Pla d'estudis Grau en Relacions Internacionals

Competències bàsiques

 • Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en un àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Competències específiques

 • Diferenciar les principals teories de les relacions internacionals i els seus diversos camps (teoria internacional, conflictes i seguretat, organitzacions internacionals, economia política internacional, etc.) per aplicar-los a la pràctica professional.
 • Analitzar casos i fenòmens de l’esfera internacional i interpretar textos polítics diversos fent servir les teories polítiques contemporànies.
 • Utilitzar les diferents eines d’anàlisi del sistema internacional contemporani, i dels seus subsistemes funcionals i regionals o geogràfics.
 • Reconèixer els fonaments metodològics de les ciències socials, amb especial èmfasi en els de les relacions internacionals.
 • Analitzar la societat internacional i la seva estructura, així com entendre’n la rellevància en els problemes de la vida real i la pràctica professional.
 • Analitzar el comportament dels actors internacionals, tant estatals com no estatals.
 • Analitzar l’estructura i el funcionament de les institucions i organitzacions internacionals (polítiques, econòmiques, de seguretat i militars, mediambientals, de desenvolupament i ajuda d’emergència), tant a l’àmbit universal com al regional, amb particular èmfasi en la Unió Europea, a partir de casos reals i/o simulats.
 • Aprehendre i analitzar els impactes del procés de globalització als sistemes polítics domèstics, i al comportament dels actors polítics i els ciutadans.
 • Analitzar els desafiaments a la seguretat internacional, incloent les condicions que propicien la pau i generen conflictes i l’evolució de l’arquitectura de seguretat internacional.
 • Aplicar el coneixement de l’estructura i el funcionament de les institucions internacionals a problemes i/o casos pràctics, reals o simulats.
 • Analitzar l’elaboració i la implementació de polítiques públiques rellevants en l’àmbit internacional, en particular la política exterior i les polítiques de seguretat i de defensa.
 • Dissenyar, planificar i dur a terme treballs i estudis d’anàlisi i/o intervenció en els diferents àmbits de les relacions internacionals.
 • Analitzar, fonamentar i argumentar les normes jurídiques aplicables als fenòmens internacionals.
 • Identificar i analitzar quins són els principals reptes als quals s’enfronta la democràcia en un món global.

Competències transversals

 • Identificar fonts de dades i fer recerques bibliogràfiques i documentals rigoroses.
 • Argumentar i establir relacions de causalitat plausibles, a partir de dades i de metateories, i establir formes de validar-o refutar-les.
 • Aplicar tècniques d’anàlisi quantitatives i qualitatives als processos de recerca.
 • Elaborar i preparar la presentació d’informes i/o propostes d’intervenció.