Pla d'estudis Grau en Estudis de Català i Espanyol

Guies docents de les assignatures

La informació que apareix actualment és la del curs 2023-2024. Les guies docents que tenen la indicació de cursos anteriors entre parèntesi corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d'actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents. La informació completa de totes les assignatures que conformen la titulació es pot consultar a l’apartat Pla d’estudis i horaris.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar entrant a la guia docent de cada assignatura.

Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix cliqueu aquí per consultar l’equivalència entre les assignatures del Grau en Estudis de Català i Espanyol (pla vell) i el Grau de Català i Espanyol (pla nou).

 

3er curs
Fonètica i Fonologia de l'Espanyol
Novel·la i Prosa Catalanes del Segle XV
Literatura Espanyola del Segle XVII
Sintaxi Catalana
Poesia Catalana del Segle XX
Comentari Lingüístic de Textos Literaris
Morfologia Catalana
Comentari de Textos Literaris
 
4t curs
TFG
 
Optatives
Literatura Espanyola Medieval
Lexicologia i Semàntica Catalana
Literatura Espanyola del Segle XVI
Literatura Catalana Medieval I
Semàntica i Pragmàtica de l'Espanyol
Gramàtica Històrica Catalana
Literatura Espanyola de la Il·lustració i del Romanticisme
Literatura Catalana Moderna
Dialectologia de l'Espanyol
Literatura Catalana del Segle XIX
Sintaxi de l'Espanyol: l'Oració Composta
Dialectologia Catalana
Literatura Hispanoamericana: de la Literatura Prehispànica al Segle XIX
Poesia Catalana Medieval
Gramàtica Històrica de l'Espanyol
Literatura Hispanoamericana: des del Modernisme a l'Època Contemporània
Pràctiques Externes
Idioma Modern I (Alemany)
Idioma Modern II (Alemany)
Idioma Modern I (Italià)
Idioma Modern II (Italià)
Idioma Modern I (Èuscar)
Idioma Modern II (Èuscar)
Idioma Modern I (Francès)
Idioma Modern II (Francès)
Idioma Modern I (Portuguès)
Idioma Modern II (Portuguès)
Idioma Modern I (Grec Modern)
Idioma Modern II (Grec Modern)
Idioma Modern I (Romanès)
Idioma Modern II (Romanès)