Guies docents de les assignatures

La informació que apareix actualment sobre les guies és la del curs 2019-2020 exceptuant les guies del curs 2018-19 que s’indiquen entre parèntesi i que corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d’actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar a la guia docent de cada assignatura.

1r curs

101829 - Anàlisi del risc  CAT ESP ENG

103995 - Anàlisi del risc  CAT ESP ENG

101835 - Dret de la Seguretat  CAT ESP ENG

103991 - Dret de la Seguretat  CAT ESP ENG

101880 - Economia de les organitzacions  CAT ESP ENG

103996 - Economia de les organitzacions  CAT ESP ENG

103992 - Estadística  CAT ESP ENG

101856 - Estadística  CAT ESP ENG

103990 - Història de la Seguretat  CAT ESP ENG

101855 - Història de la Seguretat  CAT ESP ENG

103998 - Models de seguretat  CAT ESP ENG

101836 - Models de seguretat  CAT ESP ENG

101827 - Metodologia per a la redacció de projectes I  CAT ESP ENG

103994 - Metodologia per a la redacció de projectes I  CAT ESP ENG

101826 - Metodologia per a la redacció de projectes II  CAT ESP ENG

103999 - Metodologia per a la redacció de projectes II  CAT ESP ENG

101867 - Tecnologia de la seguretat  CAT ESP ENG

104004 - Tecnologia de la seguretat  CAT ESP ENG

2n curs

105746 - Ciberseguretat  CAT ESP ENG

105779 - Ciberseguretat  CAT ESP ENG

104005 - Comunicació a les Organitzacions  CAT ESP ENG

101846 - Comunicació a les Organitzacions  CAT ESP ENG

104000 - Resolució de conflictes i sociologia del risc  CAT ESP ENG

101828 - Resolució de conflictes i sociologia del risc  CAT ESP ENG

101847 - Direcció i gestió de l'empresa  CAT ESP ENG

104006 - Direcció i gestió de l'empresa  CAT ESP ENG

101837 - Intervenció i Autoregulació  CAT ESP ENG

104001 - Intervenció i Autoregulació  CAT ESP ENG

101865 - Models sectorials de risc  CAT ESP ENG

104008 - Models sectorials de risc  CAT ESP ENG

104691 - Pràcticum I  CAT ESP ENG

104687 - Pràcticum I  CAT ESP ENG

104688 - Pràcticum II  CAT ESP ENG

104692 - Pràcticum II  CAT ESP ENG

3r curs

104010 - Criminologia i criminalística  CAT ESP ENG

101845 - Criminologia i criminalística  CAT ESP ENG

101859 - Gestió de projectes i equips humans  CAT ESP ENG

104015 - Gestió de projectes i equips humans  CAT ESP ENG

101843 - Models integrats de gestió: medi ambient  CAT ESP ENG

104011 - Models integrats de gestió: medi ambient  CAT ESP ENG

101844 - Models integrats de gestió: qualitat i seguretat corporatives  CAT ESP ENG

104016 - Models integrats de gestió: qualitat i seguretat corporatives  CAT ESP ENG

104017 - Plans de recuperació de desastres i assegurances  CAT ESP ENG

101858 - Plans de recuperació de desastres i assegurances  CAT ESP ENG

104689 - Pràcticum III  CAT ESP ENG

104693 - Pràcticum III  CAT ESP ENG

104690 - Pràcticum IV  CAT ESP ENG

104694 - Pràcticum IV  CAT ESP ENG

101841 - Tècniques d'investigació social  CAT ESP ENG

104014 - Tècniques d'investigació social  CAT ESP ENG

4t curs

104020 - Treball de fi de grau  CAT ESP ENG

101869 - Treball de fi de grau  CAT ESP ENG

Optatives

104059 - Ampliació del dret de la seguretat  CAT ESP ENG

101872 - Direcció de recursos humans en seguretat privada  CAT ESP ENG

104023 - Direcció de recursos humans en seguretat privada  CAT ESP ENG

104024 - Direcció de seguretat  CAT ESP ENG

101879 - Direcció de seguretat  CAT ESP ENG

101834 - Direcció dels serveis de prevenció  CAT ESP ENG

104026 - Dret de la seguretat privada  CAT ESP ENG

101874 - Dret de la seguretat privada  CAT ESP ENG

101878 - Gestió de recursos humans a les administracions públiques  CAT ESP ENG

104027 - Gestió de recursos humans a les administracions públiques  CAT ESP ENG

101871 - Gestió privada de la seguretat  CAT ESP ENG

104029 - Gestió privada de la seguretat  CAT ESP ENG

101833 - Higiene i salut  CAT ESP ENG

104038 - Investigació privada  CAT ESP ENG

101870 - Investigació privada  CAT ESP ENG

105745 - Mobilitat i Seguretat Vial  CAT ESP ENG

105778 - Mobilitat i Seguretat Vial  CAT ESP ENG

104034 - Organització i competència en seguretat pública  CAT ESP ENG

101877 - Organització i competència en seguretat pública  CAT ESP ENG

105785 - Pràctiques externes  CAT ESP ENG

101840 - Pràctiques externes  CAT ESP ENG

104036 - Protecció civil  CAT ESP ENG

101876 - Protecció civil  CAT ESP ENG

101831 - Psicosociologia i ergonomia  CAT ESP ENG

101863 - Seguretat alimentària  CAT ESP ENG

104041 - Seguretat alimentària  CAT ESP ENG

104042 - Seguretat ambiental  CAT ESP ENG

101862 - Seguretat ambiental  CAT ESP ENG

104043 - Seguretat ciutadana  CAT ESP ENG

101875 - Seguretat ciutadana  CAT ESP ENG

105744 - Seguretat i Tecnologia  CAT ESP ENG

105777 - Seguretat i Tecnologia  CAT ESP ENG

101830 - Seguretat laboral  CAT ESP ENG

104044 - Seguretat laboral  CAT ESP ENG

104046 - Sistemes de protecció  CAT ESP ENG

101873 - Sistemes de protecció  CAT ESP ENG