Pla d'estudis Grau en Història, Política i Economia Contemporànies / Contemporary History, Politics and Economics

Competències bàsiques

 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d’'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Competències específiques

 • Reconèixer i contextualitzar textos sobre la història contemporània recent.
 • Reconèixer els fonaments bàsics de l’anàlisi econòmica, tant des d’una perspectiva microeconòmica com a macroeconòmica.
 • Explicar l’estructura i el funcionament de la Unió Europea, i les seves principals institucions, actors polítics i mecanismes d’integració.
 • Descriure l’origen i el desenvolupament dels principals conflictes socials, polítics i econòmics actuals.
 • Identificar els principis analítics fonamentals en economia internacional, la globalització dels mercats i els processos d’integració econòmica.
 • Reconèixer el disseny institucional i regulador, així com les principals polítiques econòmiques implementades per les economies actuals a diferents escales per gestionar el creixement econòmic i les seves oscil·lacions cícliques.
 • Identificar els principals actors, l’estructura i el funcionament dels sistemes polítics en l’esfera interna i internacional des d’una perspectiva teòrica o aplicada.
 • Dilucidar el paper que desenvolupen en el present les diverses memòries socials referides als passats conflictius, diferenciant els conceptes d’història i memòria.
 • Vincular qüestions fonamentals de l’actualitat econòmica amb desenvolupaments econòmics anteriors partint dels principals elements de la història econòmica contemporània.
 • Descriure i analitzar el funcionament de les administracions públiques en diferents escales territorials.
 • Utilitzar els instruments matemàtics i estadístics fonamentals de l’anàlisi econòmica aplicada.
 • Discriminar els sistemes governamentals de presa de decisions en diferents contextos socials i polítics, des de mitjans del segle XX fins als nostres dies, tant en marcs estatals com subestatals o supraestatals.
 • Diferenciar i analitzar el tipus de relacions que s’han establert en els últims cent anys entre els diversos agents socials, polítics i econòmics tant en marcs nacionals com regionals i internacionals.
 • Contrastar les principals teories polítiques contemporànies.
 • Analitzar les dinàmiques sociodemogràfiques, geoeconòmiques i ambientals en diferents escales territorials.
 • Aplicar les tendències teòriques i aproximacions analítiques clàssiques i recents de les relacions internacionals a casos pràctics.
 • Integrar els coneixements d’índole històrica, política i econòmica en la cerca de propostes de solucions globals per resoldre problemes del món actual.

Competències transversals

 • Treballar de manera cooperativa en equips multidisciplinaris i multiculturals implementant nous projectes.
 • Explicar i sintetitzar coneixements adquirits en un nivell avançat de llengua anglesa.
 • Gestionar i aplicar dades a la resolució de problemes.