Pla d'estudis Grau en Història, Política i Economia Contemporànies / Contemporary History, Politics and Economics

Guies docents de les assignatures

La informació que apareix actualment és la del curs 2021-2022. Les guies docents que tenen la indicació de cursos anteriors entre parèntesi corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d'actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents. La informació completa de totes les assignatures que conformen la titulació es pot consultar a l’apartat Pla d’estudis i horaris.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar entrant a la guia docent de cada assignatura.

1r curs

 106180 - Eines per a l'Anàlisi Econòmica Empírica

 106179 - Estructures Socials Contemporànies

 106181 - Història Contemporània de l'Àsia Oriental (des de 1945)

 106182 - Història Contemporània d'Europa (des de 1945)

 106183 - Història Contemporània Universal (des de 1945)

 106184 - Història Econòmica Mundial

 106185 - Institucions Polítiques

 106186 - Introducció a l'Economia I

 106187 - Introducció a l'Economia II

 106188 - Teoria de la Democràcia

4t curs

 100341 - Història Contemporània de Catalunya II, el Franquisme i la Recuperació de l'Autonomia

 102468 - Política Econòmica

 101094 - Política exterior espanyola

 101117 - Teoria política

Optatives

 101112 - Avaluació de la gestió pública (2020-21)

 104262 - Ciutats, Globalització i Sostenibilitat

 102475 - Comerç Internacional

 101074 - Comunicació i opinió pública

 101098 - Demografia

 102470 - Desenvolupament Econòmic

 102339 - Economia de la Informació

 101157 - Economia de les Polítiques Socials

 102321 - Economia del Treball

 102465 - Economia Urbana

 104651 - Finances Públiques

 104260 - Geografia de les Desigualtats

 101110 - Govern local

 101109 - Govern multinivell

 101088 - Habilitats professionals (2020-21)

 100340 - Història Contemporània de Catalunya I, del Catalanisme a la Generalitat Republicana

 100341 - Història Contemporània de Catalunya II, el Franquisme i la Recuperació de l'Autonomia

 100343 - Història Contemporània d'Espanya II, de la Monarquia a la República

 100346 - Història Contemporània Universal II, l'Època de l'Imperialisme

 100365 - Història Dels Moviments Socials a l'Època Contemporània

 102314 - Història Econòmica d'Espanya

 100373 - Mètodes i Tècniques per a la Recerca Històrica

 100386 - Nacions i Nacionalismes en el Món Contemporani.

 101108 - Negociació d'intervencions públiques

 102334 - Organització Industrial

 101072 - Partits

 102468 - Política Econòmica

 101094 - Política exterior espanyola

 101107 - Polítiques comunitàries

 104514 - Processos Electorals en el Món

 100387 - Revolució i Contrarevolució a l'Època Contemporània

 104239 - Sistemes d'Informació Geogràfica

 100390 - Tendències Historiogràfiques Actuals

 102477 - Teoria de Jocs

 101117 - Teoria política