònica: cristina.palet@uab.cat
Despatx: Facultat de Ciències, Departament de Química

HORARIS

Taula de crèdits per curs


  Formació bàsica Obligatoris  Optatius Treball de Final de Grau
1r curs 54 6    
2n curs 6 54    
3r curs   60    
4t curs     48 12
Totals 60 120 48 12

Període lectiu

Matriculació anual. Planificació d'assignatures semestral.

Règim d’estudi

Dedicació a temps complet. Possibilitat de règim a temps parcial.

Mencions

Menció en Governança Ambiental
Menció en Anàlisi i Gestió Territorial
Menció en Tecnologia Ambiental

Assignatures de formació bàsica i obligatòries

1r curs 2n curs
- Matemàtiques / 9 cr.
- Física / 9 cr.
- Microbiologia / 3 cr.
- Medi Ambient i Societat / 9 cr. (A)
- Química / 9 cr.
- Geologia / 9 cr.
- Fisiologia Vegetal i Botànica / 9 cr.
- Usos Humans del Sistema Terra / 3 cr.
- Introducció al Dret / 3 cr.
- Equilibri Químic i Instrumentació / 9 cr.
- Estadística / 6 cr.
- Zoologia / 6 cr.
- Cartografia i Fotointerpretació / 6 cr.
- Física de les Radiacions i de la Matèria / 6 cr.
- Dret Ambiental / 6 cr.
- Economia Ambiental i dels Recursos Naturals / 9 cr.
- Hidrologia Superficial i Subterrània / 6 cr.
- Administració i Polítiques Ambientals / 3 cr.
3r curs 4t curs

- Gestió i Planificació dels Recursos i del Territori / 9 cr.
- Ecologia / 9 cr.
- Química de la Contaminació / 6 cr.
- Ciència del Sòl / 6 cr.
- Avaluació Ambiental de Plans, Programes i Projectes / 9 cr.
- Fonaments d'Enginyeria Ambiental / 6 cr.
- Epidemiologia Ambiental i Gestió de Riscos / 9 cr.
- Meteorologia i Climatologia / 6 cr.

- Treball de Final de Grau / 12 cr.

(A) Possibilitat de cursar aquesta assignatura en anglès.

Assignatures optatives

4t curs
- Pràctiques Externes / 9 cr.
- Oceanografia
- Modelització Ambiental
- Temes de Ciència Actual (anual)
- Organització i Gestió de Projectes  / 3 cr.Per a obtenir una menció s'han de cursar, com a mínim, 30 crèdits (5 assignatures) vinculats a cada itinerari.

Menció en Governança Ambiental Menció en Anàlisi i Gestió Territorial Menció en Tecnologia Ambiental
- Energia i Societat
- Educació i Comunicació Ambiental
- Negociació Ambiental
- Economia Territorial
- Institucions i Polítiques Mediambientals en l'Àmbit Internacional
- Política Econòmica Ambiental  / 3 cr.
- Modelització i Anàlisi de la Informació Geogràfica
- Geografia del Litoral / 3 cr.
- Anàlisi de la Vegetació
- Ecologia Aplicada
- Geologia Ambiental / 3 cr.
- Processos Geològics Externs
- Turisme Sostenible / 3 cr.
- Eines de Gestió Ambiental en Empreses i Administracions
- Microbiologia Ambiental
- Energies Renovables i no Renovables
- Tecnologies Netes i Efluents Industrials
- Tractament i Gestió d'Aigües Urbanes i de Consum
- Avaluació i Determinació de Paràmetres Químics Ambientals / 3 cr.
Totes les assignatures optatives són de 6 crèdits excepte quan s'indica una alternativa.


Es convaliden des de 45 fins a 66 crèdits de la titulació als alumnes que hagin accedit des dels CFGS de Gestió Forestal i del Medi Natural, Educació i Control Ambiental, Química Ambiental, Salut Ambiental i Gestió i Organització de Recursos Naturals i Paisatgístics. Més informació.