Pla d'estudis Grau en Nanociència i Nanotecnologia

Guies docents de les assignatures

Títol que s'obté

Graduat/da en Nanociència i Nanotecnologia

Horaris

HORARIS

Taula de crèdits per curs

  Formació bàsica Obligatoris  Optatius Treball de Final de Grau
1r curs 54 6    
2n curs 8 52    
3r curs   60    
4t curs   18 30 12
Totals 62 136 30 12

Període lectiu

Anual.

Règim d’estudi

Dedicació a temps complet. Possibilitat de règim a temps parcial.

Mencions

Menció en Física i Química de Nanosistemes
Menció en Bionanotecnologia

Assignatures de formació bàsica i obligatòries

1r curs 2n curs
 • Càlcul 
 • Introducció a la Nanociència i la Nanotecnologia (anual)
 • Fonaments de Matemàtiques
 • Biologia Cel·lular
 • Fonaments de Bioquímica
 • Física General: Mecànica i Ones
 • Física General: Electricitat i Magnetisme
 • Enllaç Químic i Estructura de la Matèria
 • Reactivitat Química
 • Laboratori de Microscòpies i Tècniques de Caracterització de Materials (anual)
 • Instrumentació Electrònica
 • Eines Matemàtiques (anual)
 • Bioquímica Metabòlica
 • Biologia Molecular
 • Ampliació de Física Clàssica
 • Termodinàmica, Cinètica i Transformacions de Fase
 • Química Orgànica
 • Química dels Elements
3r curs 4t curs
 • Síntesi i Estructura de Materials Cristal·lins i Amorfs
 • Dispositius Electrònics
 • Microbiologia, Immunologia i Cultius Cel·lulars
 • Física i Química de Superfícies
 • Fenòmens Quàntics I i II
 • Estat Sòlid
 • Química Supramolecular i Reconeixement Molecular
 • Espectroscòpia Molecular
 • Química Analítica
 
 • Física en la Nanoescala
 • Nanofabricació
 • Micro i Nanosistemes
 • Treball de Final de Grau

Assignatures optatives

4t curs
 • Pràctiques Externes (*)
 • Gestió de Projectes Cientificotècnics
 • Economia i Gestió Empresarial
 • Temes de Ciència Actual (anual) 

(*) Totes les assignatures optatives són de 6 crèdits excepte aquesta, que és de 12 crèdits.

Per obtenir una menció, s'han de cursar, com a mínim, 30 crèdits (5 assignatures) vinculats a cada itinerari.

Cada curs s'aprova l'oferta d'optatives. És possible que algun curs no es pugui cursar alguna de les assignatures optatives.

Menció en Física i Química de Nanosistemes Menció en Bionanotecnologia
 • Cristal·lografia Avançada i Tècniques de Difracció per a Nanomaterials 
 • Simulació de Sistemes Nanomètrics
 • Nanometrologia
 • Nanomaterials per a l'Energia i el Medi Ambient
 • Nanotecnologia per a la Informació i les Comunicacions
 • Nanomaterials Avançats
 • Nanotecnologia i Societat
 • Nanociència de Biomolècules
 • Nanotecnologia en Biomedicina
 • Nanobiosistemes Analítics
 • Química i Enginyeria de Proteïnes